Search:

Інформатизація системи управління освітою

Сьогодні людство постало перед фактом, що знання оновлюються навіть швидше, ніж відбувається зміна поколінь. Це зумовлює необхідність суттєвих змін у самій освіті. Тому перед освітою виникло складне двоєдине завдання: вона повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, а також – формувати в молоді риси, необхідні для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві після завершення навчання в школі чи університеті.

Отже, інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, відображує загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства.

Метою системи освіти в сучасних суспільствах є інтелектуальний та моральний розвиток людини, щоб людина не була бездумним гвинтиком тієї або іншої політичної, ідеологічної чи будь-якої іншої машини. Сучасному суспільству потрібна людина самостійно, критично мисляча, що вміє бачити і творчо вирішувати виникаючі проблеми. Таким чином, стратегічні напрямки розвитку освітніх систем у сучасному суспільстві очевидні: інтелектуальний та моральний розвиток людини на основі залучення її в самостійну діяльність у різних галузях знань. У ході реформ освіти у таких країнах світу як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та ін саме цей напрямок визнаний головним.

Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових державної програми розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій в Україні. Взагалі проблема освіти є однією з глобальних світових проблем, що хвилює сьогодні вчених, державних й громадських діячів різних країн, що стурбовані необхідністю оновлення й реформування систем освіти. Якщо до епохи інформаційної революції наука була зорієнтована на збільшення та накопичення знань, то сьогодні вона значною мірою зосереджується на способах оволодіння накопиченим, визнаючи при цьому глобальну роль інформаційних технологій для свого подальшого розвитку. Прогресивний і необхідний процес інформатизації вищої освіти має певні тіньові моменти. Перетворюючи знання в інформацію, інформатизація освіти відриває засвоєння знань від інших елементів людської свідомості – емоцій та настроїв, інтуїції і багатозначності, робить знання однозначними і формально логічними, зневажає діалектичним способом мислення, виробляє «машинне мислення». Такий стиль мислення формує відповідну поведінку фахівця: спілкування людей збіднюється, відбувається соціальна ізоляція індивідів й, врешті решт, відхід людини у віртуальний світ. В галузі освіти це приводить до втрати її гуманістичної компоненти. Таким чином, ліквідація негативних наслідків інформатизації освіти вимагає розробки певної стратегії її гуманізації.

3 АНАЛІЗ ПРАВООВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 вересня 2004 р. N 1182

Київ

Про затвердження Державної програми інформатизації

та комп'ютеризації вищих навчальних закладів

I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму інформатизації та комп'ютеризації вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на 2005-2008 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, передбачати починаючи з 2006 року в проектах Державного бюджету України видатки на виконання Програми та забезпечити в установленому порядку її фінансування.

3. Міністерству освіти і науки щороку до 1 лютого подавати Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Отже, основні завдання Програми:

§ об'єднання систем інформатизації навчальних закладів на базі загальнодержавних систем електронних комунікацій та засобів мережі Інтернет;

§ створення засобів дистанційного навчання студентів та післядипломної освіти;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Інформаційні технології і системи

Завдання 1 Вказати назву підприємства, де ви працюєте. Вказати засоби автоматизації управлінської праці (власні та арендовані), що використовуються в організації. Вказати їх модель і кількість. Навести перелік задач, що розв'язуються з допомогою цієї техніки. Дати коротеньку характеристику наведених задач. Проаналізувати існуючий рівень автоматизації обробки економічної інформації наданому підприємстві. Вказати , чи є. в наявності автоматизовані інформаційні системи управління. 5. Визначити перспективи розвитку ...

Система управління бази даних

План Вступ 1.Поняття інформаційної системи 2.Поняття бази даних 3.Переваги комп’ютерної бази даних 4.Управління даними 5.Класифікація АІС 6.Класифікація запитів 7.Структура представлення даних Висновок Список використаної літератури Вступ Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції баз даних (БД). Відповідно до даної концепції основою інформаційної технології є дані, організовані в БД, що адекватно відбивають ...

Історія виникнення ЕОМ

Німецький інженер Конрад Цузе був першим, хто успішно здійснив ідею створення обчислювальної машини на основі двійкової системи числення. У 1936 році він початків конструювати обчислювальний апарат, що працює в двійковій системі числення, що згодом був названий Zuse ( (Z1.. Громіздкі статистичні обчислення для здійснення складних інженерних розрахунків повинні були стати автоматизованими, що було дотепер неможливо. Машина Цузе стала першим вичислювальним автоматом із програмним керуванням і вважається першим ...