Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати » Економіка підприємства » Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ

Вступ 5

Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7

1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7

1.2. Політика управління активами підприємства 28

1.3. Завдання управління активами підприємства 51

Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56

2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56

2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60

2.3.Оцінка ліквідності активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 76

Розділ 3. Шляхи покращення управління активами підприємства 87

3.1.Нормування оптимізації управління активами підприємств 87

3.2.Шляхи підвищення ефективності управління активами 94

Висновки 99

Список використаної літератури 103

Додатки 106

Дипломна робота на тему “Управління активами підприємства і шляхи його покращання” виконана з використанням практичних матеріалів ТзОВ ВКФ “Пліт”.

Текстова частина включає вступ, три розділи, висновки, список використаної літератури і додатки.

Обсяг роботи становить 112 сторінок, включаючи 14 таблиць, 18 рисунків і 7 додатків.

В першому розділі розкриваються теоретичні основи управління активами підприємства, політика управління активами підприємства, визначаються основні завдання управління активами.

В другому розділі розглянуто методики аналізу складу та структури активів підприємства, розраховано показники ліквідності ТзОВ ВКФ “Пліт”.

Третій розділ присвячений шляхам покращення управління активами підприємства.

На основі опрацювання теоретичного та практичного матеріалів зроблені відповідні узагальнення та висновки.

Ключові слова: активи, завдання управління активами, методика аналізу, ліквідність, політика управління активами.

ВСТУП

Питанням управління оборотними коштами в радянській спеціальній науковій літературі приділялося багато уваги. Проте методологія управління оборотними коштами носила в основному макроекономічний характер, що було зумовлено централізованим управлінням держави всіма суб’єктами і об’єктами господарської діяльності. Оборотні кошти підприємства розглядалися як окремі об’єкти і аналіз не ставив за мету створення ефективної інформаційної системи для внутрішнього управління фінансовими ресурсами підприємства. Це означає, що перед вітчизняною наукою питання управління оборотним капіталом, яке є невід’ємною частиною єдиного процесу управління підприємством, не ставилося, тому що в нашій країні всі складові процесу управління, такі як облік, аналіз, контроль та прогнозування, були і є предметами різних наук.

У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхід­ного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств оборотни­ми активами супроводжується низьким рівнем їх використан­ня. Тому сьогодні одним з найактуальніших завдань у забезпеченні підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств є суттєве вдосконалення управління їхніми оборотними активами.

Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними активами зробили такі вчені, як І.О. Бланк, С.В. Калабухова, М.Р. Ковбасюк, І.Д. Лученок та інші. Разом з тим, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих галузей. До них слід віднести проблеми класифікації оборотних активів, оцінки ефективності їх використання,

вдосконалення контролю, системи обліку оборотних активів, нейтралізації впливу кризових явищ на їх формування.

У ринкових умовах господарювання особливої актуальності набуває об’єктивна оцінка управління активами підприємства, а, отже і дослідження методик проведення аналізу та розроблення шляхів його покращання. Звідси об’єктом дослідження в даній дипломній роботі є управління активами підприємства. Метою дослідження є вивчення теоретичних засад та досвіду управління оборотними активами для виявлення основних чинників, що призводять до кризової ситуації з оборотними активами на підприємствах та визначення шляхів підвищення ефективності управління ними в умовах переходу України до ринкової економіки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Матеріально - сировинна стратегія

Зміст Введення…………………………………………………………………….…….2 1. Теоретичні основи стратегії…………………………………………………3 1.1. Визначення стратегії та стратегічне планування……………………3 1.2 Ресурсні стратегії………………………………………………………6 1.3 Матеріально – сировинна стратегія…………………………………16 2. Аналіз діяльності ЗАТ „Бернард Кроне”………………………………… 21 2.1. Загальна характеристика ЗАТ „ Бернард Кроне ”…….………… 21 2.2. Розрахунок основних показників оцінки стану ЗАТ „ Бернард Кроне ”…………………………………………………………… 25 2.3. Аналіз показників ...

Планування й аналіз чисельності працівників

Планування персоналу є складовою загального планування діяльності і розвитку підприємства, спрямованою на забезпечення пропорційного і динамічного розвитку персоналу. Воно передбачає визначення загальної і додаткової потреби в наступному періоді, а також розрахунок його кваліфікаційної структури. Планування персоналу охоплює: • прогнозування перспективних потреб підприємства в персоналі (за окремими його категоріями); • вивчення ринку праці (ринку кваліфікованої робочої сили); • аналіз стану робочих місць підприємства; • ...

Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

ПЛАН 1. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ – ст.3 2. МЕХАНІЗМ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ – ст. 7 3. ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ – ст. 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ – ст. 25 1. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ До недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища як ...