Search:

Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

В договорах вказується назва продукції, кількість, асортимент, комплектність, якість, сорт продукції з вказаними стандартами і технічними умовами, вимогами до упаковки і тари, сроки поставки, загальний термін дії договору, ціна на продукцію, загальна вартість, умови оплати, відповідальність старіш за виконання умов договору.

Після заключення договору ВМТЗ повинні забезпечити своєчасне і комплексне отримання матеріалів, їх кількісну і якісну прийомку, правильне зберігання на складах. Оперативна робота по завозу матеріалів здійснюється на основі місячних планів, в яких вказані календарні строки і об’єми поставок по важливих видах матеріальних ресурсів. Копії планів отримують склади, щоб використовувати їх для організації подготовчих робіт.

Існує 2 варіанти завозу МР:

централізована доставка

самозавоз

Самозавоз – підприємство саме домовляється з транспортними організаціями і не вимагає спеціалізованого транспорту – головне вивезти матеріальні ресурси.

Централізоване – підприємство-відправник і підприємство-одержувач створюють єдиний орган, ціль якого оптимізувати сукупний матеріальний потік. Для йього розробляються графіки, оптимальні маршрути, створюється парк спецмашин.

Це дає змогу:

підвищити ступінь використання транспорту і складів

оптимізувати товарні запаси

підвищити якість і рівень МТЗ

оптимізувати розміри партії поставок продукції

Організація забезпечення виробничих участків.

Забезпечення МР виробничі цехи, участки і інші підрозділи підприємство пропонує слідуючим чином:

Встановлення кількісних і якісних завдань по забезпеченню (лімітуванню)

Підготовка МР до виробничого споживання

Відпуск і доставка МР зі складу служби збуту на місце її безпосереднього споживання або на склад цеху, участку

Оперативне регулювання забезпечення

Облік і контроль за використанням матеріальних ресурсів в підрозділах підприємства

Забезпечення цехів приводить до ліміту. Ліміт встановлюється виходячи з виробничої програми.

Рохрахунок ліміту:

Л = Р ± Рнзп + Нз – О

Р – потреба в матеріалах для цеху

Рнзп – потреба в матеріалах для зміни залишків незавершеного в-ва

+ збільшення; – зменшення.

Нз – норматив цехового запасу даної продукції

О – очікуваний залишок продукції на початок планового періоду.

Розрахунок проводять в поточних вимірах.

Очікуваний запас О визначають:

О = Оф + Вф – (Ро.п + Рнзп + Рбр)

Оф – фактичний залишок на 1 число по бух даних

Вф – кількість відпущених цеху матеріалів за весь період

Ро.п – фактичний розхід на основне в-во

Рнзп – фактичний розхід на зміну незавершеного в-ва

Рбр – розхід на брак (оформлений актом списання)

Фактичний розхід на основне в-во і ремонтно-експлуатаційні нужди розраховується шляхом множення фактичних об’ємів робіт на діючі норми розходу МР в даному періоді.

Встановлений ліміт фіксується в план-карті, лімтній карті або заборній відомості, які направляються в склади і в цех-споживачу.

План-карта застосовується в масовому і крупносерійному в-ві, тобто в умовах стабільного споживання і чіткої регламентації в-ва. В ній вказані встановлені ліміти по кожному виду матеріалів, строки і величина партії. Склад доставляє матеріали в цех в точно визначені терміни. Відпуск зі складу оформляється приймально-здавальними накладними.

Лімітна карта використовується в тих випадках, коли чітка регламентація поставки матеріалів не потрібна в зв’язку з серійним або одиничним в-вом. В лімітній карті вказано місячна потреба в матеріалах, величина запасів і місячний розхід. У випадку коли потрібно змінити ліміт служба забезпечення оформляє разову вимогу на зміну матеріалів.

В лімітну відомість включається група однорідних матеріалів або всі товари, які отримують зі складу.

Заборна відомість вводиться при лімітуванні розходу допоміжних матеріалів, особливо у випадках, коли потреба в них нерівномірна і відсутні норми розходу.

Служба забезпечення відповідає за своєчасну і якісну підготовку матеріальних ресурсів до в-ва, для цього проводить роботу по розпаковці, комплектовці узгоджуючи це з технологічною службою підприємства.

Ціленаправлений і економний розхід матеріальних ресурсів знаходиться під постійним контролем і періодично перевіряється шляхом ревізії і матеріального олбіку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Планування собівартості продукції

При плануванні собівартості слід розрізняти собівартість окре­мих виробів (калькуляції) і собівартість загального обсягу готової (кінцевої) продукції. Як уже зазначалося, у підрозділах з корот­ким виробничим циклом і стабільними залишками (запасами) не­завершеного виробництва виробнича (цехова) собівартість гото­вої продукції збігається з кошторисом. В інших випадках, особливо коли запуск і випуск виробів у межах планового періо­ду кількісно різняться та змінюються залишки незавершеного ви­робництва на його початок і ...

Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

План. Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві. Організація поставок матеріальних ресурсів на підприємстві. Організація забезпечення виробничих участків. Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві. Для безперебійного функціонування в-ва необхідно добре налагодити матеріально-технічне забезпечення, яке на підприємстві здійснюється через органи МТЗ. Головним завданням органів забезпечення підприємства є своєчасне і оптимальне забезпечення в-ва необхідними ресурсами ...

Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

План. 1.Організаційно – економічна підготовка виробництва: а) організаційна; б) економічна. 2.Організація промислового освоєння продукції. 1.Організаційно – економічна підготовка продукції. Організаційно – економічна підготовка виробництва включає комплекс мір по організації і плануванню виробництву нової продукції і забезпечення процесу її виготовлення всім необхідним. Вона складається з таких стадій: складання плану – графіку і кошторису розходів на технічну підготовку виробництва; визначення потреби в додатковому ...