Search:

Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

По-друге, під’єднання до баз даних. PHP дуже гнучкий і може під’єднуватися до багатьох видів баз даних завдяки методиці абстрагування від баз даних. ASP більшою мірою працює з MS-SQL.

По-третє, відлагодження та пошук помилок. За цим пунктом ASP дещо зручніший, оскільки на відміну від PHP компілює код. Це дозволяє швидко знайти та виправити синтаксичні помилки у тексті програми. Взагалі з цієї причини ASP дуже зручний для великих проектів, для малих та середніх краще використовувати PHP.

В нашому випадку доцільніше обрати PHP, який крім того відрізняється своєю простотою, зрозумілістю, швидкістю виконання програм та сумісністю з багатьма платформами.

Для формування запитів до бази даних використовується мова структурованих запитів SQL.

7.3 Основні оператори мови програмування

При розробці програмного забезпечення використовувалися наступні оператори PHP та SQL:

1. Умовні оператори if, switch.

Оператор if використовується для виконання тих чи інших дій в залежності від істинності або хибності певної умови. Оператор має такі форми: if, if…else та if…elseif….

if (умова) {оператори} else {оператори}

if (умова) {оператори} elseif (умова) {оператори}

Оператор switch є компактною альтернативою if…else з множиною розгалужень.

switch(змінна) {

case значення_1: оператори; break;

case значення_2: оператори; break;

case значення_n: оператори; break;

default: оператори;

}

2. Оператори циклів.

2.1 Оператор for

Оператор забезпечує циклічне повторення певних операторів задану кількість раз. Оператори, що повторюються, називаються полем циклу. Повторення циклу звичайно визначається деякою управляючою змінною, яка змінюється при кожному виконанні тіла циклу. Повторення завершується, коли управляюча змінна приймає деяке задане значення.

Синтаксис структури for:

for (ініціалізація_змінної; умова; інкремент_змінної) {оператори}

2.2 Оператор foreach

Даний оператор використовується при переборі елементів асоціативного масиву.

foreach(масив as ключ => значення) {оператори}

2.3 Оператор while

Даний оператор дозволяє виконання операторів у тілі циклу поки залишається істинною деяка умова.

while(умова){оператори}

2.4 Оператор do…while

Даний оператор відрізняється від while тим, що умова знаходиться після тіла циклу. Оператори виконуються як мінімум один раз, навіть якщо умова з самого початку не істинна.

do {оператори} while (умова).

3. Переривання циклу: оператори break, сontinue, return.

Оператор break перериває виконання тіла будь-якого циклу та передає управління наступному за циклом оператору. Для переривання циклів, які розміщенні у функціях, можна використовувати оператор return. Даний оператор перериває виконання циклу та виходить з функції, повертаючи деяке значення. Процедура сontinue перериває лише поточну ітерацію циклу та переходить до виконання наступної ітерації. [3]

4. Оператори SQL [4].

4.1 Оператор вибору даних select

Синтаксис оператору:

Select <список доменів >

[from < список відношень>]

[where < обмежувальна умова > ]

[group by < домен або вираз, по якому об’єднується список доменів з Select >]

[having <обмежувальна умова, отримана з результатів group by >]

[order by <впорядкованість за певним доменом>]

4.2 Оператор внесення даних insert

Синтаксис оператора:

Insert [into] <відношення> [(список доменів)] values (дані кортежу)

Внесення даних відбувається у нові кортежі певного відношення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Запити, фільтри, використання та функціональне призначення

Що таке фільтр Довідка (Help) дає визначення поняттю “фільтр” так: “Набір умов, які застосовуються для добору підмножини записів чи для сортування записів. У Microsoft Access існують фільтри чотирьох типів: фільтр по виділеному фрагменту, звичайний фільтр, розширений фільтр і фільтр по вводу.” У свою чергу, умова відбору визначається як “набір обмежувальних умов, наприклад, = "Україна" (означаюче, що потрібно строкове значення "Україна") чи > 30000, використовуваних для висновку визначеного набору ...

Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

При запуску програми M.Excel користувачеві звичайно пропонується для заповнення даними новий порожній документ в оперативній пам'яті комп'ютера зі стандартним ім'ям Книга1(Book1), що складається з 16 робочих аркушів, розграфлених у вигляді таблиці на 16384 рядки й 256 стовпців, стандартна ширина кожної клітки дорівнює 9 символам. Екран комп'ютера на початку стандартного сеансу роботи програми виглядає як на мал. 1. Мал. 1. Вид вікна (програми (обробки) електронних таблиць Excel при запуску. Вихідне положення покажчика ...

Переміщення папок і файлів

1. Переміщення папок і файлів Уся інформація (програми, документи, таблиці, малюнки та ін.) зберігається в файлах. Файл – найменоване місце на диску для зберігання інформації. Кожний файл має ім'я і розширення. Розширення указує на тип файлу. Ім'я файлу може мати до 255 символів. Розширення відокремлюється від імені крапкою. Наприклад: Статут малого підприємства.doc В імені файлу не можна використовувати такі символи: * ? \ / | : < > " Перед ім’ям файлу стоїть його значок, що указує на розширення (тип) ...