Search:

Управління агрострахуванням

· через свої об’єднання, беруть участь у переговорах щодо розробки нових страхових продуктів;

· страхують ризики свого виробництва.

Повноцінний розвиток системи аграрного страхування потребує також розвитку допоміжних організацій (професійних та громадських об’єднань, експертно-правових структур). Центральне місце серед цих організацій належить об’єднанням сільськогосподарських виробників. Окремий сільськогосподарський виробник практично позбавлений можливості вливати на умови страхування, які йому пропонують страхові компанії. Отже, найперша та найголовніша функція, яку мають виконувати об’єднання сільськогосподарських виробників, - це повноправна участь у розробці та прийнятті рішення щодо нових страхових продуктів.

Загалом, об’єднання сільгоспвиробників виконують у системі аграрного страхування такі функції:

1. від імені сільгоспвиробників беруть участь у переговорах щодо розробки нових страхових продуктів;

2. розповсюджують серед сільськогосподарських виробників інформацію про страхування та страхові послуги;

3. надають консультативну допомогу сільськогосподарським виробникам на всіх етапах страхування;

4. можуть виступати стороною договору страхування від імені своїх членів, що дозволить гарантувати платоспроможність страхувальника та краще захищати його інтереси.

Здійснені на підставі цієї концепції заходи з розбудови системи аграрного страхування в Україні, шляхом ефективного використання державних ресурсів та максимального використання можливостей аграрного та страхового ринку, мають привести до зростання стабільності сільськогосподарського виробництва та доходів сільського населення, як необхідних передумов стабільного економічного зростання країни та зростання добробуту її громадян.

3.2. Необхідність компенсації страхових виплат з боку держави

Ризики не залежать від людського бажання, професiоналiзму та свiдомостi. Сільськогосподарське виробництво, яке можна порiвняти iз цехом пiд вiдкритим небом, найбiльш пiддається ризику iз всiх iснуючих. Врожай можна втратити через посуху, тривалi зливи, буревiї, сильнi морози, нашестя шкiдникiв, i т д. i т. п. Через складні погодні умови взимку та навесні цього 2004 року озимі культури на великих площах загинули. Але дуже мало з них були застраховані, тож страхового відшкодування господарства не отримали. В Україні рiвень культури страхування поки що дуже низький. Добровільними видами страхування сьогодні охоплено менше 10 вiдсоткiв сiльгоспризикiв, а обов'язковими - менше 1 відсотка. Хоча тим господарствам, якi заздалегiдь подбали про свої інтереси, страхові компанії компенсують їхнi збитки, пов'язанi iз втратою врожаю. Мiж тим, страхування - це складний iнструмент, користуватися яким слiд умiло. Найтиповiшою помилкою страхувальникiв є звуження перелiку ризикiв. Оскiльки для товаровиробника головне - отримати кредит, тому, аби зменшити затрати на страхування застави, вони обмежуються кількома страховими випадками. Власне, господарства намагаються зекономити кошти за рахунок зменшення обумовлених у договорі переліку ризикiв. Тому, якщо посiви озимих загинули "вiд льодяної кiрки", як це сталося в багатьох господарствах 2004 року, то немає пiдстав розраховувати на страховку "вiд вимерзання". На практицi ж такi деталi та довiльне їх тлумачення переростають у серйознi судовi конфлiкти мiж страховими компанiями та їх клiєнтами. Щоб подiбнi ситуацiї не виникали, пiдхiд до укладання страхових угод має бути ґрунтовним, а кожен її пункт сформульований чiтко i недвозначно.

Через низький рівень платоспроможності для переважної бiльшостi сільських товаровиробників реальні страхові витрати є обтяжливими. Це одна з основних причин того, що сфера послуг страхування сільськогосподарських ризиків розвивається надто повільно i не набула належного поширення. Що стосується розмiрiв страхових тарифів, то вони базуються на розрахунках, якi здійснюються за спеціальними методиками. Хтось може їх вважати зависокими, але ми не можемо відхилятися вiд них, оскiльки вони формуються за результатами аналiзу статистичних рядiв страхових випадкiв, зафiксованих у тiй чи iншiй галузi, у вiдповiдному сегментi ринку впродовж певного перiоду часу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить

Підтримуючи імідж прогресивного уряду, український Кабмін активно співпрацює з величезною кількістю міжнародних організацій. Останні без найменшого докору сумління дають нашим міністрам свої цінні вказівки і настійні рекомендації. Деякі з них наші з успіхом ігнорують вже мало не десять років, але є й такі, ігнорування яких обійдеться «собі дорожче». До розряду останніх належить, зокрема, така структура, як FATF - Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.Не виконати її рекомендації - погано, ...

Організація реалізації страхових послуг

Повний і всебічний виклад суті страхового ринку потребує роз­гляду такої його важливої складової, як реалізація страхових про­дуктів (послуг) (далі — РСП). В окремих публікаціях і на практиці поняття РСП фахівці нерідко зводять до питань пошуку потенцій­них клієнтів і укладання з ними договорів страхування, реалізації страхових полісів, розширення джерел отримання страхових внесків та вдосконалення діяльності страхових посередників, насампе­ред агентів, тобто до завдань, пов'язаних із так званою «аквізицією)). До речі, ...

Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі

Виникнення служб Асістансу логічно витікає з системи взаємовідносин страхових компаній зі своїми клієнтами. Прагнення страхової компанії як фінансової установи сконцентруватися саме на страхових функціях (андерайтинг, супровід ризиків, здійснення страхових виплат) приводить до появи навколо неї численних компаній, які їй асістують. До них, крім безпосередньо Асістансів, можна віднести й страхових агентів та страхових брокерів; консалтингові, юридичні й інші служби, що працюють в унісон зі страховою компанією. Однак, відому ...