Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

20.Савчук В.П. Управление фининсами предприятия. М.: ЮНИТИ, 1998.- 787с.

21.Салига С.Я., Дацій Н.В., Несторенко Н.В., Салила К.С. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006, 274 с.

22.Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А. и др. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ф.Самсонова.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.-490 с.

23.Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 400 с.

24.Фынанси підприємств: Підручник / Під ред. Проф. А.М.Поддєрьогіна.-К.: КНЕУ, 2000.-480с.

25.Финансовый менеджмент : Теория и практика/ Под ред. Чл.-кор. АМИР Е.С. Сточяновой.- М.: Перспектива, 1996.- 482 с.

26.Шиян Д.В., Строченко Н.І. фінансовий аналіз : Навч. Посібн.-К.: Видавництво А.С.К.,2003.-С.81-102

27.Хорн В. Основы управления финансамы / Пер.с англ ; Гл.ред. серии Я.В.Соколов.- М.: Финанси и статистика,1996.

28.Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки // Фінанси України.-2000.-№1.-С.11-19.

29.Шеремет О.О. Фінансовий аналіз Навч.посібн.:-Київ “Кондор”,2005.-100-108 с.

30.Шорт Д.Г., Глен В.А. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач.-К.: Основи ,1999.

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра фінансів “ЗАТВЕРДЖУЮ “

Зав.каф. _

(підпис)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

студенту гр. Ф-55-п Древич Галині Дмитрівні

(прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Тема роботи Управління активами підприємства і шляхи його покращання

затверджена наказом по академії № 276-ОСС від 29 грудня 2006 р.

2. Керівником роботи призначено Луців Лідію Миронівну

(прізвище, ім’я, по-батькові)

3. Вихідні дані до роботи: 1. Завдання на дипломну роботу. 2. Методичні рекомендації _ щодо виконання дипломної роботи. 3.Законодавчий, нормативний та практичний _ матеріали,публікації з обраної теми. 4.Зміст текстової частини Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства. Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства. Розділ 3. Шляхи покращення управління активами підприємства

5.Перелік графічного матеріалу Таблиці, схеми, графіки за темою дослідження

6.Календарний графік виконання роботи

п/п

Назва розділу

Термін виконання

Термін пред”явлення

1

Огляд літератури та збір практичних матеріалів

26.02-08.04

10.04.2007 р.

2

Написання розділу 1 дипломної роботи

11.04 - 20.04

20.04.2007 р.

3

Написання розділи 2 дипломної роботи

21.04 - 30.04

30.04.20007 р.

4

Написання розділу 3 дипломної роботи

01.05 - 10.05

10.05.2007 р.

5

Завершення, оформлення дипломної роботи та пред’явлення керівнику для відгуку

11.05 - 15.05

15.05.2007 р.

6

Попередній захист дипломної роботи на кафедрі, скерування на зовнішню рецензію (допуск завідувача кафедри до захисту)

21.05 - 25.05

25.05.2007 р.

7

Захист дипломної роботи в Державній кваліфікаційній комісії

З 01.06.2007 р.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Арбітражне врегулювання спорів

П Л А Н : Вступ 3 1. Сутність та завдання арбітражного суду 4 2. Умови та строковість арбітражного врегулювання спорів .7 3. Підвідомчість справ арбітражним судам 8 4. Вирішення спорів арбітражним судом 10 Висновки 12 Список використаних джерел 13 Вступ. Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання. У процесі господарювання між підприємствами, державними та іншими органами виникають, ...

Обігові кошти

1. Вступ М'ясо належить до найважливіших продуктів харчування, як джерело повноцінних білків, а також жирів, мінеральних, екстрактивних речовин і деяких вітамінів. За допомогою м'яса і м'ясних продуктів світові потреби в білку тваринного походження задовольняються приблизно на 27,4%. Харчова цінність м'яса визначається його хімічним складом, енергетичною цінністю, смаковими властивостями і рівнем засвоюваності. Найбільш важливою складовою частиною м'яса є білки, тому що основна частка їх представлена ...

Підприємницька діяльність субєктів господарювання

Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства. Будь-яке суспільство для забезпечення нормального створення (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації, тобто організаційні формування (трудові колективи), які спільно виконують ту чи іншу місію (організують програму або мету) і діють на основі певних правил і процедур. Проте мета і характер діяльності таких ...