Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

До таких активів відносяться:

- безнадійна дебіторська заборгованість;

- витрати майбутніх періодів;

- інші аналогічні види нереалізованих активів.

За характером використання сформованих активів в поточній господарській діяльності підприємства вони поділяються на використовувані і не використовувані.

- Використовувані активи характеризують ту частину майнових цінностей підприємства, яка приймає безпосередню участь в операційному або інвестиційному процесі підприємства, забезпечуючи формування його доходів.

- Не використовувані активи характеризують ту частину майнових цінностей підприємства, які, будучи сформованими на попередніх етапах господарської діяльності, не приймають в ній участі в теперішній час в силу різних об’єктивних і суб’єктивних причин.

До таких активів відносяться:

- не використовувані підприємством будівлі і споруди;

- не використовувані машини, механізми і споруди, які втратили функціональні властивості;

- виробничі запаси сировини і матеріалів, які призначені для випуску продукції, в кінцевому результаті знятої з виробництва;

- запаси готової продукції, на яку повністю відсутній попит покупців в зв’язку з втратою нею необхідних споживчих якостей і ін.

За характером надходження активів по відношенню до підприємства виділяють внутрішні і зовнішні їх види.

Внутрішні активи характеризують майнові цінності підприємства, які знаходяться на його території.

До таких видів активів відносяться:

- будівлі, приміщення і споруди, які входять в склад майнового комплексу підприємства, розміщеного на відведеній йому території;

- машини, механізми і споруди, доставлені на підприємство, які знаходяться в процесі зберігання або в формі безпосереднього використання;

- сировина, матеріали, напівфабрикати, доставлені на підприємство, які знаходяться в процесі зберігання або в формі незавершеного виробництва;

- запаси готової продукції, призначені до відвантаження покупцям;

- фінансові інструменти інвестування, які зберігаються безпосередньо на підприємстві (акції, облігації і ін.);

- грошові кошти в касі.

- Зовнішні активи характеризують майнові цінності підприємства, які знаходяться за його межами в інших суб’єктів господарювання, в дорозі або на відповідальному зберіганні.

Основними видами таких активів є:

- всі види майнових цінностей, які належать підприємству, які знаходяться в дорозі;

- всі форми зовнішньої дебіторської заборгованості підприємства;

- всі види майнових цінностей підприємства, які знаходяться на зберіганні або в процесі тимчасового користування в інших господарюючих суб’єктів.

Управління активами становить значну частину операцій фінансового менеджменту. Це пов’язано з великою кількістю елементів матеріально-речового складу, які потребують індивідуалізації управління, важливою

роллю в забезпеченні платоспроможності підприємства, рентабельності продукції та результатів фінансової діяльності підприємства.

1.2. Політика управління активами підприємства

Для виживання в ринковому середовищі кожне підприємство зобов’язане забезпечувати ефективне використання і прискорення оборотності активів, підтримувати на достатньому рівні свою платоспроможність і ліквідність балансу.

За цих умов підприємству необхідно розробляти політику комплексного оперативного управління оборотними активами, що полягає:

- у виборі оптимального рівня і раціональної структури оборотних активів з урахуванням специфіки діяльності підприємства;

- визначенні величини і структури джерел фінансування оборотних активів.

Розрізняють три типи політики комплексного оперативного управління оборотними активами: агресивну, консервативну і помірковану.

Агресивна політика має такі ознаки:

- підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність без обмежень збільшення обсягу оборотних активів;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити :і групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси За характеризують звичайне функціонування народного царства, його галузей і підприємств, а інноваційні — розвиток останніх на якісно новому рівні. Впродовж ілого періоду, коли економіка функціонувала і чвалась переважно за рахунок екстенсивних факторів госування постійно зростаючого обсягу суспільних -урсів — персоналу, виробничих фондів), у ...

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

1. Загальні положення 1.1. Відкрите акціонерне товариство "Коломийський завод сільськогосподарських машин" (надалі-Товариство) засновано згідно з наказом Фонду державного майна України від 24 лютого 1995 року N5-АТ відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закону України "Про господарські товариства" та Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №' 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у ...

Громадське харчування

ЗМІСТ: Громадське харчування і його роль в народному господарстві 3 Суттєвість і соціально-економічне значення громадського харчування 7 Товарооборот громадського харчування: вигляди, склад і особливості 10 Планування обсягу товарообороту громадського харчування і його структури 13 Методика планування надходження сировини і продуктів 20 6. Висновки 26 7. Таблиці 27 8. Список використаної літератури 1. Громадське харчування і його роль в народному господарстві Однім з заходів нашої країни, направлених на підйом ...