Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Важлива роль оборотних активів у забезпеченні ефективності виробничої діяльності підприємства визначає пріоритетність управління ними в загальній системі управління фінансами.

Управління оборотними активами повинне включати обґрунтування відповідних управлінських рішень щодо двох основних напрямків:

- формування необхідного обсягу окремих видів оборотних активів і суми їх в цілому, завдання якого є забезпечення запланованого обсягу виробництва та реалізації продукції, необхідного рівня рентабельності оборотних активів та платоспроможності підприємства;

- формування структури джерел фінансування цих активів, яке включає в себе вибір оптимальної політики фінансування оборотних активів, оптимізацію структури джерел їх фінансування, розробку планового балансу фінансування.

Необхідність перебудови облікової системи України на міжнародні принципи обліку та статистики потребує формування нової бази обліку і аналізу оборотного капіталу на підприємствах різних форм власності.

Аналіз діяльності досліджуваного підприємства щодо організації управління оборотними активами висвітлив проблеми, характерні для більшості підприємств, а саме:

- нераціональне розміщення оборотних активів між сферою виробництва і сферою обігу;

- відсутність механізму поповнення оборотних активів;

- незабезпечення збереження оборотних активів, а також ряд причин, які не залежать від діяльності підприємства, але впливають на стан оборотних коштів (інфляція, недосконала податкова політика, загальна криза платежів та ін.).

Виникнення цих проблем пов’язане із складною економічною ситуацією в країні та умовами господарювання підприємств в цих умовах.

Список використаної літератури

1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“.// В рамках закону № 1829-III від 22.06.2000, №46.ст.391

2.Закон України “Про підприємства Україні” від 27.03.91.

3.Положення (сандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99.

4.Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом.-М.: Финансы и статистика, 1994.-С.420.

5.Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Финансовий менеджмент / Под ред.акад. Г.Д. Поляка.- М.: Финансы, ЮНИТИ,1997

6.Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ-Украина», 1996.- 534 с

7.Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр”, 2005.-512 с.

8.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента:-К.: Ника-Центр, 1999.- 520с.

9. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту,- К.: Основи, 1997-692 с.

10.Воробйов Ю.М. Фінансовий менеджмент: Навч.пос.-К.н.1.-Сімферополь:Таврія, 1999.- 324 с

11.Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2003 р.- 240 с.

12.ИвановА.Н. Управления капиталом и девидендная политика.-М.: Финансы и статистика, 1997.-350 с.

13.Ковалев В.В. Финансовий анализ: Управления капиталом. Вибор инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика, 200.-480с.

14.Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник.- 2- ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2005-485 с.

15.Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування.- Київ: Центр навчальної літератури,-2003.- С.69-82.

16.Крейнина М.М. Финансовый менеджмент : учеб. Пособие.- М.: Дело и сервис.1998.- 368 с.

17.Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-520 с.

18.Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-520 с.

19.Потійко Ю.А. Формування оптимального розміщення оборотних активів суб’єктів господарювання // Фінанси України .-2001.-№7.-С.80-88.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Заробітна плата, форми і системи

ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І: СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. РОЗДІЛ ІІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. РОЗДІЛ ІІІ: ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. РОЗДІЛ ІV: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ. ВИСНОВОК Вступ Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті ...

Робочий час. Режим праці та відпочинку

Робочий час є загальною мірою кількості праці Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем розвитку виробництва, з іншого — фізичними і психофізіологічними можливостями людини. Поліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів розвитку виробництва. Згідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. ...

Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

Найважливішою функ­цією управління підприємством є планування його діяльності. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, Шляхів та умов їх досягнення. Воно об'єднує структурні підрозділи підприємства загальною метою, надає усім процесам однонаправленість і скоординованість, що дозволяє найбільш повно і ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно та якомога швидко вирішувати різноманітні завдання управління. Перехід національної ...