Search:

Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

Багаточисельні прогнозні дослідження показують, що в найближчі десятиріччя виживатимуть у конкурентній боротбі тільки ті виробництва і компанії, які прийматимуть активну участь у міжнародному поділі праці, зовнішньоекомічній діяльності, зможуть адаптуватись до культурних відмінностей і будуть здійснювати підприємництво відповідно до вимог соціальної відповідальності і норм міжнародних ділових відносин.

Література:

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”//Відомості ВРУ.-1991.-№29.

Закон України “Про митну справу в Україні”//Відомості ВРУ. –1992- №29.

Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика.- К.: Абсолют –В, 1998.

Білоус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність.- К.: Знання, 1992.

Карлоф Б. Деловая стратегия .-М.: Экономика, 1991.

Международный менеджмент: Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2000.

Менеджмент внешнеэкономической деятельности.-К.:1998.

Мескон М.Х., Альберт М. Основи менеджмента.-М.: Дело,1992.

Монден Я. “Тоета”: Методы эфективного управления.-М.: Экономика, 1989.

Панченко Є.Г. Міжнародній менеджмент: Навч. посібник. –К.:КДЕУ, 1996.

Панченко Є.Г., Гаврилюк О.В. стратегія розвитку міжнародного підприємництва ті іноземних інвестицій в Україні.- К.:Інститут світової економіки та міжнародних віносин АН України, 1992.

Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: Основи,1997.

Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство.- К.: КГЭУ, 1994.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник.- К.: Фенікс, 1998.

Ханд Д. Планирование и котроль: концепция контролинга.- М.: Финансы и статистика,1997

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Менеджмент підприємства

Поняття, функції та методи управління. Необхідність управління Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємопов'язаних у єдине ціле елементів. Елемент системи • це частина цілого, яку при даному розгляданні не треба роз'єднувати на складові. Таким чином, будь-яка система: — по-перше, складається з двох або більш елементів; — по-друге, кожний елемент системи має характерні лише для нього ...

Стратегічне управління

Сутність та необхідність стратегічного управління. Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи «середовище -організація». Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту систему, котра постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього сере­довища: іншими організаціями, банками, організаціями, що на­лежать до соціально-політичних та економічних інституцій дер­жави, місцевих органів тощо і дає змогу організаціям ...

Менеджмент - наука управління

Менеджмент – процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з тим, щоб досягнути координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення завдань. Термін управління спочатку визначив вміння об’їжджати коней та ними керувати. Англійське слово “to manage” (керувати) походить від кореня латинського слова “manus” (рука). Потім цим терміном почали визначати вміння володіти зброєю та керувати колісницями. Управління організацією в умовах ринкової економіки складніше, ніж в ...