Search:

Демографічний потенціал України

Таким чином, потоки мігрантів, які прибувають з-за меж України, переважно направляються, по-перше, в райони, найбільш сприятливі для життя і трудової діяльності (Крим, Одещина, Миколаївщина, Закарпаття), і, по-друге, – в індустріальне розвинуті регіони (Донбас, Придніпров’я), прилеглі до промислових центрів райони південних областей, що безпосередньо прилягають до Чорного та Азовського морів і характеризуються сприятливими кліматичними умовами.

За останні десятиліття в Україні різко зросла так звана маятникова міграція населення (доїзд на роботу, навчання). Вона стала масовою, в багатьох великих, більших і найбільших містах, У деяких з них 10 – 25% і більше зайнятого в їх народному господарстві населення становлять жителі приміських районів.

Проведені оцінки дають змогу вважати, що тоді, коли маятникові поїздки здійснюються на невеликі відстані та не викликають помітних негативних економічних та соціальних наслідків, їх слід оцінювати позитивно й розглядати як дійовий фактор економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на розвиток соціальної сфери. Це призводить до посилення територіальної концентрації промисловості та інших галузей економіки, а отже, до появи нових робочих місць у міських поселеннях (при відсутності там потрібних резервів робочої сили).

Такий підхід до оцінки маятникових міграцій сприяє позитивному розв’язанню ряду важливих завдань розвитку регіонів. Йдеться про можливість скорочення витрат на соціальну інфраструктуру в містах за рахунок використання частиною зайнятих в них працівників того житлового фонду та інших об’єктів сфери обслуговування населення, які вже створені в приміських районах. В умовах небезмежних суспільних можливостей названі мотиви відіграють важливу роль при оцінці економічної і соціальної ефективності трудових маятникових міграцій населення. До речі, такі маятникові міграції широко практикуються в розвинутих країнах світу.

Одночасно трудові маятникові міграції поряд з позитивними мають у наших умовах певні негативні риси. Так, вони часто призводять до значних втрат часу при переїздах, викликають транспортну втому, обмежують можливості всебічного розвитку особистості, підвищення кваліфікації, виховання дітей і догляду за ними, а крім того, негативно позначаються на працезабезпеченості приміських районів, сприяють прискореному зростанню концентрації господарської діяльності у великих містах.

Відомо, що трудові маятникові поїздки виникають під дією різних соціальних, економічних та демографічних факторів. Винятково важлива роль тут належить соціальним факторам, оскільки йдеться про оцінку явищ і процесів, які безпосередньо стосуються інтересів широких верств населення.

Всебічні дослідження соціальних мотивів, що спонукають людей брати участь у трудових маятникових поїздках, дають змогу виявити реальні причини, які найбільш істотно впливають на особливості цих багатопланових соціально-економічних процесів, проводити потрібне в таких випадках розмежування маятникових міграцій на раціональні й нераціональні, більш дієво регулювати їх.

5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. УРБАНІЗАЦІЯ.

Розселення — розміщення населення на території та форми його територіальної організації у вигляді системи поселень. Відображає як процес розподілу й перерозподілу населення на території, так і результат цього процесу у вигляді існуючої на даний час територіальної мережі поселень. Розглядаючи всю існуючу різноманітність розселення, можна вирізнити такі головні й найпоширеніші його форми:

Дисперсне (розсіяне) сільське розселення окремими подвір'ями — садибами, яке наближає людей до місць праці — земельних ділянок, лісів, мисливських угідь тощо. Найвиразніші приклади дисперсної форми розселення — це хутори в Україні та поселення-одно-двірки фермерів у зоні гомстедів США.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

Зміст Вступ 3 I.Трубопроводи України, їх важливість та унікальність 4 1.1.Типи трубопроводів та їх повна характеристика 4 1.2. Правовий статус ГТС України .11 1.3. Проблеми функціонування трубопроводів ………………… .….12 II.Аналіз розвитку і функціонування 16 2.1.Аналіз функціонування нафтопроводів 16 2.2.Аналіз функціонування газопроводів .17 2.3.Аналіз функціонування продуктопроводів 20 III. Країни що володіють трубопровідним транспортом 22 3.1.Світовий досвід .22 3.2.Зв’язки та співпраця України з іншими країнами ...

Інтеграція України у світове господарство

План: Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему Література Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної виго­ди у співробітництві. Дипломатичне ...

Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

Вступ Кінець двадцятого століття ознаменувався появою на політичній карті світу цілої низки нових держав, економіки яких дуже скоро отримали назви перехідних. “Перехід” відображався зазвичай в трансформації економічної системи від командно-планової до ринкової. Перехід супроводжувався появою цілком нових, невідомих критеріїв існування “ринку”. Зокрема, централізована планова економіка розглядала роль грошей тільки як інструменту перерахунку і контролю, тоді як роль грошей в умовах ринку має центральне значення. Гроші з їх ...