Search:

ПРП та РПС Чернігівської області

Реферати » Розміщення продуктивних сил » ПРП та РПС Чернігівської області

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….2

Розділ 1. РОЛЬ ПРП В РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ……………………………………………………………………4

1.1. Природні умови та ресурси, як основа формування ПРП……….4

1.2. ПРП, як основний чинник розвитку продуктивних сил Чернігівської області……………………………………………… 6

1.3. Кількісна і якісна оцінка ПРП……………………………………….7

Розділ 2. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ТА КОМПОНЕНТНА СТРУТУРА ПРП ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………….9

2.1. ЕГП Чернігівської області…………………………………………….9

2.2. Природні умови і ресурси Чернігівської області……………… …11

2.3. Компонентна структура ПРП Чернігівської області………………12

Розділ 3. ВПЛИВ ПРП НА ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………….14

3.1. Вплив ПРП на розвиток промислового виробництва……………14

3.2. ПРП і розвиток сільського господарства Чернігівської області…17

Розділ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ…20

Розділ 5. ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ………………………………………………………24

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….29

Література……………………………………………………………….31

ВСТУП

Людство нині вступило в якісно новий етап взаємодії з навколишнім природним середовищем, широкомасштабного використання його ресурсів. Тому при осмисленні таких глобальних і загально цивілізаційних проблем як гармонізація і раціоналізація відносин людини з природою, сталий та еколого безпечний соціально-економічний розвиток будь-якої країни світу, треба враховувати особливості функціонування суспільства на сучасному етапі, закономірності біосферних процесів і вплив на них інтенсивної виробничої діяльності, допустимі рівні антропотехногенних навантажень на навколишнє природне середовище та окремі його компоненти. Крім того, слід брати до уваги ряд наріжних і концептуальних положень, що стосуються органічної єдності та нерозривності функціонування суспільства, економіки і біосфери, зважаючи, звичайно, й на потенційні відтворювальні, відновлювальні та асиміляційні можливості останньої.

Стратегія гарантування ресурсо-екологічної безпеки соціально-економічного розвитку регіонів України, яка зрештою визначає їх економічну незалежність і суверенність, на сучасному етапі полягає в переході від здійснення окремих або навіть комплексних заходів щодо ресурсо- та природо збереження, відтворення й охорони природних ресурсів до розроблення і реалізації еколого-економічної концепції всебічної раціоналізації суспільного виробництва та забезпечення його сталого еколого-економічного функціонування. Виходячи із вищесказаного і випливає актуальність обраної теми.

Об'єктом дослідження даної роботи є ПРП і продуктивні сили Чернігівської області.

Предметом дослідження виступають еколого економічні проблеми розвитку та раціонального використання ПРП в господарському комплексі регіону та обгрунтування перспективних напрямків їх вирішення.

Метою даної роботи виступає вивчення сучасного еколого-економічного стану продуктивних сил та проблем їх розвитку на перспективу.

Мета роботи визначає її завдання, найважливішими серед яких є:

- дослідження сучасного стану продуктивних сил Чернігівської області;

- визначення актуальних еколого-економічних проблем розвитку економіки регіону та перспективних напрямків їх вирішення.

Мета і завдання роботи визначають її структуру. Структура роботи наступна: робота поділена на5 роздів, кожен з яких має свою ідею.

Розділ 1. РОЛЬ ПРП В РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ.

1.1. Природні умови та ресурси, як основа формування ПРП.

Соціально-економічна сутність ПРП території розкривається в сукупній продуктивності її природних ресурсів, як засобів виробництва і предметів споживання. (В.П.Руденко 1999р.). ПРП – важливий фактор оптимізації процесів розміщення продуктивних сил, який включає природні умови і ресурси території.

Природні умови – це тіла і сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил, мають істотний вплив на виробничу і невиробничу діяльність, шляхом створення сприятливих (несприятливих) умов (рельєф, температури повітря тощо).

Природні ресурси – це тіла і сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил, можуть бути використані (використовуються) безпосередньо у вигляді сировини енергії, напівфабрикатів тощо, для задоволення виробничих потреб суспільства.

Будучи основою виробничої діяльності, природні умови та ресурси (їхній видовий склад, кількісні та якісні характеристики) визначають особливості виробничої спеціалізації регіону та в значнім ступені, соціально--економічну ефективність всього господарського комплексу. За різними ознаками природні умови і ресурси можна поділити:

1. За переважним використанням в галузях господарства:

· промислові природні умови та ресурси використовуються головним чином для промислового виробництва (корисні копалини, ліси тощо);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Проблеми безробіття в Україні

ПЛАН: Вступ 1. Сутність та причини безробіття. 2. Види безробіття та правове забезпечення права на працю. 3. Інфляція і зайнятість населення. 4. Безробіття в Україні: 4.1. Причини безробіття в Україні. 4.2. Система заходів щодо регулювання безробіття в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн. чол. ). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного ...

Світова система залізниць

Світова система залізниць склалася на початку ХХ ст. Залізниці є в 140 країнах світу, а протяжність їх становить приблизно 1,2 млн. км. Найбільшу довжину мають залізниці в США (біля 240 тис. км). Канаді (90 тис. км). Росії (86 тис. км). Більше половини експлуатаційної довжини випадає на розвинені країни і лише 1/5 – на ті, що розвиваються. Відповідно, у першому випадку щільність залізничних шляхів набагато вища, ніж у другому. Найвища вона в Бельгії, Німеччині, Швейцарії: 4-18 км/100км2. У багатьох країнах цей показник не ...

Транспортний комплекс світу

Вступ Транспорт – третя провідна галузь матеріального виробництва. Робота транспорту становить матеріальну основу географічного і міжнародного поділу праці. Транспорт забезпечує зв’язки між виробництвом і споживанням задовольняє потреби населення в перевезеннях, має велике оборонне значення. Транспортний комплекс – це поєднання різних видів транспорту, обслуговуючих та допоміжних підприємств і організацій на певній території. Транспорт – одна з галузей матеріального виробництва світу. Він є необхідною умовою виконання і ...