Search:

Інформатизація системи управління освітою

Сьогодні людство постало перед фактом, що знання оновлюються навіть швидше, ніж відбувається зміна поколінь. Це зумовлює необхідність суттєвих змін у самій освіті. Тому перед освітою виникло складне двоєдине завдання: вона повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, а також – формувати в молоді риси, необхідні для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві після завершення навчання в школі чи університеті.

Отже, інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, відображує загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства.

Метою системи освіти в сучасних суспільствах є інтелектуальний та моральний розвиток людини, щоб людина не була бездумним гвинтиком тієї або іншої політичної, ідеологічної чи будь-якої іншої машини. Сучасному суспільству потрібна людина самостійно, критично мисляча, що вміє бачити і творчо вирішувати виникаючі проблеми. Таким чином, стратегічні напрямки розвитку освітніх систем у сучасному суспільстві очевидні: інтелектуальний та моральний розвиток людини на основі залучення її в самостійну діяльність у різних галузях знань. У ході реформ освіти у таких країнах світу як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та ін саме цей напрямок визнаний головним.

Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових державної програми розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій в Україні. Взагалі проблема освіти є однією з глобальних світових проблем, що хвилює сьогодні вчених, державних й громадських діячів різних країн, що стурбовані необхідністю оновлення й реформування систем освіти. Якщо до епохи інформаційної революції наука була зорієнтована на збільшення та накопичення знань, то сьогодні вона значною мірою зосереджується на способах оволодіння накопиченим, визнаючи при цьому глобальну роль інформаційних технологій для свого подальшого розвитку. Прогресивний і необхідний процес інформатизації вищої освіти має певні тіньові моменти. Перетворюючи знання в інформацію, інформатизація освіти відриває засвоєння знань від інших елементів людської свідомості – емоцій та настроїв, інтуїції і багатозначності, робить знання однозначними і формально логічними, зневажає діалектичним способом мислення, виробляє «машинне мислення». Такий стиль мислення формує відповідну поведінку фахівця: спілкування людей збіднюється, відбувається соціальна ізоляція індивідів й, врешті решт, відхід людини у віртуальний світ. В галузі освіти це приводить до втрати її гуманістичної компоненти. Таким чином, ліквідація негативних наслідків інформатизації освіти вимагає розробки певної стратегії її гуманізації.

3 АНАЛІЗ ПРАВООВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 вересня 2004 р. N 1182

Київ

Про затвердження Державної програми інформатизації

та комп'ютеризації вищих навчальних закладів

I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму інформатизації та комп'ютеризації вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, передбачати починаючи з 2006 року в проектах Державного бюджету України видатки на виконання Програми та забезпечити в установленому порядку її фінансування.

3. Міністерству освіти і науки щороку до 1 лютого подавати Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Отже, основні завдання Програми:

§ об'єднання систем інформатизації навчальних закладів на базі загальнодержавних систем електронних комунікацій та засобів мережі Інтернет;

§ створення засобів дистанційного навчання студентів та післядипломної освіти;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Ринок програмного забезпечення

Зміст. 1. Штучний інтелект. 2. Ринок програмного забезпечення. 3. Інформаційна інфраструктура в банківській справі. Ринок програмного забезпечення. Історія формування ринку програмної продукції. Відправною точкою історії розвитку ринку програмного забезпечення можна вважати 1969 рік, коли фірма IBM почала продавати своє програмне забезпечення, як самостійний товар окремо від устаткування (ЕОМ). І розробники, і постачальники програмного забезпечення для ринку, і користувачі (покупці) дуже швидко оцінили прибутковість продажу ...

Інформаційне та організаційне методичне забезпечення САПР

Визначення, структура та вимоги до ін. забезпечення. Принципи побудови елементів іншого забезпечення. Організаційно-методичне забезпечення. 1. І.З. САПР призначене для організації, використання, зберігання та підтримання в актуальному і коректному стані всіх даних, необхідних для автоматичного проектування. Використання авт. заб. В САПР дозволяє більше ніж в 2 збільшити продуктивність проектних робіт. ІЗ поділяють на 2 частини: Інформаційний фонд (позамашинна складова). Бази даних (внутрімашинна складова). Під базою даних ...

Система управління бази даних

План Вступ 1.Поняття інформаційної системи 2.Поняття бази даних 3.Переваги комп’ютерної бази даних 4.Управління даними 5.Класифікація АІС 6.Класифікація запитів 7.Структура представлення даних Висновок Список використаної літератури Вступ Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції баз даних (БД). Відповідно до даної концепції основою інформаційної технології є дані, організовані в БД, що адекватно відбивають ...