Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

загальна рентабельність (прибуток поділений на середньорічну вартість вироблених фондів);

рентабельність продукції (прибуток поділений на собівартість);

рентабельність однієї гривні оптової ціни реалізованої продукції (відношення суми прибутку одержаного від реалізації до вартості продукції в оптових цінах).

Цей показник використовується для виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок використання всіх резервів, які сприяють збільшенню обсягу самої реалізованої продукції. Для аналізу рентабельності використовуються дані планових і звітних калькуляцій, по яких визначають відхилення планової і фактичної собівартості одиниці продукції, причини відхилення, визначають заходи щодо зменшення собівартості, а зменшення собівартості призведе до збільшення рентабельності.

Якість – це сукупність тих властивостей, що здатні задовольнити потребу людей у відповідності з призначенням даного виду продукції. Якість продукції: НТП нерозривно пов’язані, оскільки з розвиток НТП продукція стає більш новішою, якіснішою, досконалішою. Під оптимальним рівнем якості продукції розуміють її споживчі властивості, здатність задовольняти ті чи інші потреби при мінімальних затратах на виробництво і споживання. Якість продукції також характеризується такими показниками як: питома вага продукції вищого сорту та коефіцієнт сортності.

12. Організація і нормування оборотних засобів

Засоби вкладені у виробничі фонди і фонди обігу разом взяті у грошовій формі називаються оборотними засобами. Склад і структуру оборотних засобів розрізняють по:

Ліквідності (найбільш ліквідні активи);

Ступені ризику вкладень капіталу (оборотні засоби з мінімальним ризиком вкладень);

Функціональні ролі в процесі виробництва (оборотні виробничі фонди, фонди обігу);

Балансу підприємства (матеріальні оборотні засоби, дебіторська заборгованість, гром. засоби).

До джерел утворення оборотніх засобів належать:

власні (статутний капітал, резервні фонди, нерозподілений прибуток, фонд нагромадження);

залучені (позичені) – довгострокові кредити, короткострокові кредити, комерційні кредити;

додатково залучені (кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам, по оплаті праці, з бюджетом, з іншими кредиторами).

Розрахунок нормативів власних оборотних засобів.

В нашій державі на практиці нормативи визначають шляхом множення одноденних витрат МЦ за цінами придбання на норму запасу в днях, що можна виразити формулою:

Нс= О х Д, де:

Нс – норматив оборотних коштів авансованих в запаси сировини або будь-яких інших МЦ;

О – одноденні витрати матеріальних цінностей;

Д – норма запасу в днях.

Важливим для розрахунку нормативу є встановлення оптимальної норми запасу в днях, яка залежить від частоти поступлень МЦ, часу транспортування та на підготовку їх до виробництва. Норма запасу в днях включає в себе;

поточний запас – час знаходження МЦ на складах. Він встановлюється в розмірі 50% середньозваженого інтервалу між поставками того чи іншого виду МЦ;

транспортний запас – час знаходження МЦ в дорозі і час, необхідний для проведення грошових розрахунків;

страховий (гарантійний) запас – встановлено в розмірі 50% поточного;

підготовчий запас – час, необхідний для прийняття, розвантаження, сортування і підготовки МЦ до виробництва.

Нормування незавершеного виробництва.

Розрахунок нормативу незавершеного виробництва можна здійснити за такою формулою:

Нн/в = (С х Ц х К) / Т + Р , де

Нн/в – норматив оборотних коштів у незавершене виробництво;

С – виробнича собівартість;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Облік готової продукції

План: Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова ...

Облік товарних операцій в торгівлі

План. організація обліку в торгівлі формуваня цін на товари і контроль за їх дотриманям облік товарних операцій в оптовій торгівлі облік придбання товарів облік реалізації товарів зі складів облік реалізації товарів транзитом облік товарних операцій у роздрібній торгівлі облік придбання товарів облік тари в роздрібній торгівлі облік реалізації товарі уроздріб облік реалізації товарів у розстрочку облік реалізації товарів у комісійній торгівлі облік товарних витрат у торгівлі облік операцій по патентуванню окремих видів ...

Облік продуктів і готових виробів на виробництві

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова продукція здається на склад за накладними. В бухгалтерії на підставі накладних ведеться накопичувальна відомість випуску готової продукції, у якій випущена продукція групується за видами і сортами (номенклатурними номерами) і ...