Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

якщо вклад вноситься готівкою – Дт 50 Кт 75 і Дт 51 Кт 50;

якщо вклади оформлюються через банк – Дт 51, 52 Кт 75;

якщо внесками до статутного фонду є основні засоби, інші матеріальні цінності, нематеріальні активи – Дж 01, 04, 05, 08 Кт 75.

6. Фондоутворюючі показники

Існуюча система показників ефективності відтворення основних фондів включає удосконалення з огляду методики, обчислення деяких з них та повноти охоплення окремих сторін відтворення засобів праці.

Коефіцієнт оновлення визначається відношенням абсолютної суми введення основних фондів до їх наявності на кінець року.

Коефіцієнт вибуття – відношення обсягу вибуття основних фондів до їх наявності на початок року.

Тому визначається коефіцієнт відтворення основних фондів за середньорічною вартістю, який слід вважати методологічно більш правильно.

Коефіцієнт використання устаткування позначається так:

nf – одиниця устаткування.

Коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування:

, де

ПРп1 – одиниця часу до технічної продуктивності відповідною устаткування.

Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування:

Необхідно також розрізняти 2 форми оновлення основних фондів: екстенсивна і інтенсивна.

Екстенсивне оновлення характеризує темп збільшення обсягу експлуатованих основних фондів.

Інтенсивне оновлення передбачає заміну діючих основних фондів повними, більш ефективними.

Проте процес виведення з експлуатації застарілих та спрацьованих основних фондів неможливо ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів праці.

7. Складання звітності і види звітності

Найбільш достовірним джерелом ін-ці про господарську діяльність підприємства є дані обліку і звітності, за якими обчислюються платежі до державного і місцевого бюджету. При ревізії встановлюють чи тотожні показники оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку між собою, чи виконуються законодавчі і нормативні акти і складанні звітності та їх достовірності для обчислення податків, розподілі прибутку.

На підставі первинної документації, даних аналітичного і синтетичного обліку перевіряється достовірність поданої звітності, про результати фінансово-господарської діяльності як за окремі періоди, так і в цілому за рік.

Достовірність звітності підприємства треба починати перевіряти зіставленням даних балансу з даними головної книги, обліковими відомостями, журналами-ордерами.

Дані бух. обліку треба звірити також з даними статистичної звітності.

Важливими вимогами, які ставляться до бух. обліку є точність, об’єктивність, достовірність його показників і повна відповідальність їх дійсності.

Бухгалтерська звітність – це важливий інструмент в управлінні. Бух. звітність, як система суцільного, безперервного і документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов’язань підприємства відображає і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і пропонує необхідні управлінські рішення.

Через перехід до ринкових відносин в Україні запропоновані нові форми бух. звітності і новий порядок її подання, які відбивають вимоги міжнародних стандартів. Звітність складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного б/о і є завершальною його стадією.

Бух. звітність зобов’язані складати п-ва і організації, що мають самостійний баланс і є юридичними особами, включаючи створені на Україні спільні підприємства. Форми бух. звітності і вказівки щодо її заповнення затверджуються МФУ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

При переході до НЕПу значення бухгалтерського обліку зростало. У цей період бухгалтерський облік був покликаний поряд із здійсненням функцій контролю за збереженням соціалістичної власності сприяти розвитку товарно-грошових відносин, забезпечувати процес виявлення результатів госпрозрахункової діяльності підприємств і організацій, сприяти їх рентабельній роботі. Уряд приділив значну увагу вдосконаленню бухгалтерського обліку. У його рішеннях постійно розглядалося питання про необхідність посилення ролі ...

Порядок виплати зарплати...

План. Порядок виплати з/ти , та документація , яка ведеться при цьому. Облік депонованої з/ти 1. З/та робітникам відповідно до законодавства про працю виплачується в дні передбачені нормативним договором. Основним регістром для оформлення розрахунків між робітниками і службовцями є розрахункова відомість і основний листок. Основний листок відкривається на кожного працюючого де вказується прізвище , ім'я , по-батькові , рік і дата народження , професія , спеціальність , категорія , кількість дітей і інші дані , які ...

Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства

У сучасних умовах можливі три варіанти ор­ганізації аналітичного обліку продукції підпри­ємства: Перший варіант. Окремі види або групи одно­рідної продукції обліковуються за фактичною ви­робничою собівартістю, визначеною станом на кінець звітного місяця. Застосування цього варіанта аналітичного обліку готової продукції доцільне в разі виготов­лення підприємством незначної кількості видів (груп) продукції. Готова продукція оприбуткову­ється наприкінці місяця підсумком за місяць, а звіт про наявність та рух готової продукції ...