Search:

Відносини у трудовому праві

Тепер визначивши предмет права ми можемо чітко окреслити кордони сфери дії трудового права. Знаючи це, колізій в вирішенні трудових справ має поменшати, адже мизнаемо в яких випадках застосовувати норми трудового права і щоб вони не суперечали нормам іншого права.

Література

Конституція України.-К.:Юрінком, 1996.

А. Е. Пашepстник. Рассмотрение трудовых споров. М.: Госюриздат, 1958. 214 стр

Трудовое право: Учебник // Под ред. О.В.Смирнова. М.: Проспект, 1996

Трудовой кодекс Российской Федерации. Проект федерального закона. — М.: Информа­ ционно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. — 171 с. (Ст. 5. Стороны трудового правоотношения)

Право України. — 1996. — №12. - С. 91 —94

Відо­мості Верховної Ради України. — 1999. — №22—23. — Ст. 194-197

Воловик В. Про галузеву на­лежність правовідносин, пов'язаних з застосуванням праці мілітаризованих державних службовців // Право України. - 1999. - №2. - С. 96-98

Вісник Верховного Суду України.-1998. -№4.-С. 19-20

Вісник Верховного Суду України. —1998. — №3.-С.31

Гусов К. Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России Учебник.-М.:Юристь,1999.-с.12.

Закони України. Міжнародні договори України. - Т. 14. - К., 1999. - С. 215-218

Трудове право України: Навч. посіб. для студ. юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. — К., 2003. -С. 452.

Ж е р н а к о в В. Договірне регулювання соціальне трудових відносин / Вісник Академії правових наук Укр. 36. наук прац. № 4 /23/ 2000. X., — Право. — 2000. — С. 235.

С а ф о н о в В.А. Коллективные трудовые споры: проблемы теории и практики (авто-реф. дис. канд. юрид. наук.) — М., 2000. — С. 9.

Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов'язаних з укладенням, зміною і припиненням трудового договору // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - №3. - С 35-36.

Куренной А.М., Миронов В. И. Практический коммен­тарий к законодательству о трудовых спорах. - М.: Дело, 1997. - 384 с.

Ставцева А.И. Трудовые споры по отдельным катего­риям судебных дел // Право и экономика. - 1998. - №6 - С. 93-102.

Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разре­шения. - М.: Юристь, 1996.

Чанишева Г.І., Фадєєнко А.Ф. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право України. - 1998. - №8. - С. 58-63.

Ч а н и ш е в а Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.05 — Одеса, 2001. — С. 180.

Більш детально див.: Чанишева Г.І. Вказ. праця — С. 179, або У к р а ї н е ц ь С. Соціальне партнерство в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 2. — С. 24.

С л ю с а р А. Н. Правовые проблемы становления законодательства Украины о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов): Дис. канд. ю. н.: Спец. 12.00.05. Харьков, 1995. — С. 24.

Полное собрание новых законоположений и правил о найме рабочих на сельские работы, на фабрики и заводы. — С.-Петербург: Плансон. 1886. — 64 с.; С т р о е в В.В., Демикели И.И., Марков В.Г. Положение о расценочноконфликтных комиссиях. Текст и постатейный комментарий. — Ленинград, 1924. — С. 42.


[1] А. Е. Пашepстник. Рассмотрение трудовых споров. М.: Госюриздат, 1958. 214 стр

[2] Трудовое право: Учебник // Под ред. О.В.Смирнова. М.: Проспект, 1996.

[3] Трудовой кодекс Российской Федерации. Проект федерального закона. — М.: Информа­ционно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. — 171 с. (Ст. 5. Стороны трудового правоотношения)

[4] Право України. — 1996. — №12. - С. 91 —94

[5] Відо­мості Верховної Ради України. — 1999. — №22—23. — Ст. 194-197

[6] Воловик В. Про галузеву на­лежність правовідносин, пов'язаних з застосуванням праці мілітаризованих державних службовців // Право України. - 1999. - №2. - С. 96-98

[7] Вісник Верховного Суду України.-1998. -№4.-С. 19-20

[8] Вісник Верховного Суду України. —1998. — №3.-С.31

[9] Гусов К. Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России Учебник.-М.:Юристь,1999.-с.12.

[10] Закони України. Міжнародні договори України. - Т. 14. - К., 1999. - С. 215-218

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Договір перевезення

Міністерство освіти і науки України План стор. Вступ…………………………………………………………………………………3 1. Поняття договору, класифікація...........................................................................4 2. Договір перевезення вантажу, багажу, пасажирів, пошти…………………….7 2.1. Зміст, укладення та оформлення договорів про перевезення вантажів…..9 2.2. Виконання договорів про перевезення вантажів………………………….13 2.3. Відповідальність сторін за перевезення вантажів…………………………17 3. Договір чартеру ...

Господарське право (Шпори)

48. Порядок звiльnеnnя з роботи. Для звiльнення працiвника з роботи законодавство про працю встановлюе певний порядок, як ий залежить вiд пiдстав припинення трудового договору.Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу зазвичай потребуе попередньої згоди профспiлкового органу первинної профспiокової ор­ганiзацiї, членом якої є працiвник. Порядок надання такої згоди профспiлковим органом визначений Законом України «Про професiйнi спiлки, їх права та гарантії дiяльностi» ...

Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

Правове регулювання ліцензування господарської діяльності здійснюється Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», прийнятим 01.06.2000 (ВВР, 2000, №36, ст. 299)і Даний Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Дія Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання. ...