Search:

Управління персоналом

Також необхідно ввести більш сучасний підхід до ведення кадрової документації на підприємтстві. Необхідно вести облік працівників в електронному вигляді, а також розробити на кожного працівника посадову інструкцію. Це дасть змогу більш краще орієнтуватися відділу кадрів в кадровому стані справ підприємтсва.

Також необхідне постійне вдосконалення своїх навичок та вмінь безпросередньо самим керівником відділу кадрів та його підлеглими. Для цього необхідно направляти їх на спеціальні семінари та тренінги. З кожним роком відбаються зміни в економіці та трудовому законодавстві України і система управління персоналом постійно удосконалюється відповідно до зарубіжного досвіду, тому керівник відділу кадрів повинен бути в курсі всіх змін для того, щоб правильно виконувати весь цикл робіт з персоналом підприємства.

На мою думку запропоновані заходи дозволять ліквідувати недоліки в системі управління персоналом, дадуть змогу підвищити використання трудового потенціалу.

3.2. Рекомендації по покращенню умов праці та плинності кадрів на підприємстві

Умови праці — це сукупність взаємозв'язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я і працездатність людини (рис. 7).

таблица

Рис 7. Класифікація умов праці

Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру (статі, віку, стану здоров'я, рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо).[48]

Відповідно до рекомендацій МОП визначають такі основні фактори виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва:

- фізичне зусилля (переміщення вантажів певної ваги в робочій зоні, зусилля, пов'язані з утримуванням вантажів, натисненням на предмет праці або важіль управління механізмом протягом певного часу). Розрізняють такі види фізичного зусилля: незначне, середнє, сильне і дуже сильне;

- нервове напруження (складність розрахунків, особливі вимоги до якості продукції, складність управління механізмом, апаратом, приладдям, небезпека для життя і здоров'я людей під час виконання робіт, особлива точність виконання). Є такі види напруження: незначне, середнє, підвищене;

- робоче положення (положення тіла людини і його органів відносно засобів виробництва). Розрізняють робоче положення обмежене, незручне, незручно-стиснене і дуже незручне;

- монотонність роботи (багаторазове повторення одноманітних, короткочасних операцій, дій, циклів). Монотонність може бути незначна, середня, підвищена;

- температура, вологість, теплове випромінювання в робочій зоні (градуси за Цельсієм, відсоток вологості, калорії на 1см2 за хвилину). Стадії впливу зазначених факторів поділяються на: незначні, підвищені або знижені, середні, високі, дуже високі;

- забруднення повітря (вміст домішок в 1м3 або літрі повітря і їх вплив на організм людини). Ступінь забруднення повітря може бути незначний, середній, підвищений, сильний, дуже сильний;

виробничий шум (частота шуму в герцах, сила шуму в децибелах). Розрізняють помірний, підвищений і сильний шум;

- вібрація, обертання, поштовхи (амплітуда на хвилину, градуси і кількість обертів або поштовхів за хвилину). Є такі рівні значень указаних факторів: підвищені, сильні, дуже сильні;

- освітленість у робочій зоні (в люксах). Освітленість може бути нормальна, недостатня або осліплююча.[29]

На працездатність людини також впливають особистісні фактори: її настрій, ставлення до праці, стан здоров'я та ін.

Фактори виробничого середовища мають психологічні і фізіологічні межі.

Психологічна межа характеризується певними нормативами, перевищення яких викликає у працюючих відчуття дискомфорту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Подібні реферати:

Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

Зміст Вступ Розвиток готельного господарства в Україні: 1.1.Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Основи організації підприємств громадського харчування при готелях: 2.1. Сутність та економічне значення ресторанного господарства. 2.2. Характеристика основних типів підприємств громадського харчування при готелях. 2.3.Обслуговування в буфеті готелю. Розвиток готельного господарства у світі: 3.1.Транс Нацiональнi Корпорацiї . Класифікація готельних споруд у світі: 4.1.Французька національна ...

Виробнича діяльність підприємницьких структур

Функціонування - це динамічний, часом непередбачений для бізне­су процес, що характеризується пошуком нового, відмовою від за­старілих стереотипів, догм. У відносинах бізнесу беруть участь підприємці, споживачі, наймані працівники, держава У кожного свої функції, своя технологія вироб­ництва Так, наймані працівники, як суб'єкти бізнесу, зайняті випу­ском продукції або наданням послуг - це їх основна функція, вироб­нича діяльність. Споживачі мають власний технологічний механізм по­шуку товарів, послуг. Для держави ...

Державне регулювання бізнесу

Нерегульованої економіки не буває. Держава, виконуючи свої функ­ції, завжди певною мірою втручалася в економічні процеси. Проте як­що в епоху вільної конкуренції державне втручання в бізнес мало об­межений та епізодичний характер, то вже на початку XX ст. масштаби цього втручання розширилися, а з 40-х років стали безпрецедентни­ми. Держава перетворилася на одного з провідних суб'єктів економіч­ного життя практично в усіх індустріальне розвинених країнах. В сучасних умовах державному впливові підлягають усі сторони ...