Search:

Журнал реєстрації господарських процесів

Реферати » Бухгалтерський облік, оподаткування » Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій

Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку.

Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 Методичних рекомендацій пропонується платежі господарства до бюджету за рахунок доходу (плата за землю, податок з власників особистих транспортних засобів тощо) відображати в графі 20 "Витрати за рахунок доходу", а не в графах 6 - 7 як податки.

У той же час, відповідно до підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", до валових витрат включаються суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування".

Таким чином, плата за землю та з власників транспортних засобів теж повинна включатися до витрат фермерських господарств, а не здійснюватися за рахунок їх доходів.

Є ще й таке зауваження. Відповідно до пункту 7.5 Методичних рекомендацій, до складу виробничих витрат не включаються використані на будівництво і придбання основних засобів та закладення багаторічних насаджень кошти та товарно-матеріальні цінності.

Ці суми відображають у графі 16 як збільшення вартості об'єктів, що споруджуються. У той же час це не відноситься до витрат на придбання та будівництво, які проведені для добудови придбаних у процесі приватизації довгобудів, як це передбачено Законом України від 14.09.2000 р. №1953-III "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".

Відповідно до частини другої статті 27 зазначеного Закону, суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати, пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва, його добудовою та введенням в експлуатацію, до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток.

Звісно, це стосується лише платників податку на прибуток, а платники фіксованого сільськогосподарського податку цим скористатися не можуть (та й це їм не потрібно).

Перш ніж перейти до процесу відображення вартості активів і пасивів на рахунках скажемо, що кожна господарська операція впливає на зміни в стані як мінімум двох об'єктів балансу. У зв'язку з цим господарські операції поділяються на три види:

1. Ті, котрі викликають зміни тільки в стані активів підприємства. Прикладом таких операцій може служити оприбуткування коштів з поточного рахунка в банку в касу підприємства. Кошти на поточному рахунку зменшилися рівно на стільки, на скільки збільшилися в касі. При цьому загальна сума (баланс) активів підприємства не зміниться і збережеться рівність між пасивом і активом балансу. Те ж саме відбудеться якщо, наприклад, передати матеріали у виробництво, видати гроші з каси в підзвіт тощо.

2. Ті, які викликають зміни тільки в стані пасивів підприємства. Прикладом таких операцій може служити заміна одного кредитора іншим. Припустимо, ми взяли кредит в банку для того, щоб розрахуватися з боргом (погасити кредиторську заборгованість), наприклад, перед постачальником товарів. "Зник" борг перед постачальником, але виник такий самий перед банком. При цьому загальна сума (баланс) пасивів підприємства не зміниться і збережеться рівність між пасивом і активом балансу. Те саме відбудеться якщо, наприклад, створити резервний фонд за рахунок прибутку тощо.

3. Ті, які викликають зміни одночасно і в активах, і в пасивах підприємства, причому як убік збільшення, так і убік зменшення. Прикладом такого виду операцій можуть служити операції купівлі товарів у кредит (збільшення суми балансу), і видача заробітної плати із каси підприємства (зменшення суми балансу). При покупці товарів у кредит виникає заборгованість за товар (збільшуються пасиви), а також збільшується сума товарів на ту ж суму (збільшуються активи), у такий спосіб відбувається збільшення загальної суми балансу активу і пассиву. При видачі заробітної плати відбувається зменшення грошей у касі підприємства (зменшуються активи) і "зникає" заборгованість із заробітної плати (зменшуються пасиви). Сума балансу активу і пасиву загалом зменшується. Рівність активу і пасиву балансу при цьому також не змінюється, тому що зміни відбуваються в однаковій сумі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Облік готової продукції

План: Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова ...

Особливості внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутріш­нього аудиту, В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутріш­нього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. ...

Поняття про основні засоби

1. Характеристика та класифікація основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за ...