Search:

Захист прав патентовласника в Україні

3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності

у захисті прав патентовласника

Спеціальним органом в сфері управління охороною інтелектуальної власності є Державний департамент інтелектуальної власності.

Будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про промислову власність, розв'язуються судом. Зокрема, суди розглядають спори про: авторство на винахід, корисну модель чи промисловий зразок; встановлен­ня власника патенту; порушення майнових прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; винагороду винахідникам і авто­рам промислових зразків, а також патентовласникам; компен­сації.

Одним із суб'єктивних прав і засобів правової охорони прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки є право патентування в іноземних державах. Па­тентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків в іноземних державах провадиться за таких умов:

заявник зобов'язаний до подання заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну модель чи промисловий зразок в орган іноземної держави подати заявку на цей же винахід, корисну модель чи промисловий зразок до Держдепартаменту;

до подання заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну модель чи промисловий зразок у відповідний орган іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку на винахід, корисну модель чи промисловий зразок до Міністерства освіти і науки України (Державного підприємства "Український інститут промислової власності". Одночасно заявник повідомляє Держдепартамент про наміри здійснити патентування в іноземних державах. Порядок подання і розгляду заявки про наміри здійснити патентування на винахід, корисну модель чи промисловий зразок визначено в Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах та Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах, затверджених наказом Держпатенту України від 22 травня 1995 року N 81;

якщо Держпатент України протягом трьох місяців від дати надходження повідомлення заявника про намір запатен­тувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок в іно­земній державі, не повідомив заявника про заборону зару­біжного патентування зазначеного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

У разі патентування за процедурою Договору про патентну коопе­рацію, міжнародна заявка подається до Держдепартаменту. Відповідно до законодавства України про промислову влас­ність витрати, пов'язані з патентуванням в іноземних державах, несе заявник, але не держава.

З огляду на бажання розширити співробітництво в космічних дослідженнях і технологіях і можливості комерційного використання космічних технологій між Україною і Сполученими Штатами Америки 22 листопада 1994 року була укладена Угода про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях (Угоду ратифіковано 05.05.96). Відповідно до ст.5 Угоди Сторони зобов’язалися забезпечити адекватний та ефективний захист інтелектуальної власності, створеної або переданої згідно з цією Угодою. Розподіл прав на будь-яку інтелектуальну власність, створену згідно з цією Угодою, здійснюється відповідно до Додатка I Угоди ("Інтелектуальна власність").

Дежавами-членами і учасницями СНД 6 березня 1998 року була укладена Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності ( Угоду ратифіковано 21.09.2000 ), а 4 червня 1999 року - Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних таємниць в сфері правової охорони винаходів ( Угоду затверджено із застереженнями Постановою Кабінету Міністрів України N 2292 від 13.12.99р.), відповідно до якої Сторони забезпечують режим секретності щодо відомомостей про секретні винаходи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

У радянському цивільному праві термін "фізична особа" не ви­користовувався, оскільки ця категорія вважалася суто буржуазною і піддавалася відповідній критиці. Натомість, у цивільному законо­давстві колишнього СРСР та республік, що входили до його скла­ду, використовувалося поняття "громадянин", котре розглядалося як таке, що більше відповідає сутності відносин у цій галузі у соці­алістичному суспільстві1. Однак після зменшення напруженості ідеологічної боротьби ставлення до цивілістичної термінології ...

Диференціація дієздатності фізичної особи

На відміну від правоздатності дієздатність пов'язана зі здійснен­ням громадянином вольових дій, що припускає досягнення певно­го рівня психічної зрілості. Критеріями дієздатності є вік, а також стан психічного здоров'я. З урахуванням цих критеріїв можна виокремити кілька видів ді­єздатності фізичних осіб: 1) повну дієздатність; 2) часткову дієздатність; 3) неповну дієздатність; Повна дієздатність визнається за повнолітніми фізичними осо­бами, тобто тими, хто досяг вісімнадцяти років (ст.34 ЦК). Вказаний віковий ценз ...

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна. Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром ...