Search:

Захист прав патентовласника в Україні

Одночасно з публікацією відомостей про видачу охоронного документа Держдепартамент здійснює державну реєстрацію відповідно до Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 291, Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.06.2001 N 469, Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 290, Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 292.

2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів

Порядок видачі патентів і деклараційних патентів України на об’єкти права промислової власності, створені з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, та їх дублікатів визначено Положенням про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 N 739, Положенням про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 N 738, Положенням про Державний реєстр посвідчень України на промислові зразки, що становлять державну таємницю, та порядок видачі посвідчень, затвердженим наказом Держпатенту України від 14 грудня 1995 року N 187.

Автори секретних винаходів, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР, спільно з заявниками, зазначеними в авторському свідоцтві СРСР, подають, відповідно до Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 N 184, до Держдепартаменту клопотання про видачу патенту України на секретний винахід, щодо якого на дату введення в дію цієї Інструкції не скінчився термін дії.

У місячний строк після державної реєстрації охоронного документа його видають особі, яка має право на його одержання.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Держдепартаменту. Строк дії патенту на корисну модель - 5 років від дати подання заявки, і за клопотанням власника його чинність може бути подовжена, але не більш як на 3 роки. На промисловий зразок патент видається строком на 10 років і його чинність може бути подовжена за клопотанням власника патенту, але не більше як на 5 років.

За одержання патенту та підтримання його чинності необ­хідно сплачувати спеціальний збір. Терміни і порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів визначено в Положенні про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. N 543.

Дія патенту на може достроково припинятися повністю або частково з двох підстав:

~ за заявою власника патенту;

~ за несвоєчасну сплату встановленого річного збору за підтримання чинності патенту.

Патент може бути визнаний недійсним повністю або част­ково у випадках:

~ встановленої невідповідності запатентованого об'єкта умовам патентоспроможності;

~ наявності у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

План План ВСТУП ___________________________________________________ст. 3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ _ст. 5 ОСНОВНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ ___________ ст. 9 КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ __________ ст. 12 ВИСНОВОК _____________________________________________ ст. 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ______________________ ст. 16 ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ВСТУП Соціальна та економічна кризи спровокували зростання злочинності. Остання ...

Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

План: План: Вступ Розділ 1. Поняття підсудності; 1.1.Види підсудності; 1.2.Принципи підсудності; Розділ 2. Загальні положення підсудності за її видами; 2.1.Родова (предметна) підсудність; 2.2. Спеціальна (персональна) підсудність; 2.3. Територіальна (місцева) підсудність; 2.4. Підсудність за зв’язком справ; 2.5.Альтернативна підсудність; Розділ 3. Передача справи за підсудністю; Розділ 4. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею; Висновок Використана ...

Правове регулювання приватизації майна

Правове регулювання приватизації здійснюють закони України «Про приватизацію державного майна», "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" «Про Державну програму приватизації», «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та інші нормативні акти. За законом України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 24, ст. 348 приватизація державного майна - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, ...