Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Величина цього показника значною мірою визначається сферою діяльності підприємства. Показник поточної ліквідності може мати “підводне каміння”. Так, чисельник показника відбиває запаси і дебіторську заборгованість, А різноманіття методів оцінки запасів і принципів обліку сумнівних боргових зобов’язань ускладнюють практику зіставлення цього показника на підприємствах навіть однієї галузі промисловості.

1.Коефіцієнт швидкої ліквідності. За змістом цей показник є аналогічним попередньому, проте до аналізу залучаються лише високоліквідні оборотні активи. Найпоширеніший алгоритм його розрахунку такий:

Дебітори + Грошові засоби

L2= ---------------------------------------- х 100 % (2.5.)

Короткострокові пасиви

Інший варіант розрахунку зазначеного показника представлений збільшенням чисельника на вартість наявних поточних фінансових інвестицій, які є в складі оборотних активів. Кошти, які можна виручити від

вимушеного продажу запасів ,як свідчить практика, значно менші, ніж витрати на їх придбання.

2.Коефіцієнт абсолютної ліквідності носить жорсткий характер, показує, яка частина короткострокових запозичень може бути погашена негайно за рахунок наявних коштів.

Грошові засоби

L1 = -------------------------------------х 100 % (2.6.)

Короткострокові пасиви

При використанні показників ліквідності у межах аналізу фінансового стану підприємства не слід нехтувати й іншими доволі суттєвими чинниками. По-перше, розрахунок показників ліквідності ґрунтується на даних фінансової звітності, що відбиває результати обліку станом на звітну дату. Тобто при обчислені цих показників враховується не справжній рівень фінансової ліквідності підприємства, а орієнтований на минулі дані розрахунок, реальне значення якого до того ж викривлене. По-друге, показник ліквідності не відбиває “платіжної моралі” підприємства та ставлення до власності на майно. Окрім цього, не враховуються резерви ліквідності у формі невикористаних кредитних ліній або овердрафту.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2004 рік:

На початок року:

0,5

L1 = ----------- = 0,002

269,0

На кінець року :

26,6

L1 = ----------- х 100 % = 0,07

403

За 2005 рік :

На початок року :

26,6

L1 =----------- = 0,06

403,0

На кінець року :

0.7

L1=------------- х 100 %= 0,002

442.1

За 2006 рік :

На початок року :

12,8

L1 = -------------= 0,03

442,1

На кінець року:

5,6

L1 =----------- = 0,01

627,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності :

За 2004 рік :

на початок року :

199,3

L1 = -------------= 0,74

269,0

На кінець року:

205,9

L2 = ------------- = 0,51

403,0

За 2005 рік :

На початок року:

205,9

L1 = -------------= 0,51

403,0

На кінець року:

112,4

L2 =---------------= 0,25

442,1

за 2006 рік :

На початок року:

112,4

L1 = -------------= 0,25

442,1

На кінець року:

169,2

L2 = ------------ = 0,27

627,2

Коефіцієнт поточної ліквідності :

За 2004 рік:

На початок року:

205,7

L1 = -------------= 0,76

269,0

На кінець року:

296,1

L3 = ------------= 0,73

403,0

за 2005 рік :

На початок року:

296,1

L1 = -------------= 0,73

403,0

На кінець року:

382,4

L3 = -----------= 0,86

442,1

За 2006 рік :

На початок року:

382,4

L1 = -------------= 0,86

442,1

На кінець року:

560,0

L3 = ----------= 0,89

627,2

Таблиця 2.11.

Аналіз показників ліквідності ТзОВ ВКФ “Пліт”

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

( + , - )

Норматив

 

рік

Рівень показ-

ника

рік

Рівень показника

 

> 0,2-0,35

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2004

0,002

2004

0,07

+0,068

 
 

2005

0,06

2005

0,002

-0,058

 
 

2006

0,03

2006

0,01

-0,02

 

Коефіцієнт

швидкої ліквідності

2004

0,74

2004

0,51

-0,23

1-2

 

2005

0,51

2005

0,25

-0,26

 
 

2006

0,25

2006

0,27

+0,02

 

Коефіцієнт поточної ліквідності

2004

0,76

2004

0,73

-0,03

1,5-2,5

 

2005

0,73

2005

0,86

+0,13

 
 

2006

0,86

2006

0,89

+0,03

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2. Політика управління активами підприємства 28 1.3. Завдання управління активами підприємства 51 Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56 2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56 2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60 2.3.Оцінка ліквідності активів ...

Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

Організація праці на підприємстві - це сукупність заходів, спрямованих на планомірне і найбільш доцільне використання праці працівників з метою досягнення її високої продуктивності. Форми оплати праці на підприємстві змінюються в міру удосконалення техніки (введення нових високопродуктивних машин та механізмів, автоматичних систем тощо), технології, а також організація виробництва (збільшення служб, введення безцехової структури). Організація праці на підприємстві включає: розподіл і кооперацію праці; створення умов для ...

Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці

У системі видів стимулювання якості праці у перехідній економіці особливе місце повинна зайняти заробітна плата. У період командної економіки високоякісна праця заохочувалась передусім за допомогою премій за високу якість продукції. Враховуючи незначну частку цих премій в доходах працівників, вони суттєво не впливали на рівень якості праці в суспільстві. В умовах перехідної економіки, де попитом починає користуватися високоякісна, але відносно дешева продукція, виникає об'єктивна необхідність перетворення всіх ...