Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Порівнюючи дані аналізу, можна констатувати, що залишки запасів і витрат за аналізований період збільшилась на 146,3тис.грн. (4,16%), При цьому виробничі запаси збільшились на 3,7тис. грн. (6,87%), залишки готової продукції збільшились на 142,6 тис.грн. (2,71%).

Для оцінки структури запасів товарно-матеріальних цінностей розраховується коефіцієнт накопичення :

ВЗ +МШП+НВ

Кн. =------------------------------ , (2.1.)

ГП + Т

де Кн – коефіцієнт накопичення, ВЗ – виробничі запаси, МШП – малоцінні і швидкозношувані предмети, НВ – незавершене виробництво, ГП– готова продукція, Т – товари.

Коефіцієнт накопичення характеризує мобільність запасів і витрат, і при оптимальному варіанті він повинен бути менше 1. Дане співвідношення справедливе у тому разі, коли продукція підприємства конкурентноздатна і користується попитом. На ТзОВ ВКФ“Пліт” коефіцієнти накопичення запасів становлять:

2004 рік:

на початок року – 5,8

------- = 0,12

50,3

101,8

на кінець року – ------------ = 1,51

67,6

2005 рік :

101,8

на початок року – ----------- = 1,51

67,6

33,9

на кінець року – ---------- = 0,12

275,2

2006 рік :

33,9

на початок року – ----------- = 0,12

275,2

37,6

на кінець року – ---------- = 0,09

417,8

Розрахункові дані підтверджують оптимальне значення коефіцієнта накопичення, що свідчить про сприятливу структуру запасів підприємства, про відсутність надлишкових і непотрібних виробничих запасів. Проте на кінець 2004 року відбулось перевищення коефіцієнта накопичення.

Причинами збільшення могло бути: щодо виробничих запасів-зниження випуску окремих видів продукції і відхилення фактичного видатку матеріалів від нормативу, змінені і не використовувані матеріальні цінності, нерівномірне надходження матеріальних ресурсів; щодо незавершеного виробництва–анулювання виробничих замовлень, подорожчання собівартості продукції, недоліки у плануванні та організації виробництва, недопоставки купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів тощо; щодо готової продукції – падіння попиту на окремі види виробів, низька якість продукції, неритмічний її випуск і затримки відвантаження тощо.

Наявність дебіторської заборгованості характеризує стан розрахункової дисципліни і суттєво впливає на стійкість фінансового стану підприємства.

До нестабільності фінансового стану підприємства, зростання дебіторської заборгованості призводить недотримання договірної та фінансової дисципліни. У цьому зв’язку до завдань аналізу включаються виявлення розмірів і динаміки невиправданої заборгованості та причини її виникнення або зростання.

Для проведення аналізу використовуються форма № 1 і 5.

Аналіз дебіторської заборгованості проводиться на основі загальної оцінки динаміки її обсягу в цілому і в розрізі статей (табл. 2.8.).

Таблиця 2.8

Склад і рух дебіторської заборгованості за 2004 рік

Склад дебіторської заборгованості

На початок року

Виникло зобов’язань

Погашено зобов’язань

На кінець року

Зміна

( + , - )

Розрахунки з дебіторами ,

всього , у тому числі :

         

за товари , роботи і послуги

49,7

2721,0

2691,5

79,2

+29,5

з бюджетом

9,7

   

14,1

+4,4

З учасниками

( засновниками )

щодо внесків у статутний капітал

-

-

-

-

-

З іншими дебі-

торами

51,8

2423,2

2471,1

3,9

-47,9

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – це тільки перший крок на шляху до підприємництва. Необхідно пам’ятати, що дата одержання свідоцтва про державну реєстрацію є початком відліку інших видів реєстрацій, передбачених законодавством. Що ж необхідно зробити далі? Стати на облік в управлінні статистики Стати на облік в органах податкової служби Стати на облік як платник ПДВ Зареєструватися в Пенсійному фонді Зареєструватися в фондах соціального страхування Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів ...

Корпорація

Корпорація (акціонерне товариство) є зараз домінуючою формою підприємницької діяльності. Її власниками вважаються ак­ціонери, що мають обмежену відповідальність у розмірі свого вне­ску в акціонерний капітал корпорації. Весь прибуток корпорації на­лежить її акціонерам. Виокремлюють дві його частини. Одна части­ка розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга — це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування. функції власності та контролю поділені між акціонерами (власника­ми акцій) і ...

Арбітражне врегулювання спорів

П Л А Н : Вступ 3 1. Сутність та завдання арбітражного суду 4 2. Умови та строковість арбітражного врегулювання спорів .7 3. Підвідомчість справ арбітражним судам 8 4. Вирішення спорів арбітражним судом 10 Висновки 12 Список використаних джерел 13 Вступ. Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання. У процесі господарювання між підприємствами, державними та іншими органами виникають, ...