Search:

Захист прав патентовласника в Україні

~ порушення порядку зарубіжного патентування.

Права, що надаються патентом, набувають чинності від дати публікації відомостей про його видачу, але за умови спла­ти річного збору за підтримання чинності патенту.

Власнику патенту належить право будь-яким чином вико­ристати винахід, корисну модель і промисловий зразок, в тому числі передавати право власності та видавати ліцензії (дозволи) на використання об’єктів промислової власності. Договори про передачу права власності та ліцензійні договори реєструються у Держдепартаменті згідно з Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521., Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574. та Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 577.

При необхідності укласти договір купівлі-продажу космічної техніки і технологій з іноземними суб'єктами господарської діяльності суб’єкт космічної діяльності зобов’язаний звернутись до НКАУ для отримання дозволу на проведення переговорів та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, а також реєстрації в НКАУ договорів відповідно до Положення про порядок надання дозволів суб'єктам космічної діяльності на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації космічної техніки та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації договорів, предметом яких є космічна діяльність, укладених суб'єктами підприємницької діяльності України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 798.

НКАУ проводить експертизу поданого договору на відповідність законодавству, вживає заходів до правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, захисту державних інтересів під час вирішення питань використання об'єктів, створених у космічній галузі за рахунок бюджетних коштів, і приймає рішення про реєстрацію договору або про відмову в його реєстрації. Суб'єкти космічної діяльності подають НКАУ звіт про виконання зареєстрованих договорів.

Відповідно до ст.32 Закону України "Про державну таємницю" права на об’єкти промислової власності, що створені з використанням відомостей, які становлять державну таємницю можуть бути передані іноземній державі чи міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового мотивованого розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України.

Будь-яке порушення прав патентовласника зумовлює відповідальність порушника. Порушенням визнається будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законо­давством про промислову власність. Звичайно, таке порушення на вимогу власника патенту повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшко­дувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати віднов­лення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

План: План: Вступ Розділ 1. Поняття підсудності; 1.1.Види підсудності; 1.2.Принципи підсудності; Розділ 2. Загальні положення підсудності за її видами; 2.1.Родова (предметна) підсудність; 2.2. Спеціальна (персональна) підсудність; 2.3. Територіальна (місцева) підсудність; 2.4. Підсудність за зв’язком справ; 2.5.Альтернативна підсудність; Розділ 3. Передача справи за підсудністю; Розділ 4. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею; Висновок Використана ...

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна. Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром ...

Правове регулювання приватизації майна

Правове регулювання приватизації здійснюють закони України «Про приватизацію державного майна», "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" «Про Державну програму приватизації», «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та інші нормативні акти. За законом України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 24, ст. 348 приватизація державного майна - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, ...