Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Аналітичний метод визначення потреби в оборотних активах базується на здійсненні розрахунків з врахуванням середніх фактичних залишків та змін обсягів виробництва. При цьому здійснюється коригування з врахуванням зайвих і непотрібних запасів, неліквідів, які, можливо, мали місце в попередньому періоді.

Коефіцієнтний метод дозволяє здійснити розрахунок потреби в оборотних активах з врахуванням тенденцій і співвідношень в змінах обсягу виробництва та окремих видів запасів і затрат. Частина з них знаходиться в прямій пропорційній залежності від зміни обсягу виробництва – сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, незавершене виробництво, готова продукція на складі, інша ж частина залежить в значно меншій мірі – малоцінні і швидкозношувані предмети, запчастини для ремонтів, витрати майбутніх періодів тощо. Співвідношення, що склалися в минулому, з використанням відповідних коефіцієнтів, екстраполюються на майбутній період.

В практиці нормування оборотних активів допускається використовування комбінованого підходу у застосуванні вказаних методів. Але є ряд особливостей про які треба пам’ятати при застосуванні аналітичного і коефіцієнтного методів, і тому їх слід використовувати для коригування встановлених норм та нормативів в часових проміжках до чергового розрахунку із застосуванням методу прямого розрахунку.

В складі виробничих запасів нормуються наступні групи оборотних активів – сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети. Здійсненню розрахунків передує визначення повного переліку видів перелічених матеріальних цінностей, що використовуються, а також кола постачальників вихідних матеріальних ресурсів.

Норматив оборотних активів, авансованих в сировину, основні матеріалу

і покупні напівфабрикати визначається за формулою:

М = В х П , (3.1.)

де М норматив оборотних активів в запасах сировини, основних матеріалів і покупних напівфабрикатів ( грн.);

В –одноденні витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів (грн.);

П – норма оборотних активів (дні).

Поточний (складський) запас - основний вид запасу, тому норма оборотних активів в поточному запасі є основною питомою величиною всієї норми запасу в днях. він призначений забезпечити безперервність процесу виробництва між поставками матеріалів. Величина складського запасу залежить від частоти і рівномірності постачання, а також від періодичності запуску сировини і матеріалів у виробництво.

Страховий запас є другим за величиною видом запасу, що визначає загальну норму. Страховий, або гарантійний, запас необхідний для кожного підприємства для гарантії безперервності виробничого процесу у випадках порушень умов і строків поставок матеріалів постачальником, транспортом або відвантаження некомплектних партій. Як правило, величина страхового запасу приймається в межах 50% поточного складського запасу, але може бути і більшою, якщо підприємство знаходиться далеко від постачальників і транспортних шляхів, або якщо періодично споживаються унікальні, високоякісні матеріали.

Норматив оборотних активів на допоміжні матеріали встановлюють по двох основних групах. До першої групи належать матеріали, які витрачаються регулярно і у великій кількості. До другої групи включаються допоміжні матеріали, що використовуються у виробництві рідко і в незначних обсягах.

Норматив оборотних активів на паливо розраховується по всіх видах палива (технологічному , енергетичному , виробничому), за винятком газу.

Крім того, при розрахунку витрачання палива враховується потреба в паливі для виробничих і невиробничих потреб. Для виробничих – ця потреба

визначається на підставі виробничої програми і норм витрачання на одиницю продукції по цехах. Для невиробничих – на підставі обсягу робіт, що виконуються.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Підприємницька діяльність та поведінка виробника

Зміст 1. Теорія виробництва. 2. Технологічна та економічна ефективність. 3. Поняття і параметри виробничої функції. 4. lзокванта. Карта ізоквант. 5. Сукупний, середній і граничний продукт виробництва. 6. Взаємозаміна виробничих факторів. Теорія виробництва Теорія виробництва і витрат є однією з центральних в економічній теорії. Процес вupoбницrвa в мікросистемі розглядається як перетворення ресурсів у кінцеві продукти. Виробництво - це процес використання робочої сили; обладнання у сполученні з природними і ...

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – це тільки перший крок на шляху до підприємництва. Необхідно пам’ятати, що дата одержання свідоцтва про державну реєстрацію є початком відліку інших видів реєстрацій, передбачених законодавством. Що ж необхідно зробити далі? Стати на облік в управлінні статистики Стати на облік в органах податкової служби Стати на облік як платник ПДВ Зареєструватися в Пенсійному фонді Зареєструватися в фондах соціального страхування Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів ...

Фінансово-кредитні і нематеріальні ресурси п-ва

Фінансові ресурси п-ва: поняття, класифікація, і джерела формування. Кредитні ресурси п-ва та їх використання. Нематеріальні ресурси п-ва, поняття і види. 1. В умовах ринку важливе значення для забезпечення успішної діяльності п-в має їх ресурсне забезпечення, зокрема фінансове. Фінансові ресурси п-ва – це грошові кошти, які знаходяться в розпорядженні п-ва і використовуються для покриття витрат в-ва і утворення різних фондів і резервів. Всі фінансові ресурси можна класифікувати за ознаками: залежно від джерел ...