Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

6. Забезпечення необхідної рентабельності оборотних активів Окремі види оборотних активів здатні приносити підприємству прямий дохід в процесі фінансової діяльності в формі процентів і дивідендів. Тому складовою частиною управління оборотними активами є забезпечення своєчасного використання тимчасово вільних грошових активів для формування ефективного портфеля короткострокових фінансових інвестицій, які виступають в формі їх еквівалентів.[21]

7. Вибір форм і джерел фінансування оборотних активів. Цей етап управління оборотними активами забезпечує вибір політики їх фінансування на підприємстві і оптимізацію структури їх джерел.

В процесі управління оборотними активами на підприємстві розробляються окремі фінансові нормативи, які використовуються для контролю ефективності їх формування і функціонування. Основними з таких нормативів є:

- норматив власних оборотних активів підприємства;

- система нормативів оборотності основних видів оборотних активів і тривалості операційного циклу в цілому;

- система коефіцієнтів ліквідності оборотних активів.

Цілі і характер використання окремих видів оборотних активів мають суттєві відмінні особливості. Тому на підприємствах з великим об’ємом використання оборотних активів управління ними деталізується в розрізі основних їх видів.

Управління операційними активами підприємства представляє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з їх формуванням, ефективним використанням в операційній діяльності підприємства і організацією їх обороту.

Ціллю управління операційними активами підприємства є ріст його ринкової вартості. В процесі реалізації цієї мети управління операційними активами підприємства направлено на вирішення наступних основних задач:

1. Формування достатнього об’єму і необхідного складу активів, які забезпечують задані темпи розвитку операційної діяльності. Ця задача реалізується шляхом визначення потреби в необхідних активах, призначених до використання в операційному процесі підприємства, оптимізації співвідношення окремих їх видів і залучення найбільш ефективних їх різновидів з позицій рівня виробництва і потенціальної дохідності майбутнього використання. [6]

2.Забезпечення максимальної доходності (рентабельності) використовуваних активів при передбачуваному рівні комерційного ризику.

Максимізація дохідності (рентабельності) активів досягається за рахунок їх використання в найбільш ефективних напрямках операційної діяльності і комерційних операціях підприємства. Максимізація рівня дохідності операційних активів досягається, як правило, при суттєвому зростанні рівня комерційних ризиків, пов’язаних з їх використанням, тому вона повинна забезпечувати в межах допустимого комерційного ризику, конкретний рівень якого встановлюється власниками чи менеджерами підприємства з врахуванням їх фінансового менталітету (відношення до ступеня допустимого ризику при здійсненні господарської діяльності).

3. Забезпечення мінімізації комерційного ризику використання активів при передбачуваному рівні їх дохідності (рентабельності). Якщо рівень дохідності використовуваних активів заданий або попередньо спланований, важливою задачею являється зниження рівня комерційного ризику операцій або видів діяльності, які забезпечують досягнення цієї дохідності. Така мінімізація рівня ризиків може бути забезпечена шляхом диверсифікації операцій і напрямків операційної діяльності підприємства, пов’язаних з використанням активів; уникнення окремих видів комерційних ризиків; ефективних форм їх внутрішнього і зовнішнього страхування.

4. Забезпечення постійної платоспроможності підприємства за рахунок підтримки необхідного рівня ліквідності активів. Ця задача вирішується в першу чергу за рахунок ефективного управління залишками грошових активів та їх еквівалентів. Однак в процесі вирішення цієї задачі потрібно враховувати, що надлишок грошових активів, забезпечуючи високий рівень платоспроможності підприємства, втрачають свою вартість під впливом фактора часу і інфляції. Тому задача підтримки достатнього рівня платоспроможності відноситься до числа оптимальних, в процесі вирішення якої повинні враховуватись різноманітні інтереси підприємства. Необхідна платоспроможність підприємства забезпечується також високим рівнем

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

Організація праці на підприємстві - це сукупність заходів, спрямованих на планомірне і найбільш доцільне використання праці працівників з метою досягнення її високої продуктивності. Форми оплати праці на підприємстві змінюються в міру удосконалення техніки (введення нових високопродуктивних машин та механізмів, автоматичних систем тощо), технології, а також організація виробництва (збільшення служб, введення безцехової структури). Організація праці на підприємстві включає: розподіл і кооперацію праці; створення умов для ...

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

1. Загальні положення 1.1. Відкрите акціонерне товариство "Коломийський завод сільськогосподарських машин" (надалі-Товариство) засновано згідно з наказом Фонду державного майна України від 24 лютого 1995 року N5-АТ відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закону України "Про господарські товариства" та Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №' 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у ...

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2. Політика управління активами підприємства 28 1.3. Завдання управління активами підприємства 51 Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56 2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56 2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60 2.3.Оцінка ліквідності активів ...