Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

раціональна організація збуту готової продукції;

застосування прогресивних форм розрахунку;

дотримання договірної і платіжної дисципліни.

Прискорення обороту оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити об’єм виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а ресурси, що вивільнилися використати на потреби підприємства.

14. Операційні затрати підприємства

До зведеного кошторису витрат на виробництво включається витрати всіх структурних підрозділів підприємства, що беруть участь у виробництві промислової продукції.

Розрахунок основної і додаткової заробітної плати робітників зайнятих у виробництві продукції здійснюються окремо для робітників, які знаходяться на погодинній оплаті праці.

Сума основної заробітної плати робітників за погодинною оплатою праці визначається виходячи з їх планової чисельності і середньої тари повної ставки або посадового складу.

Кошторис витрат цехів допоміжного виробництва складається на основі даних про планові обсяги їх продукції та норми матеріальних і трудових витрат.

У першому розділі таблиці у рядках наводяться витрати на виробництво в плановому році за статями витрат. Основою для визначення цих показників є складені раніше розрахунки витрат на сировину і матеріали, паливо, енергію та технологічні цілі, комплектуючі вироби і напівфабрикати, витрати на оплату праці, комплексні статті витрат.

Одночасно у складі цих витрат виділяються елементи витрат і суми витрат допоміжних виробництв, що не розподіляються за елементами. За загальний підсумок першого розділу дорівнює загальній сумі витрат на виробництво в плановому році.

У другому розділі таблиці наводяться витрати допоміжного виробництва і транспортно-заготівельні витрати допоміжних цехів та виділяються елементи витрат у складі цих витрат.

Сума елементів витрат, виділених у першому і другому розділах повинна дорівнювати загальній сумі витрат на виробництво в плановому році. Повинні також бути рівними витрати допоміжного виробництва, включені до статей витрат основного виробництва і розподілене у другому розділі за елементами витрат.

15. Організація розрахунків промислових підприємств

Для зберігання тимчасово вільних грошей та здійснення розрахункових операцій кожному підприємству відкривають в банку розрахунковий рахунок. З р/р здійснюють операції, які забезпечують комерційну на іншу діяльність підприємств. Р/р в національній валюті відкривається підприємством, що здійснюють науково-дослідну, виробничу та іншу комерційну діяльність з метою одержання прибутку, володіють основними та оборотними коштами і мають самостійний баланс. Р/р відкривається в установі банку за місцем реєстрації підприємства чи у будь-якому банку України за згодою сторін. При відкритті р/р між сторонами укладається договір на відкриття і обслуговування банківського рахунку. Порядок проведення операцій на рахунках регулюється чинним законодавством України, нормативними актами НБУ та інструкцією “Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банку”. Видачу грошей з р/р, а також безготівкові перерахування банк здійснює по банківським документам спеціальної форми, скріпленим підписами керівника і головного бухгалтера підприємства і печаткою підприємства. Для відкриття р/р підприємства подають установам банків такі документи:

Заява на відкриття встановленого зразка. Вона підписується керівником і головним бухгалтером.

Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав дане свідоцтво.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Аудит і ревізія стану організації облікової політики

Вивчення аудитором і ревізором співставленості фінансових даних, господарюючого суб'єкта, здійснюється з одночасною перевіркою відображених в обліку дотримання останнім принципу незмінності методології відображення окремих господарських операцій і оцінки майна в обліку. Тому ознайомлення з діяльністю підприємства контролер починає з вивчення облікової політики підприємства. Це дозволяє швидко визначити особливості обліку підприємства, скласти точний план перевірки з врахуванням специфіки діяльності і фінансового стану ...

Облік грошових надходжень

Каса підприємства – приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів де, як правило, ведеться касова книга. Касова книга – документ б/о встановленої форми, що застосовується для здійснення обліку готівки в касі п-ва. Готівка (готівкові кошти) – грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у тому числі й обігові пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами. Готівкова виручка (виручка) – сума фактично одержаних ...

Облік грошових розрахунків

План Принципи і форми грошових розрахунків. Облік розрахунків з підзвітними особами. 1. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ У процесі виконання кошторису доходів і видатків бюджетні установи вступають у грошові відносини, які здійснюються як у готівковій, так і безготівковій формі (рис. 4.1). Таке групування роз­рахунків пов'язане з їх різною економічною сутністю, документо-оборотом, видами і методами фінансового та банківського контро­лю. Сфера готівкових і безготівкових розрахунків розмежована. Готівкова форма ...