Search:

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

Норму зносу (амортизації) окремого виду нематеріальних активів визначають, виходячи з первісної вартості та встановленого терміну їхнього корисного використання (але не більше десяти років – у податковому обліку, або терміну діяльності підприємства та 20 років – у бухгалтерському обліку) і затверджують розпорядчим документом керівника підприємства. Наприклад, вартість програмного забезпе­чення для обліку діяльності на комп’ютері складає 800 грн. Строк ви­користання – 5 років. Отже, сума амортизації в розрахунку на квартал для цього виду нематеріальних активів складає 800 грн./(5 років ´ 4 квартали) = 40 грн.; а її норма 40 грн./800 грн. ´ 100% = 5%, а на місяць – 1.67%. Щомісячно суму нарахованого зносу (амортизації) відобража­ють за дебетом рахунків обліку витрат виробництва (обігу) та креди­том рахунку 13 "Знос необоротних активів", субрахунок 133 "Знос не­матеріальних активів".

Нарахування зносу (амортизації) починають з 1-го числа місяця, наступного за місяцем зарахування на баланс підприємства, а за об’єктами, що вибули, припиняють з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття. Нарахування зносу (амортизації) за окремими ін­вентарними одиницями нематеріальних активів проводять протягом терміну їх використання, але не більше терміну, за який нараховано знос (амортизацію), що дорівнює первісній вартості нематеріального активу (з урахуванням індексації первісної вартості у випадках, пере­дбачених законодавством).

При визначенні підприємством терміну корисного викорис­тання нематеріального активу слід враховувати:

– очікуваний термін використання цього активу підприєм­ством;

– науково-технічний прогрес і зміну попиту на продукцію, товари, роботи, послуги, які виробляються за допомогою цього активу;

– юридичні чи інші обмеження на його використання.

Метод нарахування амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з особливос­тей його форми отримання очікуваних економічних вигод.

Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включають­ся до собівартості іншого активу.

Термін корисного використання нематеріального активу підлягає перегляду, якщо в наступному періоді очікуються суттєві зміни цього терміну порівняно з його початковою оцінкою. Одночасно підлягають коригуванню суми амортизації, нараховані у звітному періоді, та ті, які мають бути нараховані протягом майбутніх періодів.

Метод нарахування амортизації нематеріального активу підлягає перегляду наприкінці звітного періоду, якщо він перестає відповідати особливостям використання цього активу або очікуваній формі отримання майбутніх еконо­мічних вигод.

Зміна методу нарахування амортизації нематеріального активу відображається як зміна облікової оцінки відповідно до національного стандарту бухгалтерського обліку 6 "Виправ­лення помилок і зміни у фінансових звітах".

Аналітичний облік нематеріальних активів та їх зносу ведуть у спеціальній відомості.

Список використаної літератури

Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000.

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аудиту. Підручник. –К.: КНЕУ, 2000.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2000.

Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості – це техніка аналізу проектного ринку, яка показує, як зміниться значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов. Проведення аналізу чутливості – це досить проста операція, яка легко піддається амортизації, що зводиться до таких кроків: 1 крок. Визначення ключових змінних, які справляють вплив на значення NPV. 2 крок. Встановлення аналітичної залежності NPV від ключових змінних. 3 крок. Розрахунок базової ситуації – встановлення очікуваного значення NPV при очікуваних значеннях ...

Відтворення та вдосконалення основних фондів

План Вступ 2 1. Спрацювання і старіння основних фондів 2 2. Амортизація 4 3. Строки експлуатації 7 4. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці 8 5. Розширене відтворення основних фондів 12 6. Показники ефективності відтворення основних фондів 14 7. Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів 15 Висновок 17 Використана література 18 Вступ. Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та ...

Правові основи підприємницької діяльності

Будь-яка підприємницька діяльність має не лише свої закони й правила, а й конкретно визначені правові рамки, в яких мусить підприємець. І тут ми доходимо до дуже актуальної теми: закон, правові норми та їх виконання в конкретній бізнес-діяльності… Здавалося б, навіщо потрібен закон? Така вже логіка й основа співжиття великої кількості людей, які – пригляньмося уважніше! – в суспільстві, в соціальній групі, в колективі чітко виконують свої ролі. Одні виробляють матеріальні цінності, яких потребують інші люди, інші ...