Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

-незалежність економічних суб'єктів у здійсненні гос-

подарської діяльності на основі права власності на відповідні

економічні ресурси;

-ринкова конкуренція;

-існування ринкової інфраструктури,стійкої фінансової і гро-

шової системи;

-наявність правової бази,що сприяє створенню відповідного

ринкового середовища і психологічного клімату.

Своєрідність і особливість ринку як економічного феноме-

ну визначається також його функціональною визначеністю.Ринок

забеспечує процеси саморегуляції економіки,яка існує в"ав-

томатичному режимі",тобто об'єктивно(незалежно від волі і

пропозиції в умовах конкуренції.

У відповідності з цим,об'єктивними законами ринку,окрім

згаданої трдиіади основних(фундаментальних)законів(закони

спадної віддачі,попиту і пропозиції,спадної корисності),стали

також закони вартості,конкуренції,грошового обігу.

Ринок виконує ряд важливих організаційних і регулюючих

фнкцій,основними з яких є такі:

-забеспечення безперервного зв'язку і пропорційності між ви-

робництвом і споживанням;

-визначення міри доцільності і корисності конкретних форм

господарської діяльності у відповідності з критерієм ефек-

тивності використання виробничих ресурсів,зростання доходів і

задоволення потреб споживачів;

-регулювання основних пропорцій суспільного відтворення і роз-

поділу ресурсів між галузями економіки;

-стимулювання науково-технічного пргресу.

Отже,ринок є функціональною формою економічних зв'язків

між господарюючими суб'єктами,що утворюють е.с.Ринок - кон-

кретна форма господарської діяльності суспільства,яка нази-

вається ринковою системою господарювання або ринковою еко-

номікою.

Загальна структура ринку відображена на схемі.


РИНОК


Ринок капіталів Ринок Товарний ринок

праці

Ринок Ринок

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

1.Предмет макроекономіки. 2.Методи макроекономічного аналізу. 3.Функції макроекономіки. 4.Об'єкт макроекономічного аналізу - економічна система. 4.1.Поняття економічної системи та її типів. 4.2.Функціювання економічної системи. 4.2.1.Суспільне виробництво та його чинники. 4.2.2.Технологічний спосіб поєднання виробничих ресурсів. 4.2.3.Процес реалізації в економічній системі. 4.2.4.Процес споживання, відтворення економічної системи. 4.2.5.Регулювання макроекономічної системи. 4.3.Ринок як елемент економічної системи. ...

Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм

План Концепція конвергенції та її суть. У.Ростоу та його теорія “стадій економічного зростання”. Концепція “індустріального суспільства” Дж.Гелбрейта. Концепція “постіндустріального суспільства” Дж.Белла. 1. Концепція “Конвергенції” та її суть. Концепція “конвергенції” виникла під впливом протистояння двох політичних систем: капіталізму та соціалізму, демократичної та тоталітарної системи. Суть “конвергенції” в тому, що капіталізм та соціалізм, суспільство з різними устроями, під впливом НТП поступово (еволюційним шляхом) ...

Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

ЗМІСТ І. Вступ ІІ. Основна частина Правова природа пенсій Види пенсій Призначення, нарахування і виплата пенсій ІІІ. Висновок Список використаних першоджерел та літератури 3 4-9 10-40 41-50 51-56 57-65 Нині діє єдина державна система пенсійного забезпечення, що залишилася нам у спадшину від колишнього Союзу РСР. Вона сформована на принципах старої бюджетно-розпорядчої моделі соціальної політики і не орієнтована на труднощі перехідного періоду до ринкової економіки, складну демографічну ситуацію в Україні. Перехід ...