Search:

Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

Реферати » Організація виробництва » Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

План.

Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

Організація поставок матеріальних ресурсів на підприємстві.

Організація забезпечення виробничих участків.

Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

Для безперебійного функціонування в-ва необхідно добре налагодити матеріально-технічне забезпечення, яке на підприємстві здійснюється через органи МТЗ.

Головним завданням органів забезпечення підприємства є своєчасне і оптимальне забезпечення в-ва необхідними ресурсами відповідно комплектності і якості.

Вирішуючи завдання забезпечення, працівники служб забезпечення повинні вивчати і враховувати попит і пропозиції на всі необхідні підприємству матеріальні ресурси, рівень і зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-заготівельні і складські витрати.

Служби забезпечення для своєї роботи керуються такими напрямками:

Планування, яке вивчає:

внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, а також ринок окремих товарів

прогнозує і визначає потреби всіх видів ресурсів, планує оптимальні господарські зв’язки

оптимізує виробничі запаси

планує потреби матеріалів і встановлює їх ліміт на відпуск цехом

оперативно планує забезпечення

Організація, яка включає:

збір інформації про потреби в сировині, участь в ярмарках, виставках-продажах, аукціонах

аналіз всіх джерел задоволення потреби в матеріальних ресурсах з метою вибору найбільш оптимального

укладання з постачальниками господарських договорів на поставку продукції

отримання і організація завозів реальних ресурсів

організацію складського господарства, яке входить в склад служб забезпечення

забезпечення цехів, участків, робочих місць необхідними матеріальними ресурсами

Контроль і координація роботи в склад яких входять:

контроль за виконанням договірних зобов’язань постачальників, виконання ними строків поставки продукції

контроль за розходом матеріальних ресурсів на в-ві

вхідний контроль за якістю і комплектністю поступаючих матеріальних ресурсів

контроль за виробничими запасами

висунення претензії постачальникам, транспортним організаціям

аналіз роботи служб забезпечення, розробка міроприємств по координації діяльності цих служб і підвищення її ефективності.

В умовах ринку підприємство саме вибирає постачальників, а значить і саме має право на вибір ефективних ресурсів. Це заставля є працівників МТЗ вивчати ринок, а також якість поставок, співпрацювати з різними постачальниками.

Організаційна побудова, характер і методи роботи служб забезпечення на підприємствах відрізняються між собою.

В залежності від об’ємів, типів і спеціалізації підприємств, матеріаломісткості продукції і територіального розміщення на підприємствах складаються різні умови, які вимагають відповідного розподілу функцій і вибору структури органів забезпечення.

На невеликих підприємствах, які споживають малі об’єми матеріальних ресурсів в обмеженій номенклатурі функції органів забезпечення накладаються на невеликі групи або окремих працівників господарських відділів підприємства.

На великих підприємствах цю функцію виконують спеціальні відділи МТЗ.

Найбільш характерний вид структури органів забезпечення називається змішаним, коли товарні відділи, групи, бюро спеціалізуються по забезпеченню конкретними видами сировини, матеріалів, обладнання. Однаково поряд з товарними групами у відділ МТЗ входять планова група, диспетчерська група.

Такий тип структури найбільш раціональний, він вимагає від працівників відповідальності.Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Планування собівартості продукції

При плануванні собівартості слід розрізняти собівартість окре­мих виробів (калькуляції) і собівартість загального обсягу готової (кінцевої) продукції. Як уже зазначалося, у підрозділах з корот­ким виробничим циклом і стабільними залишками (запасами) не­завершеного виробництва виробнича (цехова) собівартість гото­вої продукції збігається з кошторисом. В інших випадках, особливо коли запуск і випуск виробів у межах планового періо­ду кількісно різняться та змінюються залишки незавершеного ви­робництва на його початок і ...

Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами

Обґрунтування виробничої програми підрозділів трудовими ресурсами обмежується, як правило, тими категоріями працівни­ків, кількість яких залежить від обсягу і структури виробництва. Це переважно робітники. Кількість робітників, потрібна для виконання запланового об­сягу роботи, визначається різними методами залежно від специ­фіки виконуваних процесів і нормування праці: на основі трудо­місткості робіт, норм виробітку, норм обслуговування, за робо­чими місцями тощо. Розрахунки проводяться окремо за професі­ями і ...

Товарне виробництво

План Товар та його властивості. Товарне виробництво та його ознаки. Закон вартості – найважливіший закон товарного виробництва. Еволюція товарного виробництва. 1. Товар та його властивості. Поняття “товар” є центральним поняттям всієї економічної теорії. За визначенням А.В.Калини, В.В.Осокіної “товар – це подукт виробництва або діяльності людини, створений для задоволення якихось потреб за допомогою обміну. З цього визначення випливають дві властивості товару, дві його сторони: споживна вартість та здатність обміну одного ...