Search:

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

Таким чином, складання акту прийому і здачі справ та посади заступником командира частини по тилу є дуже важлива і відповідальна справа. Це є документ узагальнення, який об'єктивно і всебічно відображає найбільш важливі питання господарчої діяльності військової частини.


Розділ 3.

Порядок приймання та здавання справ і посади заступника командира фінансово-економічної служби.

3.1. Методика роботи заступника командира фінансово-економічної служби по порядку прийому та здачі справ і посади. Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

Приймання посади помічника командира військової частини начальника фінансово-економічної служби – це відповідальний момент для любого військового фінансиста.

Перед тим, як безпосередньо приступити до приймання посади, необхідно ознайомитися з військовою частиною, її військовим та фінансовим господарством, уважно вивчити останній акт ревізії фінансово-господарської діяльності, висновок забезпечуючого фінансового органу щодо фінансової звітності військової частини.

На приймання і здавання посади, складання акту і виправлення виявлених недоліків наказом МО України 1997 року № 300 [2] встановлюється термін не більше 15 діб.

Для забезпечення планомірності в роботі при прийомі і здаванні посади знов призначений начальник фінансово-економічного органу складає календарний план приймання і здавання посади, який затверджується командиром військової частини (Додаток 1).

Приймання і здавання посади повинні проходити без порушення нормальної роботи фінансово-економічної служби, при обов`язковій участі голови внутрішньої перевірочної комісії військової частини з фінансового господарства. Загальне керівництво службою до закінчення приймання і здавання посади здійснює попередній начальник фінансово-економічного органу.

Приймаючий посаду мусить перевірити фінансове господарство військової частини з дня початку останньої ревізії, яка була проведена вищестоящим фінансовим органом. Перевірка проводиться методом всебічної документальної ревізії, в процесі якої приймаючий посаду звертає особливу увагу на наявність, законність і правильність оформлення грошових виправдальних документів, правильність їх запису по обліку, вірність виведених підсумків як в документах, так і в обліку.

В процесі передачі справ і посади перевіряються такі питання:

наявність річних кошторисів військової частини за кожним КПК загального та спеціального фонду та виконання їх станом на 1 число місяця, який передує даті прийому справ та посади;

повнота і правильність відображення операцій у меморіальних ордерах № 2 (форма 381хб), та № 3 (форма 382хб) руху коштів Заг.Фонду та Спец.Фонду в органах Державного казначейства України. При цьому звіряються дані виписок органу Державного казначейства України із записами за дебетом та кредитом синтетичного рахунку 32 з дня початку останньої ревізії до дня прийому посади. Особливу увагу слід звернути на операції по кредиту рахунку 32 в кореспонденції з такими субрахунками: 301, 364, 674, 675 тощо;

подальше відображення операцій за субрахунками, які кореспондують з рахунком 32 в меморіальних ордерах, книзі аналітичного обліку касових видатків (ф.295), книзі обліку розрахунків (ф. 292);

дотримання встановленого порядку обліку, зберігання матеріальних цінностей як закуплених за рахунок бюджетних коштів військової частини, так і отриманих в централізованому порядку. Необхідно звернути увагу на порядок оприбуткування цінностей як у фінансово-економічній службі, так і в службах тилового, медичного, технічного забезпечення. Крім цього, перевіряється законність, доцільність, списання на витрати матеріальних цінностей;

стан дебіторської та кредиторської заборгованостей військової частини, своєчасність та правильність відображення в меморіальних ордерах № 4 та № 6 господарських операцій. Стан розрахунків по договорам з підприємствами і організаціями;

наявність незавершених справ по нестачах, втратах і крадіжках коштів і матеріальних цінностей, з простроченими термінами стягненнями сум у відшкодування заподіяного державі матеріального збитку, стан розрахунків за виконавчими документами, документами судових та нотаріальних органів;

стан розрахунків за грошовим забезпеченням (заробітною платою) особового складу, наявність невирішених скарг і заяв;

стан розрахунків з державою по сплаті податків та спеціальних платежів до пенсійного фонду, фонду соціального страхування та інших фондів, а також з одержувачами аліментів;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного ...

Служба в армії

Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства. Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме­тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової ...

Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

Зміст. І. Вступ 3 1.1. Етап формування 3 ІІ. Соціальні та політичні передумови формування українського козцтва 5 2.1. Доба козаччини 5 2.2. Первиння організація козацтва 7 ІІІ. Особливості народної фізичної культури українського народу в козацьку добу 9 3.1. Українське козацтво, як культурно-історичний феномен 9 3.2. Виховання фізичної і психофізичної культури 11 IV. Формування і всановлення Запорізько січі 14 4.1. Початки січі 14 4.2. Топографія Запорізького краю 15 4.3. Міські (реєстрові) козаки. Характеристика козака. ...