Search:

Документообіг

оту

Кожен громадянин реалізує право на працю шляхо укладання трудового договору з підприємством , установою , організацією або з фізичною особою.

Трудовий договір.

Строковий трудовий договір.

Сумісництвом.

Тимчасовими працівниками.

Договір підряду.

Трудовий договір –являє собою угоду між працівником і власником пітприємства, установою , організацією або уповноваженим ним органом чи фізичною особою .

Строковий трудовий договір-укладається у випатках , коли трудові відносини можуть бути встановлені на певний строк з урахуванням характеру подальшої роботи або умов їївиконання ,чи інтересів працівника та вінших випатках , передбачених законодавством .

Сумісництвом – вважається виконання працівником , крім своєї основної роботи іншої , регу лярної та оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві.

Тимчасовими працівниками-важаються працівники ,прийняті на роботу терміном до двох місяців ,а для заміщення тимчасово вітсутніхпрацівників , за якими зберігається їх місце роботи ,- до чотирьох місяців .

Договір підряду –являється особою угодою між фізичною особою і роботодавцем , відносно до якого одна сторона зобовязується на свій ризик виконати певну роботу ,а а інша сторона зобовязується прийняти і оплатитивиконану роботу .

Розірвання трудового договору

Розірвання трудового договору за згодою сторін .

Розірвання трудового договору , термін дії якого минув .

Розірвання трудового договору у звязку зпризивом на військову службу , направленням на альтернативну (невійськову ) службу .

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника .

Розірвання трудового договору з ініціативи власника .

Розірвання трудового договіру у звязку з переведенням працівника на інше підприємство або переходом на виборну посаду .

Розірвання трудового договіру у звязку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством , а також відмовою від продовження роботи у звязку зі зміною істотних умов праці .

Розірвання трудового договіру у звязку з набуттям законної сили вироком суду .

Розірвання трудового договіру на підставах , передбачених контрактом .

Розірвання трудового договору за згодою сторін – обовязковим є взаємне волевиявлення сторін спрямоване наприпинення трудових відносин.

Розірвання трудового договору , термін дії якого минув - трудові відносини можуть бути припинені з працівником ,з яким уклаено трудовий договір на певний строк або на час виконання певної роботи.

Розірвання трудового договору у звязку зпризивом на військову службу , направленням на альтернативну (невійськову ) службу - підставою для звільнення працівника є повістка військкомату або інший документ ,що пітвержує призов на строкову військову службу , а принаправленніна альтернативну службу – направлення на проходження альтернативної служби .

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника – працівник має право розірвати трудовий догогвір ,укладений на невизначений термін ,попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово ( шляхом подання заяви ) за два тижні.

Якщо заяву працівника про звільнення за власним бажанням обумовлено неможливістю продовжувати роботу на цьому підприємстві ,власник має розірвати трудовий договір у термін , про який просить працівник , ( а саме ):

Переїзд на нове місце проживання ;

Переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість ;

Вступ до навчального закладу ;

Неможливість проживання в цій місцевості , пітверджена медичним висновком ;

Вагітність ;

Догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом ;

Догляд за хворим членом сімї відповідно до медичного висновку або за інвалідом І групи ;

Вихід на пенсію ;

приймання на роботу за конкурсом і з інших поважних причин .

Якщо працівник після закінчення терміну попередження про звільнення не залишив роботу і не вимагає розірвання трудового договору , власник пітприємства не має права звільнити його за поданою раніше заявою , крім випатків , коли на його місце запрошено іншого працівника , якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладанні трудового договору .

Застроковим трудовим договором працівник заздалегідь зобовязується виконати доручену роботупротягом терміну дії договору . Тому працівник , який уклав трудовий договір , немає права його розірвати за однобічнимволевиявленням до закінчення обумовленого строку .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Службові листи

План Вимоги до тексту та реквізити службових листів. Види службових листів. 1. Службові листи належать до основних засобів обміну інформацією між підприємствами, установами, організаціями. Службові листи рекомендується оформляти тоді, коли неможливо вирішити питання в усному спілкуванні. Текст листа складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині зазначають факти, події, обставини, що спричинили написання листа, а також посилаються на факти, документи, дати нормативних чи інших матеріалів. В основній ...

Документообіг

1 Документообіг - рух документів з організації з моменту їх отримання чи утворення до завершення виконання чи відправки. Вірна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що показує позитивний вплив на процес управління в цілому. Документообіг на підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів, що циркулюють між пунктами обробки (керівники установи та підрозділів, спеціалісти, ...

Реквізити документів

Вступ. Значна частина управлінських функцій не тільки здійсню­ється за допомогою докумен­тів, а й знаходить тут своє відображення. До кожного з них ставляться певні вимоги: відповідність до свого призначен­ня, достовірність і юридична сила, чітка структура та зручність в обробці. Важливе завдання нинішнього етапу — спрощення ро­боти з документами, прискорення їх складання та оформ­лення. Цій меті служили затверджені стандарти системи організаційно-розподільчої документації: ГОСТ 6.38-72 (Основні положення) та ГОСТ 6.39-72 ...