Search:

Захист прав патентовласника в Україні

Заявка на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми повинна відповідати вимогам Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2002 N 260. Ці Правила визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, встановлюють порядок розгляду та проведення експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.

Наступним етапом є проведення експертиз поданої заявки в тих випадках, коли вони передбачені. Останній етап - зане­сення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ - патент (топографії ІМС - свідоцтво).

У разі прохання видати патент на винахід, слід зазначити, який саме патент бажає одержати заявник - патент із строком дії 20 років, що видається після проведення експертизи по суті, чи патент із строком дії 5 років (деклараційний патент), що видається під відповідальність заявника без проведення експертизи по суті.

По завершенні експертизи заявки по суті Держдепартамент має прийняти рішення про видачу охоронного документа (патента або свідоцтва). У противному разі заявнику надсилається рішення про відхилення заявки. Це рішення може бути оскарженя заявником в Апеляційній палаті, колегіальному органі Держдепартаменту для розгляду заперечень проти рішень Держдепартаменту щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, що діє згідно з Положенням про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.2002 N 47. Це Положення визначає завдання, функції та склад Апеляційної палати, порядок організаційно-технічного забезпечення її діяльності.

На підставі свого рішення про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок Держпатент України публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відо­мості про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомос­тей про видачу патенту Держдепартамент публікує опис до патенту на винахід, корисну модель, що містить формулу, та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу чи корисної моделі. Проте, якщо об’єкт промислової власності створено з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, відомості про нього не підлягають розголошенню відповідно до Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995р. У сфері космічної діяльності до відомостей, що становлять державну таємницю, відповідно до ст.8 Закону України “Про державну таємницю”, можуть бути віднесені дані про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, тактико-технічні характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов'язані з розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або здійснюються в інтересах оборони країни; про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Захист прав патентовласника в Україні

ПЛАН 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист 2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів 3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності у захисті прав патентовласника Використана література 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічноі творчості. Відповідно до чинного ...

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна. Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром ...

Установчі документи підприємства

Установчими документами підприємства є комплект документів встановленої форми, згідно з якими підприємство створюється і діє. До них відноситься статут підприємства, і, якщо власників декілька, установчий договір. Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств власником майна за участю трудового колективу. У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, ...