Search:

Управління персоналом

- недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичних звітів з праці.[77]

Трудові ресурси підприємства (кадри) - це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і вхідних у його обліковий склад. В обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, зв'язану як з основною, так і не основною його діяльністю.

Трудові ресурси підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентноздатності. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовинним елементам виробництва. Створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку (у даному випадку продукція). Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тім, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці й модифікації неприйнятних, із його погляду, робіт, перенавчання іншим професіям і спеціальностям у кінцевому рахунку, може, нарешті, звільнитися з підприємства за власним бажанням.[79]

Кадровий склад персоналу підприємства і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності обмірювані й відбиті наступними абсолютними й відносними показниками:

а) облікова і явочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату;

б) середньоспискова чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів за визначений період;

в) питома вага працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства;

г) темпи росту (приросту) чисельності працівників підприємства за визначений період;

д) середній розряд робітників підприємства;

е) питома вага службовців, що мають вищу чи середню фахову освіту в загальній чисельності службовців і (чи) працівників підприємства;

і) середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;

ж) плинності кадрів по прийому й звільненню працівників;

з) фондоозброєність праці працівників і (чи) робітників на підприємстві й інші.[69]

Працівники ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” підрозділяються на:

а) виробничо-обслуговуючий персонал;

б) персонал управління.

До фахівців відносяться особи, що здійснюють організаційне обслуговування, керівництво обслуговуванням.

До керівників відносять робітників, що займають посади керівника підприємства.

До робітників відносять працівників підприємства, безпосередньо зайнятих створенням матеріальних чи інших цінностей.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють фінансово-розрахункові, постачальницько-збутові й інші функції.

Кваліфікація працівника визначається рівнем спеціальних знань і практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного їм конкретного виду роботи.

Структура кадрів підприємства характеризується співвідношенням різних категорій працівників у їхній загальній чисельності. На рисунку 6 зображена структура ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”.

Рис.6. Структура ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”

Склад і структуру персоналу ВАТ “Конотопський хлібокомбінат” подано у таблиці 3.

Таблиця 3. Склад і структура персоналу ВАТ “Конотопський хлібокомбінат”

Показник

2005

2006

Облікова кількість штатних працівників на кінець року, всього

з них:

149

147

- основні

83

88

- допоміжні

22

20

Керівники

17

15

Спеціалісти

19

17

Службовці

8

7

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Подібні реферати:

Управління персоналом

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність та структура управління персоналом виробничого підприємства 7 1.2. Методи та система управління персоналом на виробничому підприємстві 13 1.3. Зарубіжний досвід управління персоналом 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” 39 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” 39 2.2. Аналіз складу та структури персоналу ВАТ ...

Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

Тематичний план семінару Поняття підприємництва. Умови, функції та принципи підприємництва. Моделі переходу до ринкової економіки. Мале підприємництво в країнах з розвинутою ринковою економікою. Розвиток малого підприємництва в України. Форми підприємницької діяльності. Інфраструктура ринку. Малі підприємства в системі ринкових відносин. Фінансово-кредитне забезпечення малого бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів. Податкова система і малий бізнес. Розвиток малого бізнесу – найголовніший фактор економічного зростання ...

Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

Зміст Вступ Розвиток готельного господарства в Україні: 1.1.Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Основи організації підприємств громадського харчування при готелях: 2.1. Сутність та економічне значення ресторанного господарства. 2.2. Характеристика основних типів підприємств громадського харчування при готелях. 2.3.Обслуговування в буфеті готелю. Розвиток готельного господарства у світі: 3.1.Транс Нацiональнi Корпорацiї . Класифікація готельних споруд у світі: 4.1.Французька національна ...