Search:

Диференціація дієздатності фізичної особи

Реферати » Правознавство » Диференціація дієздатності фізичної особи

На відміну від правоздатності дієздатність пов'язана зі здійснен­ням громадянином вольових дій, що припускає досягнення певно­го рівня психічної зрілості. Критеріями дієздатності є вік, а також стан психічного здоров'я.

З урахуванням цих критеріїв можна виокремити кілька видів ді­єздатності фізичних осіб:

1) повну дієздатність;

2) часткову дієздатність;

3) неповну дієздатність;

Повна дієздатність визнається за повнолітніми фізичними осо­бами, тобто тими, хто досяг вісімнадцяти років (ст.34 ЦК).

Вказаний віковий ценз може бути зниженим у двох випадках: а) реєстрація шлюбу особою, що не досягла 18 років (ч.2 ст.34 ЦК); б) надання повної цивільної дієздатності за рішенням органу опіки та піклування неповнолітній особі (ст.35 ЦК).

Шлюбний вік, встановлений для чоловіків — 18 і жінок — 17 років (ст.22 СК), може бути знижений за рішенням органів місце­вого самоврядування до 16 років за наявності поважних причин. Перелік таких причин законодавство не містить, але до них зазви­чай відносять вагітність нареченої, народження дитини тощо. Стат­тя 23 СК допускає також за виняткових обставин можливість реєс­трації шлюбу особами до досягнення ними 14 років.

На зниження шлюбного віку згода батьків чи інших законних представників не потрібна, але їхня думка при цьому враховується. Реєстрація шлюбу осіб, яким знижений шлюбний вік, здійснюєть­ся в загальному порядку.

Після реєстрації шлюбу неповнолітні фізичні особи набувають дієздатності у повному обсязі.

Надання повної цивільної дієздатності (емансипація) згідно зі ст.35 ЦК можливе: щодо фізичної особи, яка досягла 16 років і пра­цює за трудовим договором; щодо фізичної особи, яка досягла 16 ро­ків і бажає займатися підприємницькою діяльністю; щодо неповно­літньої фізичної особи, яка записана матір'ю або батьком дитини.

Підстави і порядок емансипації визначаються по-різному:

- тому, хто працює за трудовим договором, надання повної ци­вільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та пік­лування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності та­кої згоди — за рішенням суду;

— тому, хто бажає займатися підприємницькою діяльністю і до­сяг 16 років, спочатку необхідно отримати письмову згоду на реєс­трацію як підприємця від батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування. За наявності вказаної згоди така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фі­зична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту дер­жавної реєстрації її як підприємця;

— для надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини, необхідний факт державної реєстрації народження дитини, одним з батьків якої є неповнолітній. * цьому випадку згоди батьків неповнолітнього, органів опіки і пік­лування тощо на емансипацію неповнолітньої особи не потрібно.

У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності, батьківства надана неповно­літній особі повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 35 ЦК не згадує про значення членства у виробничому кооперативі, однак, очевидно, таке членство особи, яка досягла 16 років, за аналогією з трудовим договором, може бути підставою на­дання повної цивільної дієздатності.

Часткову цивільну дієздатність мають фізичні особи, які не досягли 14 років (ст.31 ЦК іменує їх малолітніми особами), їх дієз­датність обмежується можливостями самостійно вчиняти дрібні побутові правочини (тобто правочини, що задовольняють побуто­ві потреби особи, відповідають рівню її фізичного, духовного чи соціального розвитку та стосуються предмета, який має невисоку вартість), а також здійснювати особисті немайнові права на ре­зультати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються за­коном.

Всі інші правочини, вчинені малолітніми до досягнення ними 14 років, нікчемні і не породжують для них правових наслідків. Од­нак такий правочин може бути в інтересах малолітньої особи на вимогу її батьків, усиновлювача або опікуна визнаний судом дій­сним, якщо він вчинений на користь цієї особи.

Малолітня особа не несе цивільно-правової відповідальності за завдану нею шкоду. Це пояснюється тим, що малолітні особи ще не можуть повною мірою оцінювати свої дії і керувати ними, а то­му не можуть визнаватися винними і нести відповідальність за пра­вопорушення. Відповідальність за дії малолітніх покладається на їх батьків, усиновлювачів, опікунів, винних у нездійсненні належно­го нагляду за діями малолітнього чи неналежному вихованні дітей. Батьки, усиновлювачі, опікуни малолітніх осіб можуть бути звіль­нені від відповідальності, якщо доведуть, що зобов'язання було по­рушене чи шкода заподіяна не з їх вини (ст.ст.31, 1178 ЦК).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

План: План: Вступ Розділ 1. Поняття підсудності; 1.1.Види підсудності; 1.2.Принципи підсудності; Розділ 2. Загальні положення підсудності за її видами; 2.1.Родова (предметна) підсудність; 2.2. Спеціальна (персональна) підсудність; 2.3. Територіальна (місцева) підсудність; 2.4. Підсудність за зв’язком справ; 2.5.Альтернативна підсудність; Розділ 3. Передача справи за підсудністю; Розділ 4. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею; Висновок Використана ...

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна. Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром ...

Диференціація дієздатності фізичної особи

На відміну від правоздатності дієздатність пов'язана зі здійснен­ням громадянином вольових дій, що припускає досягнення певно­го рівня психічної зрілості. Критеріями дієздатності є вік, а також стан психічного здоров'я. З урахуванням цих критеріїв можна виокремити кілька видів ді­єздатності фізичних осіб: 1) повну дієздатність; 2) часткову дієздатність; 3) неповну дієздатність; Повна дієздатність визнається за повнолітніми фізичними осо­бами, тобто тими, хто досяг вісімнадцяти років (ст.34 ЦК). Вказаний віковий ценз ...