Search:

Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

На малюнку 2 представлена матриця SWOT-аналізу проведеного на підприємстві на, якому я проходжу практику. Тут представлені сильні та слабкі сторони зовнішного і внутрішнього середовища підриємства, а також заходи, які допоможуть підприємству в скрутних ситуаціях.

Зовніншнє

Середовище

Можливості:

1.Розвиток економіки країни.

2.Входження у нові ринки.

3.Розширення вир-ва для задо-

волення потреб споживачів.

4.Соціально-політична стабіль-

ність.

5.Стабільність держави.

Загрози:

1.Інфляція.

2.”Ворожі дії” з боку держави

3.Негативні демографічні дії.

Скорочення доходів спо-

живачів через невиплату

по з/п.

5.Негативна екологічна ситу-

ація.

середовище

Сильні сторони:

1.Конкурентні пере-ваги (унікальність).

2.Вища за середню обізнаність про стан ринку.

3.Добре вивчений ринок, потреби по-купців.

Необхідно використовувати унікальність продукції для вхо-

дження на нові ринки; за рахунок хорошого знання ринку споживачів розширюва-

ти вир-во продукції; за рахунок соціально-політичної стабіль-

ності і обізнаності ринку здійс-

нювати удосконалення якості продукції і здійснити зростання випуску продукції

За рахунок інфляції, щоб заз-

нати менше збитків підприє-

мство веде політику гри на курсах валют. Зменшення випуску продукції з метою того, щоб продукція не лежала на складах; випуск продукції,яка необхідна спо-

живачу на даний момент. Ви-

кидання менше відходів, купипивши очисне обладнаня

Внутрішнє

Слабкі сторони:

1.Брак деяких клю-

чових навичок.

2.Слабкість у сферах

що мають великий потенціал, недостат-

ня увага досліджен-

ням і розробкам.

3.Вир-во з високими

витратами, старіння потужностей.

4.Відсутність особ-

ливих навичок у га-

лузі менеджменту.

За рахунок стабільності держа-

ви і проведення нею вдалої політики знайти потенційних інвесторів для переоснащення обладнання або отримати кре-

дит від держави на ці цілі. За рахунок збільшення вир-ва, а отже отримання більших при-

бутків виділяти більше коштів на дослідження і розробки. Під-

приємство буде краще працю-

вати, якщо воно візьме на робо-

ту хороших менеджерів, які по-

кращать діяльність фірми.

Скротити випуск продукції, і виробляти продукцію тільки тим споживачам, які будуть платити зразу за продукцію, щоб не отримати додаткових збитків від інфляції. Активно вести політику гри на курсах валют з підтримкою спеціалі-

стів в цій галузі. Зменшити брак продукції за допомогою застосування штрафних санк-

цій до робочих.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Менеджмент - наука управління

Менеджмент – процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з тим, щоб досягнути координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення завдань. Термін управління спочатку визначив вміння об’їжджати коней та ними керувати. Англійське слово “to manage” (керувати) походить від кореня латинського слова “manus” (рука). Потім цим терміном почали визначати вміння володіти зброєю та керувати колісницями. Управління організацією в умовах ринкової економіки складніше, ніж в ...

Менеджмент підприємства

Поняття, функції та методи управління. Необхідність управління Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємопов'язаних у єдине ціле елементів. Елемент системи • це частина цілого, яку при даному розгляданні не треба роз'єднувати на складові. Таким чином, будь-яка система: — по-перше, складається з двох або більш елементів; — по-друге, кожний елемент системи має характерні лише для нього ...

Сучасні моделі стратегічного планування

Стратегія – це довгостроковий взаємозалежний комплекс видів діяльності, спрямований на забезпечення життєздатності й економічного потенціалу підприємства стосовно його конкурентів. Стратегічне планування являє собою процес визначення цілей організації і їхніх змін, ресурсів для їхнього досягнення і політики, спрямованої на придбання і використання цих ресурсів. Стратегічне планування спрямоване на те, щоб забезпечити успіх підприємства, закріпити завойовані ним позиції на ринку збуту, визначити перспективи для подальшого ...