Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Бух. звітності за періодами складання поділяється на:

періодичну;

річну.

За змістом і джерелами складання звітність поділяється на:

бухгалтерську;

статистичну;

оперативну.

За ступенем узагальнення:

первинна;

зведена.

За розподілом по галузях:

типова;

галузева.

За ступенем використання обчислювальної техніки:

заповнення вручну;

заповнення засобами ЕОМ.

Для використання поставлених на бух. звітність функцій, вона повинна відповідати вимогам:

гарантувати реальність і достовірність даних;

забезпечувати своєчасність даних.

Річна бух. звітність складається по формах.

Основні з них:

баланс по основній діяльності Ф-№1;

звіт про фін. результати Ф-№2;

звіт про фінансово-майновий стан;

декларація про прибуток;

розрахунок інноваційного фонду і фонду охорони праці;

довідка валютного відділу;

довідка про воду і комунальні послуги;

довідка по касових апаратах;

розрахунок бартерних операцій;

декларація по ПДВ;

розрахунок перевищення фонду споживання;

розрахунок амортизаційних відрахувань;

розшифровка до форми №2;

розрахунок суми податку на прибуток;

звіт про витрати на виробництво продукції Ф-№5с.

Склад і зміст періодичної звітності:

повідомлення про результат розрахунку авансового внеску податку на прибуток;

інформація про розрахунки з пенсійним фондом України;

звіт з праці;

звіт про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості;

звіт про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості;

звіт про стан заборгованості із виплатою з/п.

Баланс на підприємстві складається поквартально за перше півріччя і річний. Баланс підприємства складається з активу і пасиву.

До активу входять три розділи:

необоротні активи;

запаси і затрати;

грошові кошти та інші оборотні активи.

До пасиву входять три розділи:

фонди і резерви;

довгострокові зобов’язання;

розрахунок та інші зобов’язання.

В балансі відображаються показники на початок року і на кінець звітного періоду. Основна особливість балансу полягає в тому, що актив завжди дорівнює пасиву.

Інвентаризація – це спосіб б/о, що використовується для забезпечення відповідності облікових показників про господарювання, фактичній наявності їх. Інвентаризація є важливим засобом контролю за зберіганням власності і забезпеченням правдивості і достовірності обліку. Згідно з діючим положенням про бух. звіти і баланси інвентаризації підлягають всі господарські засоби, які є у господарстві, а також матеріальні цінності, які не належать йому. Завдяки інвентаризації досягають правильного, точного б/о та повноти показників.

8. Ознайомлення з органами фінансово-кредитної системи міста, району

Фінансова система держави – це сукупність відображених, але взаємопов’язаних між собою ланок фінансових відносин, що виникають в різних сферах виробничої та невиробничої діяльності в процесі вартісного розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного з метою формування, розподілу та використання фінансових ресурсів для задоволення суспільних інтересів.

Фінансовий орган району – фінансовий відділ, основними функціями якого є: збір коштів у пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд Чорнобиля, фонд сприяння зайнятості населення, позабюджетні фонди місцевого самоврядування, розподіл та використання фондів грошових коштів.

Місцевими органами державного страхування є: державне страхування, що здійснює державне, особисте та майнове страхування. Кредитними місцевими органами є банки (емісійні, комерційні та ощадні). Їх основною функцією кредитування. На розподіл фінансів може вплинути кредитна політика, особливо надання інформації кредитів, відсутність резервних фондів, зростання цін тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...

Судово-бухгалтерська еспертиза

1. Шахматні відомості: їх будова і порядок запису Шахматна відомість призначена для аналізу і контролю за проведеними операціями. Занесені в неї підсумки по вертикалі і горизонталі дають уявлення про проведені обороти за рахунками, що дає можливість наочно проконтролювати кожний рахунок. Бухгалтер може проаналізувати стан кожного рахунка і перевірити правильність формування бухгалтерських записів. Дана відомість може бути відображена за будь який необхідний період. Контроль здійснюється на основі даних ...

Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин

Перехід України до ринкових відносин можливий за умови демонополізації, роздержавлення і приватизації еконо­міки. Монополізація засобів виробництва в руках держави призвела до гіпертрофованого централізму в управлінні еко­номікою. Держава одноосібне вирішувала питання структури народного господарства, інвестиційної, фінансової та подат­кової політики. Це сприяло вихованню покірного, байдужого до результатів своєї праці трудівника. Заробітна плата нара­ховувалася не за кінцевими результатами виконаної роботи, а ...