Search:

ПРП та РПС Чернігівської області

Реферати » Розміщення продуктивних сил » ПРП та РПС Чернігівської області

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….2

Розділ 1. РОЛЬ ПРП В РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ……………………………………………………………………4

1.1. Природні умови та ресурси, як основа формування ПРП……….4

1.2. ПРП, як основний чинник розвитку продуктивних сил Чернігівської області……………………………………………… 6

1.3. Кількісна і якісна оцінка ПРП……………………………………….7

Розділ 2. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ТА КОМПОНЕНТНА СТРУТУРА ПРП ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………….9

2.1. ЕГП Чернігівської області…………………………………………….9

2.2. Природні умови і ресурси Чернігівської області……………… …11

2.3. Компонентна структура ПРП Чернігівської області………………12

Розділ 3. ВПЛИВ ПРП НА ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………….14

3.1. Вплив ПРП на розвиток промислового виробництва……………14

3.2. ПРП і розвиток сільського господарства Чернігівської області…17

Розділ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ…20

Розділ 5. ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ………………………………………………………24

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….29

Література……………………………………………………………….31

ВСТУП

Людство нині вступило в якісно новий етап взаємодії з навколишнім природним середовищем, широкомасштабного використання його ресурсів. Тому при осмисленні таких глобальних і загально цивілізаційних проблем як гармонізація і раціоналізація відносин людини з природою, сталий та еколого безпечний соціально-економічний розвиток будь-якої країни світу, треба враховувати особливості функціонування суспільства на сучасному етапі, закономірності біосферних процесів і вплив на них інтенсивної виробничої діяльності, допустимі рівні антропотехногенних навантажень на навколишнє природне середовище та окремі його компоненти. Крім того, слід брати до уваги ряд наріжних і концептуальних положень, що стосуються органічної єдності та нерозривності функціонування суспільства, економіки і біосфери, зважаючи, звичайно, й на потенційні відтворювальні, відновлювальні та асиміляційні можливості останньої.

Стратегія гарантування ресурсо-екологічної безпеки соціально-економічного розвитку регіонів України, яка зрештою визначає їх економічну незалежність і суверенність, на сучасному етапі полягає в переході від здійснення окремих або навіть комплексних заходів щодо ресурсо- та природо збереження, відтворення й охорони природних ресурсів до розроблення і реалізації еколого-економічної концепції всебічної раціоналізації суспільного виробництва та забезпечення його сталого еколого-економічного функціонування. Виходячи із вищесказаного і випливає актуальність обраної теми.

Об'єктом дослідження даної роботи є ПРП і продуктивні сили Чернігівської області.

Предметом дослідження виступають еколого економічні проблеми розвитку та раціонального використання ПРП в господарському комплексі регіону та обгрунтування перспективних напрямків їх вирішення.

Метою даної роботи виступає вивчення сучасного еколого-економічного стану продуктивних сил та проблем їх розвитку на перспективу.

Мета роботи визначає її завдання, найважливішими серед яких є:

- дослідження сучасного стану продуктивних сил Чернігівської області;

- визначення актуальних еколого-економічних проблем розвитку економіки регіону та перспективних напрямків їх вирішення.

Мета і завдання роботи визначають її структуру. Структура роботи наступна: робота поділена на5 роздів, кожен з яких має свою ідею.

Розділ 1. РОЛЬ ПРП В РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ.

1.1. Природні умови та ресурси, як основа формування ПРП.

Соціально-економічна сутність ПРП території розкривається в сукупній продуктивності її природних ресурсів, як засобів виробництва і предметів споживання. (В.П.Руденко 1999р.). ПРП – важливий фактор оптимізації процесів розміщення продуктивних сил, який включає природні умови і ресурси території.

Природні умови – це тіла і сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил, мають істотний вплив на виробничу і невиробничу діяльність, шляхом створення сприятливих (несприятливих) умов (рельєф, температури повітря тощо).

Природні ресурси – це тіла і сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил, можуть бути використані (використовуються) безпосередньо у вигляді сировини енергії, напівфабрикатів тощо, для задоволення виробничих потреб суспільства.

Будучи основою виробничої діяльності, природні умови та ресурси (їхній видовий склад, кількісні та якісні характеристики) визначають особливості виробничої спеціалізації регіону та в значнім ступені, соціально--економічну ефективність всього господарського комплексу. За різними ознаками природні умови і ресурси можна поділити:

1. За переважним використанням в галузях господарства:

· промислові природні умови та ресурси використовуються головним чином для промислового виробництва (корисні копалини, ліси тощо);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Інтеграція України у світове господарство

План: Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему Література Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної виго­ди у співробітництві. Дипломатичне ...

Транспортний комлекс України

План Значення транспорту в народногосподарському комп­лексі України. Територіальна організація транспортної системи. 3. Характеристика окремих видів транспорту України. Особливості їх функціонування і взаємодії в транс­портних вузлах. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України. 1. ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТУ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ Транспорт — одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує вироб­ничі і невиробничі потреби матеріального виробницт­ва, невиробничої ...

Сільське господарство України

ЗМІСТ І Вступ_______________________________________________________ ІІ Сільське господарство України________________________________ Значення та структура сільського господарства____________ Основні риси землеробства___________________________ Основні риси рослинництва__________________________ Основні риси тваринництва__________________________ 2.Продуктивність праці та рентабельність сільського господарства_______________________________________________ Екологія і сільське господарство___________________________ ...