Search:

Управління персоналом

Якісно новий стан може бути досягнутий через подолання кризи праці. Вихід з даної кризи можливий лише шляхом підвищення мотивації персоналу. Передумовами створення комплексної системи мотивації праці повинні стати «людяність» економіки, подолання економічного детермінізму, все більш повне розуміння суті мотиваційних механізмів в сучасному суспільстві. Розробка та удосконалення комплексної системи мотивів та стимулів праці виходять за рамки тільки науково-пізнавальних та теоритичних проблем та все більше ставляться в практичну площину в умовах економічних змагань та все більш жорсткої конкуренції.

3.3. Перспективи зростання рівня професіоналізму і кваліфікації працівників ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”

Практика показує, що успіх будь-якої організації залежить від якості керівництва нею і професіоналізму керівників. Якщо керівник на своєму місці, відповідає певним вимогам — господарство достатньо забезпечене кадрами, впро­ваджуються в виробництво досягнення науки, висока ефективність виробництва: всіх успішних керівників об'єднує високий професіоналізм, вміння організовувати працю людей для досягнення поставлених цілей. Вони не тільки багато працюють, але і твердо знають, що потрібно робити в даних умовах, щоб забезпечити прибуткове виробництво; рішення всього комплексу управлінських задач по стабілізації і розвитку виробництва можливо лише за умови максималь­ної активізації головного ресурсу підприємства — потенціалу працівників, в першу чергу управлінців. Саме тому основними напрямками зростання трудового потенціалу є постійне підвищення кваліфікації, нарощування професійних знань керівника, оскільки успішне управління має ґрунтуватися не лише на досвіді керівника, але і на постійному освоєнні ним нових напрямів в управлінні персона­лом, налагодженні нових взаємовідносин, обміні досвідом з іншими успішними управлінцями.

В сучасному дуже динамічному середовищі, для розвитку і виживання підприємства висуваються нові більш високі вимоги до рівня професіоналізму, компетенції і кваліфікації кадрів, і включають наступні основні позиції: здатність приймати рішення, комерційна і ділова орієнтація, вміння працювати з інформацією, системне мислення, цілеспрямованість, ініціативність, самостійність здат­ність до навчання, готовність до змін, організаторські і комунікативні здібності, здатність до співробітництва і переконання.[39]

Пошук кваліфікованих кадрів за межами підприємства, особливо в непри­вабливих регіонах швидше за все не принесе бажаних результатів, тому більш доцільно направляти кадрову політику в підприємстві на виявлення власних перспективних і ініціативних працівників і давати їм змогу підвищувати кваліфі­кацію. Для цього доцільно було б налагодити співробітництво з навчальними і консультаційними центрами, що займаються підготовкою спеціалістів нових професій і розробкою програм по організаційним і технологічним нововведенням. Також слід використовувати систему безперервного навчання і підвищення професіоналізму не лише працівників, а й управлінців.

Нова соціально-економічна ситуація потребує формування на підприємстві постійно діючої системи навчання кадрів, яка упорядкована по змісту, методам, формам навчання, професійно-кваліфікаційним вимогам порівняно з потребами всіх рівнів підприємства. Повинна бути налагоджена чітка система обов'язкового підвищення кваліфікації кадрів керівників і спеціалістів. В широкому смислі навчання представляє собою змістовний пошук шляхів збереження і підвищення конкурентноздатності, ефективності виробництва, а також активізації інноваційної діяльності в умовах технологічної і ринкової невизначеності.[45]

В нинішніх підприємствах як і в даному основна частина управлінсь­кого персоналу — це керівники і спеціаліалісти, які навчались та здобували кваліфікацію в радянські часи. До того ж за останні роки значно зменшилась їх чисельність. По окремим оцінкам, дефіцит управлінських кадрів складає 30-40%, а об'єм і складність робіт в управлінні постійно зростають. Саме тому очевидно, що наявність кадрів, які знають реаль­ність, мають професійну освіту, дисципліновані і відповідальні - це цінний потенціал. Саме ці кадри з урахуванням їх правильної розстановки, навчання, підвищення кваліфікації і компетенції будуть ефективно управляти підприємством.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Подібні реферати:

Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

1. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку 2. Сутність селянського господарства 1. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку Мале підприємництво є універсальним інструментом участі мільйонів громадян як в економічному житті власних країн, так і в системі міжнародного поділу праці. Це своєрідний засіб існування і стимул до самовдосконалення. Малий бізнес виконує важливі соціальні функції, а саме: створення додаткових робочих місць, зменшення рівня безробіття, вирішення проблем бідності; ...

Виробничі кооперативи

Введення……………………………………………………………………… 2 Розділ 1. Історія розвитку інституту виробничого кооперативу………………………………………………………………............4 1.1. Історія розвитку виробничих колективів...……………................................6 1.2.Поняття і правове положення виробничого кооперативу ..........................12 Розділ 2. Організаційні основи діяльності виробничого кооперативу...………………………………………………………………… 11 2.1. Членство у виробничому кооперативі...……………………......……...... 11 2.2. Правовий режим майна виробничого ...

Управління персоналом

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність та структура управління персоналом виробничого підприємства 7 1.2. Методи та система управління персоналом на виробничому підприємстві 13 1.3. Зарубіжний досвід управління персоналом 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” 39 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” 39 2.2. Аналіз складу та структури персоналу ВАТ ...