Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

-незалежність економічних суб'єктів у здійсненні гос-

подарської діяльності на основі права власності на відповідні

економічні ресурси;

-ринкова конкуренція;

-існування ринкової інфраструктури,стійкої фінансової і гро-

шової системи;

-наявність правової бази,що сприяє створенню відповідного

ринкового середовища і психологічного клімату.

Своєрідність і особливість ринку як економічного феноме-

ну визначається також його функціональною визначеністю.Ринок

забеспечує процеси саморегуляції економіки,яка існує в"ав-

томатичному режимі",тобто об'єктивно(незалежно від волі і

пропозиції в умовах конкуренції.

У відповідності з цим,об'єктивними законами ринку,окрім

згаданої трдиіади основних(фундаментальних)законів(закони

спадної віддачі,попиту і пропозиції,спадної корисності),стали

також закони вартості,конкуренції,грошового обігу.

Ринок виконує ряд важливих організаційних і регулюючих

фнкцій,основними з яких є такі:

-забеспечення безперервного зв'язку і пропорційності між ви-

робництвом і споживанням;

-визначення міри доцільності і корисності конкретних форм

господарської діяльності у відповідності з критерієм ефек-

тивності використання виробничих ресурсів,зростання доходів і

задоволення потреб споживачів;

-регулювання основних пропорцій суспільного відтворення і роз-

поділу ресурсів між галузями економіки;

-стимулювання науково-технічного пргресу.

Отже,ринок є функціональною формою економічних зв'язків

між господарюючими суб'єктами,що утворюють е.с.Ринок - кон-

кретна форма господарської діяльності суспільства,яка нази-

вається ринковою системою господарювання або ринковою еко-

номікою.

Загальна структура ринку відображена на схемі.


РИНОК


Ринок капіталів Ринок Товарний ринок

праці

Ринок Ринок

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Монополія і досконала конкуренція

ПЛАН ВСТУП Розділ 1. Основні причини виникнення та історичний розвиток монополії і конкуренції в господарському житті. Розділ 2. Основні форми, види та типи функціонування монополій. Монополія – як крайня форма недосконалої конкуренції. Розділ 3. Досконала конкуренція – цивілізована форма боротьби за існування та підвищення ефективності виробництва. Розділ 4. Монополія і досконала конкуренція в господарській системі України. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Спосіб ринкової поведінки економічних суб’єктів ...

Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники

Динаміка макроекономічних індикаторів у 2002 р. (табл. 1) була позитивною, але приблизно вдвічі уповільнилася порівняно з 2001 р. За попередньою оцінкою Держкомстату, реальне зростання ВВП становило 4,1% . Така динаміка є цілком природною, оскільки утримувати високі (9–10%) показники збільшення ВВП, якими ознаменувався 2001 р., вкрай складно. Щоправда, досвід деяких країн Південно-Східної Азії протягом 60–80-х років минулого сторіччя свідчить про таку можливість, але для цього необхідно невпинне потужне зростання, ...

Дискреційна та автоматична фіскальна політика

План. Фіскальна політика і державний бюджет. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. 1. Вплив фіскальної політики на економіку здійснюється через державний бюджет. Між фіскальною політикою і держбюджетом існує пряма і зворотна залежність - з одного боку, державний бюджет визначає можливості фіскальної політики, з іншого – фіскальна політика впливає на стан державного бюджету. Роль держбюджету у фіскальній політиці визначається не лише його величиною. Важливе значення має також його структура та співвідношення між ...