Search:

Управління агрострахуванням

Мета діяльності корпорації – створити для фермерів більш сприятливі умови отримання фінансових послуг, ніж ті, що можуть запропонувати їм комерційні установи (банки, страхові компанії тощо.). Прибутки, отримані в результаті такої діяльності, накопичуються у фонді корпорації і використовуються в майбутньому для покриття збитків чи надання додаткових послуг сільгоспвиробникам. [23]

В даний час в Канаді діє ряд державних програм мінімізації ризиків та фінансування фермерів: - програму страхування врожаю, що включає:

· програма стабілізації доходу;

· програми весняного авансування та осіннього авансування сільгоспвиробників Канади

· провінційні програми підтримки фермерів.

Програма страхування врожаю має пом’якшити негативний вплив природо-кліматичних явищ на аграрний бізнес. Вона передбачає часткову компенсацію урядом страхових платежів, сплачених фермерами при страхуванні сільськогосподарської продукції, а також створення для них сприятливих умов внесення платежів з урахуванням сезонності виробництва.

Програма стабілізації чистого доходу є засобом мінімізації різких коливань доходів фермерів шляхом акумулювання їх власних заощаджень в поєднанні з державною допомогою.

Програма весняного авансування має на меті надати фермеру на сприятливих умовах кошти в період виконання весняно-польових робіт. Передбачає страхування фермером майбутнього врожаю на користь фермерської організації (асоціації), яка видає ці кошти.

Програма осіннього авансування надає кошти в період одразу після збору врожаю для того, щоб фермер міг не продавати врожай в період найбільшої пропозиції на ринку на невигідних для себе умовах. Кошти надає асоціація фермерів, яка має право отримувати для цього банківський кредит під низькі відсотки, гарантовані державою.

Програми провінцій надають провінціям Канади додаткове фінансування для вирішення питань фінансування чи виплати фермерам у випадку масштабних стихійних явищ.

Російська Федерація. В Росії державна підтримка страхування врожаю сільськогосподарських культур започаткована в 1993 році. З 2001 року ця підтримка надається згідно з Правилами субсидіювання, що затверджуються урядом Російської Федерації у відповідності з федеральним законом “Про державне регулювання агропромислового виробництва.”

Страхування виконується приватними компаніями. Державну політику в сфері аграрного страхування виробляє та реалізує Федеральне Агентство з державної підтримки страхування в галузі агропромислового виробництва, яке підпорядковується Міністерству сільського господарства Російської Федерації. Страхові компанії, які бажають працювати з аграріями, повинні заключити з Агентством угоду про умови страхування з використанням коштів державного Бюджету.

Федеральним Агентством підготовлена “Концепція розвитку сільськогосподарського страхування в Росії з державною підтримкою на період до 2008 року”. Ця концепція передбачає багаторівневий захист сільгоспвиробників від ризиків від стихійних явищ.

Перший рівень захисту передбачає власну участь страхувальника в покритті збитків, що виникли внаслідок настання страхового випадку (як правило, у межах, що не перевищують 30% від страхової суми)

Другий рівень захисту – відповідальність страхових компаній згідно з укладеними договорами страхування ризиків сільськогосподарського виробництва.

Третій рівень захисту передбачає відповідальність учасників Російського сільськогосподарського страхового Пулу за договорами, заключеними його учасниками. Фінансова потужність Пулу по одному договору складає 4 млн.доларів США.

Четвертий рівень – це покриття збитків за рахунок активів федерального сільськогосподарського страхового резерву (ФССР), прогнозний розмір якого складатиме 300-400 млн. доларів США. Джерелами наповнення бюджету фонду будуть відрахування від загальної суми сплачених внесків, кошти федерального бюджету, кредити комерційних банків, членські внески тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

У стосунках між кредитором (позикодавцем) та його боржни­ком (позичальником) предмет їхнього спільного інтересу — кре­дит — створює різні економіко-правові ситуації: для боржника — зобов'язання повернути позику, а для кредитора — право вима­гати її повернення за попередньо узгодженими умовами. Невико­нання з різних причин цих домовленостей загрожує кредиторові фінансовими збитками, яких він намагається уникнути з допомо­гою різних доступних заходів правового та матеріального харак­теру. При цьому правове забезпечення ...

Досвід і напрямки розвитку страхової освіти

Як зазначають експерти серед чинників, що зумовлюють відносно великі темпи розвитку страхування в нашій країні є високий рівень освіти населення і, зокрема, керівного складу підприємницьких структур. На цьому фоні реалізація такого “невидимого” товару як страхові послуги відбувається відносно легше ніж в умовах низької грамотності потенційних суб'єктів страхування. В розвитку страхової культури велика роль належить освітянським закладам, зокрема, університетам, академіям, інститутам, коледжам і факультетам економічного ...

Яким має бути образ страхового агента

Сьогодні можна впевнено сказати, що з кожним роком все більше зростає довіра населення до страхування як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Яскравим свідченням цьому є постійно зростаючі активи страхових компаній, кількість страхових відшкодувань та підписаних угод. Однак потенціал можливостей вітчизняного страхування значно більший і потребує розвитку. Цьому могла б сприяти масована пропаганда можливостей галузі, консалтингу послуг тощо. Але засобами рекламних акцій це питання не ...