Search:

Питання персоналу на підприємстві

Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах () — контроль технологічного процесу, управління апаратами, машинами та іншим устаткуванням — розраховується за нормами обслуговування, а саме:

де m0 — кількість об'єктів, що обслуговуються (агрегатів і т. ін.);

nзм — кількість змін роботи на добу;

Кяо — коефіцієнт переводу явочної чисельності у облікову, який розраховується за формулою

де f ~ плановий процент невиходів робітників на роботу;

Hоб — норма обслуговування одного агрегату (машини) — кількість об'єктів на одного робітника.

Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт (^дл4)' визначається за формулою

де nрм — кількість робочих місць.

Чисельність працівників управління, спеціалістів, службовців розраховується по кожній функції методом прямого нормування, якщо дані щодо трудомісткості є вірогідними. За умови відсутності певної інформації або надмірної трудомісткості розрахунків можна пропонувати метод нормування чисельності цих категорій персоналу з використанням кореляційної залежності типу

'

або

де - нормативна (планова) чисельність працівників управління за конкретною функцією;

х1, х2, ...хn - значення факторів, що визначають чисельність працівників за даною функцією;

u1, u2, ...un — показники ступеня при чисельному •значенні факторів;

а0 — постійний коефіцієнт рівняння нормативної залежності;

а1а2...аn — коефіцієнт регресії (показники ступеня або коефіцієнти), що визначають міру впливу кожного фактору на чисельність працівників.

При встановленні чисельності управлін­ського персоналу керуються типовими штатними розкладами (схемами, моделями),

виробленими наукою управління та практикою у тій чи іншій сфері діяльності. Додаткова потреба персоналу на перспективний плановий) період виявляється на основі співставлення його фактичної наявності та потреби па плановий період за окремими професіями та кваліфікаціями. Вона розраховується як очікуваний приріст, з урахуванням компенсації зменшення (вихід на пенсію, призов до армії і т. ін.), заміни практиків спеціалістами тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

ЗМIСТ Вступ 1. Техніко-економічні розрахунки 1.1. Виробництво продукції Таблиця 1.1.1. Розрахунок обсягу виробництва швейних виробів Таблиця 1.1.2. Розрахунок обсягу виробництва продукції по вартості обробки Таблиця 1.1.3. Розрахунок товарної продукції 1.2. Розрахунок показників по праці та кадрам Таблиця 1.2.1. Розрахунок чисельності основних виробничих ро­бітників Таблиця 1.2.2. Розрахунок обсягу робіт по обслуговуванню обладнання Таблиця 1.2.3. Розрахунок чисельності підсобно-виробничих та допоміжних робітників ...

Особливості формування статутних фондів підприємств

План. Вступ. Фінансово-господарська діяльність підприємств. Формування статутного фонду державного підприємства. Формування статутного фонду акціонерного товариства. Формування статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства. Командитне товариство. [ИИБ1] 1. Вступ. Ринкова экономіка являє собою розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватної власності, поява новых власників - як окремих громадян, так й ...

Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

З переходом до ринкової економіки проблема оцінки об'єктів обліку набуває все більшого значення для всіх учасників ринку. Це пов'язано з тим, що оцінка дає можливість визначити те, чим володіє власник, а також співвідношення між окремими групами майна підприємства. При створенні нових господарських формувань в процесі приватизації важливе значення має правильна оцінка вартості майна підприємств. На її підставі фізичні та юридичні особи можуть визначити доцільність участі у приватизації того чи іншого підприємства, ...