Search:

Управління агрострахуванням

15. Галкина В. А., Маруев С. А. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебно-практ. пособ. для дистанционного обучения / Департамент кадровой политики и образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. — М.: 2001. — 108С.

16. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. — Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського лерж. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. — 181 с.

17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. / М.І. Дідківський. - К.: Знання, 2006. - 462 с.

18. Калініченко Є. “ Соломку підстеливши”//Агросектор.-2005, №4.-С.16-18

19. Клапків М.С., Ткаченко І.С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві // Фінанси України. - 1997. - № 11. - С.103-111.

20. Клюй С. В. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності // Економіка АПК. - 2003. - №9. - C. 55 - 59.

21. Криворучко А.В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві // Економіка АПК. — 1997. - № 6. - С. 66-70.

22. Кривошпик Т.Д. Страхування майна громадян. Розділ в книзі “Страхування”: К., КНЕУ, 1998. – С. 303-326.

23. Лісовал В.П. Основи страхової справи: Конспект лекцій / Національний авіаційний університет. — К.: НАУ, 2003. — 60 с

24. Маркетинг та управління страховою компанією: теорія, практика та зарубіжний досвід. / Центр підготовки та перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності. – Київ, 17-18 квітня 2002 року.

25. Мачуський В.В. Правові основи страхування: Навч. посіб. / Київський національний економічний університет. — К.: КНЕУ, 2003. — 302с.

26. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. Підручник. К.:КНЕУ-2000.

27. «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» // НАСК „Оранта”.- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

28. Продовольча безпека як концепція ринкових реформ в аграрному секторі економіки України. Точилін В.О., Городній В.В. К.: ІЕП НАН України, 1998. - С.5-18.

29. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2001. — 400 с.

30. Сергеева М. В. “Международний коммерческий арбитраж и пробема минимизации предпринимательских рисков”// Управлени рисками. – 2002. - №4. – С.50-55

31. Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528с.

32. Страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень : Методичні рекомендації / - К.:ІАЕ УААН, 2000.-C.68

33. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді: Навч. посібник / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2002. — 256 с.

34. Тригуб М “На ринку страхування ”//Урядовий кур’єр.- від 30.08.2003, С. 23-24.

35. Фере В.А., Романчеко О.В. Методи оцінки фінансового ризику // Фінанси України. – 1997. - №2.- С.50

36. Фінанси сільськогосподарських підприємств (посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах)/ За ред. М.Я.Дем¢яненка – К.: ІАЕ, 2000– 604с.

37. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу : Підручник / К.:КНЕУ, 2000– 458 с.

38. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. – М.: ТЕИС, 2003. – 258с.

39. Шапкин А. С. “Процентные риски”// Страховое дело. – 2003. - №6. – С.44- 47

40. Штефюк П.Л., Штефюк Т.Ю. Страхування: Навч. посібник / Буковинський держ. фінансово-економічний ін- т. — Чернівці: Прут, 2001. — 168 с.

41. Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick International Financial Management. – Boston: Irwin McGraw-Hill, 1998. – 551 p.

42. Електронне видання www.volyn.com №226 , 5 Серпня, 2004 р

43. Електронне видання „Аграрний Тиждень” a7d.com.ua

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Уряд захищає інвесторів та кредиторів

Ефективний захист прав інвесторів та кредиторів є важливим напрямком у розвитку фінансового сектора України. Зокрема, це сприяє залученню інвестицій у вітчизняну економіку. Наразі стоїть потреба законодавчого врегулювання цих важливих питань. Ця теза не означає, що Кабінет Міністрів перекладає проблему на парламент. Уже сьогодні урядовці активно працюють, аби ті, хто вкладає або хоче вкласти гроші в українську економіку, почувалися впевнено і мали гарантії. Про це - в інтерв'ю із заступником Державного секретаря ...

Місце та роль страхових ресурсів у забезпеченні фінансової надійності страховика

Велике значення у страховій справі займають страхові ресурси, адже саме вони забезпечують надійність страхових компаній. Розглянемо головні складові страхових ресурсів страховиків і дослідимо їх місце та роль у забезпеченні фінансової надійності страхових організацій. АКТИВИ За даними Мінфіну, за станом на 01.10.02 р. сукупний розмір активів українських страховиків склав 3,037 млрд грн. Причому темпам росту активів страхових компаній може позаздрити економіка навіть високорозвиненої країни. Тільки за III квартал 2002 року ...

Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування

Згідно з вітчизняним законодавством види страхування, де об'єктами страхування є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди юридичній або фізичній особі, її майну, належать до страхування відповідальності. Страхування відповідальності спрямоване як на захист майнових прав осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника, так і на захист фінансового стану самого страхувальника. За наявності страхового полісу відшкодування збитків постраждалим гарантується ...