Search:

Податкова система України

Реферати » Фінанси » Податкова система України

Зміст

Автор: Муравйов Олег

Зміст

Вступ..........................................................................................................................3
1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ........................................................................6
2. СТАН ЧИННОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ...................................................10
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ........21
Структура податкової системи.............................................................................................................................. 22
Податок на додану вартість ................................................................................................................................... 23
Податок на прибуток підприємств........................................................................................................................ 24
Єдиний соціальний податок .................................................................................................................................. 25
Оподаткування дивідендів, процентного доходу, доходу від зміни вартості капіталу..................................... 26
Впровадження податку на нерухомість/будівлі та споруди ................................................................................ 26
Збільшення податку на землю та плати за використання природних ресурсів ................................................. 28
Збереження спрощеного оподаткування малих підприємств.............................................................................. 28
Податкові стимули (звільнення від сплати податків) .......................................................................................... 29
Середньостроковий вплив реформ ........................................................................................................................ 30
Сценарій № 1: Базовий сценарій розвитку української економіки 2005-2010 р.р............................................. 30
Сценарій № 2: Зниження податкового навантаження (CASE Україна).............................................................. 33
Сценарій № 3: Зниження податкового навантаження (Концепція реформування податкової системи України). 35
Ціна реформ ............................................................................................................................................................ 37
Заключні висновки ..................................................................................................39
Література ................................................................................................................40
Додаток 1. Податок на майно................................................................................42
Додаток 2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему оподаткування”...........................44

Вступ

Актуальність теми дослідження визначається тим, що податки є не обхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжують ся вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за ви конання державою її функцій.

Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги нау кової і громадської думки з отримання незалежності України. Особливо сьогодні, в пошуках шляхів виходу з економічної кризи, назріла необхідність податково-бюджетного регулювання в Україні замість проведення суто фіс кальної податкової політики. Крім цього, сьогодні на державному рівні ви знано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податко вого тягаря. Останній і є однією з причин фінансової нестабільності підпри ємств, зменшення сукупного попиту і економічної кризи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Фінансова діяльність підприємств

ЗМІСТ: 1. Загальне поняття фінансової діяльності підприємств. 2. Основні завдання фінансової діяльності підприємств. 2.1. Фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності. 2.2. Пошук резервів. 2.3. Виконання фінансових зобов’язань. 2.4. Мобілізація фінансових ресурсів. 2.5. Контроль за збереженням та використанням оборотних активів. 2.6. Контроль за використанням фінансових ресурсів. 3. Основні напрямки фінансової діяльності підприємств. 3.1.Фінансове прогнозування та планування. 3.2.Аналіз та ...

Інформаційні бази даних

1. Принципи побудови баз даних. Специфіка економічної інформації. Важливою складовою управлінської інформації є економічна інформація, які відтворює соціально-економічні процеси, як в сфері виробництва, так і в невиробничій сфері в усіх органах і на всіх рівнях управління. Економічна інформація відображає виробничо-господарську діяльність за допомогою системи натуральних і вартісних показників. Це дозволяє широко застосовуванти обчислювальну техніку в економіці. Ще однією специфічною характеристикою економічної інформації є ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...