Search:

Корпорація

• По-третє, підприємництво можна вважати каталізатором еконо­мічного розвитку. Цей своєрідний прискорювач істотно впливає на структурну перебудову в економіці; збільшення обсягів виробницт­ва і надання послуг; стимулювання інвестиційної діяльності; підви­щення рівня попиту і пропозиції; прискорення темпів економічного розвитку національної економіки в цілому.

• По-четверте, підприємництво сприяє економії і раціональному використанню всіх ресурсів. Діяльність підприємця нерозривно зв'я­зана з господарським ризиком. Саме ця обставина є потужним сти­мулом економії ресурсів, вимагає від підприємця детального аналі­зу рентабельності проектів, відповідального ставлення до інвестицій, раціонального витрачання ресурсу, найму робочої сили.

• По-п'яте, підприємництво забезпечує сильнодіючі стимули до високоефективної праць У більшості випадків особистості, котрі ма­ють власний бізнес і завдяки цьому сильніші спонукальні мотиви, більше заінтересовані в якісній і продуктивній праці, ніж наймані працівники. Такий психологічний феномен вільної праці для одер­жання власного зиску забезпечує ще більший виграш для економіки в цілому.

Розглянуті вище прояви значущості підприємницької діяльності дозволяють зробити загальний висновок.

Підприємництво виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві, змістова сутність якої зводиться до онов­лення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, зрештою стає тією силою, котра прискорює рух еконо­міки по шляху ефективності, раціоналізації, бережливості і постійного оновлення.

Нагромаджений досвід усіх без винятку індустріальне розвину­тих країн з ринковою економікою соціального спрямування незапе­речне підтверджує, що підприємництво — необхідна умова досяг­нення економічного успіху.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

Якість і суть, показники і методи оцінки. Кожний виріб є носієм різних конкретних власностей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв'язані між собою. Чроте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної ...

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Поняття банкрутства та його правове за­безпечення. Процедура визнання підприємства банкрутом, фінансова санація. 1. Поняття банкрутства та його правове за­безпечення. Банкрутство – це визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як шляхом застосу­вання ліквідаційної процедури. Умови відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом визначається Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або ...

Ціна та її особливості

План 1 Вступ..................................................................................................3 2 Ціноутворення на різних типах ринку.Процедура установлення фірмою вихідної ціни на товар....................................................…………....…............4 2.1 Чиста конкуренція......................................................................5 2.2 Монополістична конкуренція....................................................6 2.3 Олігополістична ...