Search:

Питання персоналу на підприємстві

можливості використання тимчасового наймання працівників, надомної праці.

Техніка розрахунків планової чисельност окремих категорій працівників визначається конкретною специфікою їх професійної діяльності та галузевими особливостями функціонування того чи іншого підприємства. Але у всіх випадках вона має базуватись на врахуванні можливої економії затрат праці за факторами.

Розглянемо систему необхідних (основниу) розрахунків на прикладі промислового підприємства.

Перш за все для виявлення загальної (Відносно приблизної) чисельності промислово-виробничого персоналу на плановий період використовується метод коригування базової чисельності.

де Чпл - чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна для забезпечення планового обсягу виробництва, чол.;

ЧБ — базова (очікувана) чисельність, чол.;

DV— плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %

DЧ — сумарне змінювання чисельності за пофакторним розрахунком можливого зростання продуктивності праці, чол.

Більш точним є метод розрахунку планової чисельності на основі повної трудомісткості виготовлення продукції:

де ∑t — повна трудомісткість виробничої програми планового року (включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування та управління виробництвом),

нормо-годин;

Трп - розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин (табл. 4.2).

Квн — очікуваний коефіцієнт виконання норм.

Чисельність робітників, що зайняті на роботах, які нормуються (Чрнпл), розраховується за формулою:

де ti - планова трудомісткість одиниці 1-го виду виробу, нормо-годин;

тi — кількість виробів і-го виду, одиниць;

n — кількість видів виготовлюваних одиниць/

Таблиця 4.2. Розрахунок балансу робочого часу середньо-облікового працюючого (цифри умовні)

Показники

Очікувані результати

поточного року

розрахункового року

Кількість календарних днів

365

365

Вихідні і святкові дні

110

109

Номінальний фонд робочого часу, днів

255

256

Невиходи на роботу, днів

28

36

зних:

відпустки

21

23

захворювання

10

9

невиходи, що дозволяються законом

2

2

з дозволу адміністрації

1

1

прогули

2

1

цілодобові простої

1

-

страйки

1

-

Явочний робочий час, днів

217

220

Середня тривалість робочого дня,годин

7,95

7,90

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин

0.45

0.30

Ефективний фонд часу за рік, годин

1627.5

1672

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Основні типи та форми власності

У процесі тривалого історичного розвитку людства сформувались такі чотири основні типи економічної влас­ності: 1) суспільна; 2) приватна; 3) колективна; 4) держав­на. Із середини 50-х років XX ст. в окремих регіонах світо­вого господарства, зокрема у межах Європейського еко­номічного співтовариства (нині Європейського Союзу, ку­ди входять 15 країн Західної Європи), почав формуватися п'ятий тип економічної власності — наддержавна (або наднаціональна). Виділення окремих типів економічної власності зумов­лено тим, що у ...

Аналіз затрат на виробництво

План 1.Аналіз загальної суми затрат на виготовлння товарної продукції. 2.Аналіз прямих затрат на виробництво продукції. 3.Аналіз непрямих затрат на виробництво продукції. 1.Аналіз загальної суми затрат на виготовлння товарної продукції. Важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан господарюючих суб’єктів. Об’єктами аналізу собівартості прдукції є наступні показники: ...

Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ, КЛАСИФІКАЦІЯ Економічна діяльність окремих гос­подарюючих суб'єктів та країни в ціло­му значною мірою характеризується об­сягом здійснюваних інвестицій. Термін "інвестиції" означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладен­ня капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення. За фінансовим визначенням, ІН­ВЕСТИЦІЇ - це всі види активів (кош­тів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою ...