Search:

Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

Забезпечує можливість реалізації генеральної цілі фірми на рівні текучих планів діяльності і оперативних рішень.

Внутрішньо і зовнішньо відповідає діяльності фірми.

Орієнтована на оцінку розвитку ситуацій.

А зараз перейдемо безпосередньо до стадій розробки стратегій. Можуть бути виділені слідуючі основні стадії процесу розробки стратегії (мал.1): вибір місії та цілей, вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища, формування стратегії, реалізація стратегії, стратегічний котроль.

Розробка місії являється першим етапом стратегічного управління. Місія може бути визначена як концепція існування і розвитку організації. Задача місії – забезпечити фокус і направлення діяльності.

Зміст місії організації визначається виходячи із трьох ключових пунктів: вона повинна бути виражена в порівняно простих визначення і в удобній формі; в основі місії повинні лежати задачи задоволення потреб і інтересів споживачів; питання, про те чому споживачі будуть купувати ці товари і послуги дпної, а не іншої організації, повинно мати чітку відповідь.

Місія, відповідно, може визначатися:

колом потреб, які необхідні споживачу;

сукупністю споживачів;

виробленою продукцією;

конкурентними перевагами.

Місія фірми повинна формуватись на основі визначення її місця на ринку; інакше кажучи, її генеральна ціль – виробництво окремих видів продукції і надання послуг, які орієнтуються на окремих споживачів. Виходячи з цього, можна сказати, що виход на зовнішні ринки має на увазі деякі зміни в місії, які зв’язані перш за все з розширенням чи зміною кола споживачів продукції, що виробляться.

Управлінська цінність чітко зформульованої місії складається із в виявлені довгострокового орієнтира діяльності компанії і забезпечення зв’язку підприємницьких рішень.

Перелік цілей, якими займається фірма, здійснюючи міжнародні операції, по своїй структурі практично не відрізняється від загального списку цілей – інша справа, що в залежності від конкретних обставинякісь із них можуть бути в даний момент неактуальні і тому не приймаютться в розрахунок.

Перш за все необхідно розглядати маркетинг. Займаюча фірмою доля того чи іншого іноземного ринка, об’єм продаж на ньому, темп роста и прироста цих показників, являються важливими цільовими показниками діяльності розвитку фірми.

Виходячи за межі внутрішнього ринка, на фірмі також формуються спецефічні цілі по відношенню виробляємої продукції, які можуть витікати із обставин, які пов’язані з писиленням її конкуретоспроможності, так і особливих вимог місцевого характера (регіональні стандарти, національні традиції, клімат).

Якщо міждународна діяльність фірми зв’язана з здійсненням інвестицій, то в неї з’являютьсяцілі в розвитку іноземної виробничої бази. Частина ізМалюнок 1. Основні стадії процесу розробки стратегії.

них характерезує ефект від намічених дій, частина – безпосередньо виробничу базу.

Аналогічним чином показники в області фінвнсів діляться в відповідності з тим, що вони описують: результати іноземних операцій чи направлення фінасової діяльності. До числа перших відносяться: об’єм продаж, прибуток і його динаміка, раціональність розміщення підприємств з позиції податкової політики, ефективність валютних операцій. Цілі підпорядкованого характера стосуються стосовно таких показників, як об’єм власного капітала, структура активів, рівень дебіторської і кредиторської заборгованості.

Цілі фірми щодо відношення персонала також мають свої особливості. Загальнокультурні відмінності між країнами, відмвнності традицій і шкіл менеджмента, мовні і інші проблеми виникають в діяльності фірми зв кордоном.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Стратегічне управління

Сутність та необхідність стратегічного управління. Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи «середовище -організація». Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту систему, котра постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього сере­довища: іншими організаціями, банками, організаціями, що на­лежать до соціально-політичних та економічних інституцій дер­жави, місцевих органів тощо і дає змогу організаціям ...

Менеджмент підприємства

Поняття, функції та методи управління. Необхідність управління Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємопов'язаних у єдине ціле елементів. Елемент системи • це частина цілого, яку при даному розгляданні не треба роз'єднувати на складові. Таким чином, будь-яка система: — по-перше, складається з двох або більш елементів; — по-друге, кожний елемент системи має характерні лише для нього ...

Сучасні моделі стратегічного планування

Стратегія – це довгостроковий взаємозалежний комплекс видів діяльності, спрямований на забезпечення життєздатності й економічного потенціалу підприємства стосовно його конкурентів. Стратегічне планування являє собою процес визначення цілей організації і їхніх змін, ресурсів для їхнього досягнення і політики, спрямованої на придбання і використання цих ресурсів. Стратегічне планування спрямоване на те, щоб забезпечити успіх підприємства, закріпити завойовані ним позиції на ринку збуту, визначити перспективи для подальшого ...