Search:

Журнал реєстрації господарських процесів

2. Дана довіреність була зареєстровано в журналі реєстрації виданих довірень форми М-3 (далі журнал реєстрації) і видана Петрову П.П., що підтверджено його підписом у журналі реєстрації. Крім цього Петров П.П. поставив свій підпис на довіреності (дивися бланк довіреності) і вона була засвідчена печаткою і підписами директора Сивидовим М.М. і головного бухгалтера Карцевим В.В. ТОВ "День". У бухгалтерському обліку дана операція не відображається;

підприємство___ТОВ "День"___________
_______________________________________
ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 44441111______________________

Типова форма № М-3
код за УКУД________________________

ЖУРНАЛ
реєстрації довіреностей
за 200 ___ р.

№ п/п
до-
віре-
ності

Дата
видачі

Строк
дії
дові
реності

Посада і
прізви
ще
особи,
якій
видано
дові-
реність

Най-
ме-
нуван-
ня
поста-
чаль-
ника

№ і дата
контракту,
наряду,
рахунку,
специ-
фікації
та
іншого
доку-
мента або
повідо-
млення

Роз-
писка
особи,
що
одер-
жала
дові-
реність

Від-
мітка
про
вико-
ристан-
ня
дові-
реності
(№ і дата
доку-
мента)

1

2

3

4

5

6

7

8

215884

10.03.03

13.03.03

Экспе-
дитор
Петров П.П.

ООО "Радуга"

№151 от 08.03.03

3. Петров П.П. після прибуття на ТОВ "Радуга" пред'явив у бухгалтерію довіреність і свій паспорт (можливо водійське посвідчення чи будь-який інший документ, що засвідчує його особу) у підтвердження його права на одержання телевізорів "Sumsung" призначених для ТОВ "День". Бухгалтерія ТОВ "Радуга", звіривши дані довіреності з паспортними даними Петрова П.П. і умовами договору закупівлі-продажу №151 від 08.03.03 р., підшиває довіреність в паку довіреностей, що надійшли, реєструє її в журналі і виписує "Накладну на відпустку товарно-матеріальних цінностей" форми М-20 (далі накладна М-20). Накладна М-20 виписується в двох (можливо в трьох) екземплярах на видачу 20 телевізорів "Sumsung" Петрову П.П., як довіреній особі ТОВ "День", з центрального складу ТОВ "Радуга" комірником Григоришиним К.С. У накладній М-20 обов'язково повинна бути зазначена довіреність (№ і дата) на підставі якої вона була виписана. Накладну М-20 повинні підписати головний бухгалтер і директор ТОВ "Радуга" після чого вона передається комірнику Григоришину К.С. У бухгалтерському обліку дана операція не відображається;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...

Облік основних засобів

План: Визначення та оцінка основних засобів Облік находження основних засобів на підприємство Облік капітальних інвестицій Облік амортизації основних засобів Облік ремонту основних засобів Облік вибуття основних засобів Облік переоцінки основних засобів Інвентаризація основних засобів Визнання та оцінка основних засобів Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм ...

Облік інших матеріальних цінностей

Тара, її види, облік Тара по характеру використання в аптечній мережі ділиться на 3 види: оборотна; інвентарна; однообротна; До багатооборотної тари відносяться скляні балони, металеві ящики, дерев’яні ящики, бочки, бідони, банки, пляшки, мішки, тара з полімерних матеріалів. Інвентарна тара не продається, її використовують для зберігання лікарських засобів в аптеці: штанглази. Однооборотна тара не використовується одноразово, списується на основі акту (картонні коробки). Багатооборотна тара обліковується в 2-х ...