Search:

Інформатизація системи управління освітою

Сьогодні людство постало перед фактом, що знання оновлюються навіть швидше, ніж відбувається зміна поколінь. Це зумовлює необхідність суттєвих змін у самій освіті. Тому перед освітою виникло складне двоєдине завдання: вона повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, а також – формувати в молоді риси, необхідні для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві після завершення навчання в школі чи університеті.

Отже, інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, відображує загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства.

Метою системи освіти в сучасних суспільствах є інтелектуальний та моральний розвиток людини, щоб людина не була бездумним гвинтиком тієї або іншої політичної, ідеологічної чи будь-якої іншої машини. Сучасному суспільству потрібна людина самостійно, критично мисляча, що вміє бачити і творчо вирішувати виникаючі проблеми. Таким чином, стратегічні напрямки розвитку освітніх систем у сучасному суспільстві очевидні: інтелектуальний та моральний розвиток людини на основі залучення її в самостійну діяльність у різних галузях знань. У ході реформ освіти у таких країнах світу як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та ін саме цей напрямок визнаний головним.

Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових державної програми розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій в Україні. Взагалі проблема освіти є однією з глобальних світових проблем, що хвилює сьогодні вчених, державних й громадських діячів різних країн, що стурбовані необхідністю оновлення й реформування систем освіти. Якщо до епохи інформаційної революції наука була зорієнтована на збільшення та накопичення знань, то сьогодні вона значною мірою зосереджується на способах оволодіння накопиченим, визнаючи при цьому глобальну роль інформаційних технологій для свого подальшого розвитку. Прогресивний і необхідний процес інформатизації вищої освіти має певні тіньові моменти. Перетворюючи знання в інформацію, інформатизація освіти відриває засвоєння знань від інших елементів людської свідомості – емоцій та настроїв, інтуїції і багатозначності, робить знання однозначними і формально логічними, зневажає діалектичним способом мислення, виробляє «машинне мислення». Такий стиль мислення формує відповідну поведінку фахівця: спілкування людей збіднюється, відбувається соціальна ізоляція індивідів й, врешті решт, відхід людини у віртуальний світ. В галузі освіти це приводить до втрати її гуманістичної компоненти. Таким чином, ліквідація негативних наслідків інформатизації освіти вимагає розробки певної стратегії її гуманізації.

3 АНАЛІЗ ПРАВООВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 вересня 2004 р. N 1182

Київ

Про затвердження Державної програми інформатизації

та комп'ютеризації вищих навчальних закладів

I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму інформатизації та комп'ютеризації вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, передбачати починаючи з 2006 року в проектах Державного бюджету України видатки на виконання Програми та забезпечити в установленому порядку її фінансування.

3. Міністерству освіти і науки щороку до 1 лютого подавати Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Отже, основні завдання Програми:

§ об'єднання систем інформатизації навчальних закладів на базі загальнодержавних систем електронних комунікацій та засобів мережі Інтернет;

§ створення засобів дистанційного навчання студентів та післядипломної освіти;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Загальна характеристика програм архіваторів

При експлуатації комп'ютера з різних причин можливе пошкодження або втрата інформації на магнітних дисках. Це може відбутися внаслідок як фізичного пошкодження дисків, так і пошкодження інформації вірусом. І тому для зменшення втрат в таких випадках, потрібно мати архівні копії файлів. Для отримання копій файлів, використовують команди копіювання MS DOS. Але в цьому випадку копії будуть займати багато місця, що змушує мати велику кількість дискет. Більш доцільно використовувати для створення архівних копій спеціально ...

Інформатизація системи управління освітою

ВСТУП Кінець XX століття відзначився інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики. Це проявилось в інтенсивному вдосконаленні засобів обчислювальної техніки та техніки зв’язку, у появі нових та у подальшому вдосконаленні існуючих інформаційних технологій, а також у реалізації прикладних інформаційних систем. Досягнення інформатики зайняли вагоме місце в організаційному управлінні, в промисловості, у проведенні наукових досліджень та автоматизованому проектуванні. Інформатизація охопила ...

Побудова таблиці значень функції

ЗМІСТ 1. Завдання. 2. Постановка задач 2.1. Аналіз структури вхідних (початкових) даних задач. 2.2 . Визначення порядку підготовки і вводу вхідних даних 2.3. Визначення і опис супровідних діалогів 2.4. Аналіз структури, виду і типу результатів розрахунку 2.5. Розробка словесного алгоритму розв'язання завдання 2.6. Вибір математичних методів розрахунку 2.7. Розробка програмної структури завдання 2.8. Розробка текстових завдань 2.9. Вибір і обґрунтування мови програмування 2.10. Вибір і обґрунтування текстового ...