Search:

Облік готової продукції

При відображення в обліку бартерних операцій необхідно врахувати, на що обмінюються товари. Полоєенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” передбачений поділ бартерних операцій на обмін подібними чи неподібними активами.

Подібними визнаються активи, які мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість. Під справедливою вартістю розуміють суму, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість
по операції між обізнаними, заінтересованими і незалежними сторонами. Такими сторонами можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності — учасники господарської операції, які знають ринкову ціну аналогічного товару і, відповідно, можуть наблизити до неї вартість об'єкта бартерної операції.
Подібна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, визнається на рівні балансової вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то
первинною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість. різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до витрат звітного періоду.

Тобто при обміні подібними активами у підприємства доход від операції не визнається. Вважається, що замість одного активу було одержано еквівалент цього активу. Отже, суть бартерного обміну на подібні активи полягає у тому, щоб одержати за вартістю рівноцінний актив, від якого підприємство в подальшому буде мати економічну вигоду.
В господарській діяльності підприємств більш поширені бартерні операції по обміну неподібними активами (наприклад, обмін товару (продукції) на запасні частини, будівельні матеріали, бензин тощо). Первинна вартість
запасів (товарів), які придбані в результаті обміну (або часткового обміну) на неподібні активи, дорівнює справедливій вартості одержаних активів, збільшену (зменшену) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, переданих (одержаних) у процесі обміну.

На відміну від товарообміну подібними активами доход по такій операції у кожного підприємця визнається, оскільки по суті договір про обмін неподібними запасами відрізняється від звичайної реалізації тільки формою оплати (тобто без участі грошових коштів).

Товарообмінні операції оформляються договором (контрактом), у якому товари (роботи, послуги), що обмінюються, оцінюються за договірними цінами на час заключення контракту. Ціни в контракті мають бути збалансовані.
Оцінка товарів по бартерних договорах здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою еквівалентності обміну по бартерному договору є обмін товарами (роботами, послугами) за цінами, визначеними суб'єктами підприємницької діяльності на договірних засадах з урахуванням попиту і пропозиції, а також інших факторів, які діють на ринку на час заключення бартерного договору
(контракту).
Відповідно до правил ведення податкового обліку датою збільшення валового доходу при здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій вважається будь-яка з подій, що сталася раніше:
- або дата відвантаження платником податку товарів (для робіт, послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт, послуг);
- або дата оприбуткування платником податку товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів (для робіт, послуг - дата оформлення документів, що засвідчую факт одержання результатів робіт, послуг).
У бухгалтерському обліку суб'єкти підприємницької діяльності повинні відобразити з одного боку, реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), а з іншого, - процес їх придбання (без відображення на рахунках по обліку грошових коштів). Звідси вартість відвантажених (відпущених) запасів (на-
приклад, готової продукції) у порядку бартерногообміну подібними запасами відображається записом:

Д-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками

К-т рах. 26 «Готова продукція».

На суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до контрактної вартості запасів:

Д-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».

Оприбуткування одержаних в обмін подібних запасів за справедливою вартістю відображається записом:

Д-т рах. 26 «Готова продукція»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

У разі одержання матеріальних цінностей (робіт, послуг) взамін відпущених по бартеру відбувається заключна (балансуюча) операція і підприємство набуває право на податковий кредит по ПДВ, що відображається записом:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Особливості внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутріш­нього аудиту, В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутріш­нього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. ...

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

ЗМІСТ: Вступ I. Теоретична частина Готова продукція, її облік, оцінка. Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках Практична частина Постановка задачі та автоматизація Роздрук вихідних даних Висновок Список використаної літератури 1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), ...

Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

П л а н Вступ 2 Розділ 2 Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування прибутку юридичних осіб 6 2.1 Особливості обчислення валових витрат 6 2.2 Врегулювання питань сумнівної та безнадійної заборгованості 7 2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації 8 2.3 Перенесення збитків на майбутні періоди - засіб фінансового оздоровлення підприємств 10 2.4 Недоліки Законодавства з оподаткування прибутку підприємств 10 Розділ 3 Податок на прибуток як засіб впливу на ділову активність підприємців 12 Висновки 18 Список ...