Search:

Інші зоряні системи - галактики

 

Еліптичні галактики спостері­гаються часто. За виглядом вони схожі на кульові зоряні скупчен­ня (мал. 98, б), але значно біль­ші за них розмірами. Вони обер­таються дуже повільно й тому мало сплющені на відміну від спіральних галактик, які швидко обертаються (мал. 98, в). Еліп­тичні галактики не мають ні зір-надгігантів, ні темних або світ­лих дифузних туманностей.

Світності галактик різноманітні. У гігантських галактик абсолютна зоряна величина близько — 21. Іс­нують в тисячі разів слабші галак-тики-карлики з абсолютною зоря­ною величиною близько — 13.

Академік В. А. Амбарцумян першим показав, що в централь­них областях багатьох спіральних і еліптичних галактик — їхніх яд­рах — відбуваються вибухоподіб­ні явища, які супроводяться ви­діленням дуже великої кількості енергії.

Потужне рентгенівське випро­мінювання деяких галактичних ядер е важливим свідченням їх­ньої високої активності. В. А. Ам­барцумян висунув також припу­щення, що галактики утворилися з якоїсь надгустої «дозоряно'ї ре­човини». На його думку, вона здатна самовільно дробитися й утворює галактики, їхні ядра дро­билися, породжуючи асоціації «дозоряних тіл», а ті, дроблячись, породжують і зорі, і дифузну мате­рію. Галактики з активними яд­рами, з якими пов'язане потужне радіовипромінювання і з яких ви­кидаються великі маси газу, в рам­ках цього припущення вважають молодими.

Більшість учених додержують докладніше розробленої гіпо­тези про те, що зорі й галактики виникали з воднево-геліевого середовища внаслідок його розпаду на окремі хмари. Потім ці хмари стискалися під дією тяжіння. Процес утворення зір у кульо­вих скупченнях та еліптичних галактиках давно закінчився, їхні зорі найстаріші. В спіральних і неправильних галактиках зоре-утворення триває.

Приклад  розв'язування  задачі

Задача. У галактиці з червоним зміщенням ліній у спектрі 2000 км/с спалахнула наднова зоря, її яскравість у максимумі відповідала 18-й видимій зоряній величині. Які її абсолютна зоряна величина і світність?

2. Радіогалактики і квазари. Деякі галактики виділяються серед інших особливо потужним синхротронним радіовипроміню­ванням, що виникає при взаємодії дуже швидких електронів з магнітним полем, їх назвали радіогалактиками. Найчастіше в них два осередки радіовипромінювання, розміщені по обидва боки від галактики. Вони виникли в результаті активності ядер галактик, які викидають у протилежні боки швидкі потоки ре­човини.

На місці деяких радіоджерел на небі виявили об'єкти, що не відрізняються на фотографіях від дуже слабких зір. Як показали особливості випромінювання цих об'єктів, вони не можуть бути зорями. У їхньому спектрі є яскраві лінії із значним червоним зміщенням. У деяких випадках це лінії, що звичайно спосте­рігаються в ультрафіолетовій ділянці спектра і зміщені в його видиму частину. Червоне зміщення їх настільки велике, що йому відповідають відстані в мільярди світлових років. Зазначені об'єкти, названі квазізоряними (зореподібними) джерела­ми радіовипромінювання або квазарами, є найдальшими небесними тілами, відстані до яких удалося визначити. Найяскра­віший з квазарів має вигляд зорі 13-ї зоряної величини, але за світністю деякі квазари в сотні разів яскравіші від гігантських галактик. Залишається незрозумілим походження колосальних потоків енергії, випромінюваної ними у вигляді світла та у вигляді радіохвиль. Спостереження показують, що за своєю природою квазари схожі на активні ядра галактик і, мабуть, є ядрами дуже далеких зоряних систем.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи

Зміст: 1. Пошук і дослідження неземних форм життя. Предмет і задачі. 1.1. Критерії існування і пошуку живих систем. 1.1.1. Про хімічну основу життя. 1.1.2. Загальні динамічні властивості живих систем. 1.1.3. Роль світла в підтримці життя. 1.2. Методи виявлення неземного життя. 1.3. АБЛ для экзобиологических досліджень. 2. Основи планетарного карантину. 2.1. Методологія планетарного карантину. 2.1.1. Вивчення впливу факторів космічного польоту на виживаність. 2.2. Норми і рекомендації. 2.2.1. Оцінка рівня ...

Теорія інфляційного Всесвіту

У принципі, мабуть, можна побудувати скільки завгодно різних «сценаріїв» еволю­ції Всесвіту. Але претендувати на серйозне визнання можуть лише ті з них, які здатні встановити причинний зв'язок між минулим і теперішнім. Як відомо, у XX сторіччі було розроблено теорію гаря­чого Всесвіту, що розширюється, згідно з якою фор­мування його сучасної структури було наслідком роз­ширення початкової надщільної і надгарячої плазми. Однак при розробці моделей різних стадій розширення вчені зіткнулися а цілою низкою труднощів і загадок. ...

Планета з кільцем – Сатурн

Сатурн – друга планета – велетень і шоста числом планета в Сонячній системі. Майже у всьому подібна до Юпітера, вона обертається навколо Сонця з періодом 29,5 земних років на відстані близько 9,5 а.о. Зоряна доба на Сатурні триває 10 год. 45 хв. Через швидке обертання він сплюснутий біля полюсів: полярний радіус планети менший від екваторіального. Періоди його обертання у різних широтах не однакові. Маса Сатурна в 95 разів більше за масу Землі, а сила тяжіння в 1,12 рази більша за земну. Сатурн має на диво низьку густину, ...