Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

Кредитний Ринок Ринок наук.- предме-

ринок цінних засо- техн. тів

паперів бів розро- спожива-

вироб- бок ння та

ництва послуг


Ринок виробночих ресурсів Ринок

продуктів


Водночас,поряд із загальною структурою,слід розрізняти і

конкретну структуру ринку,де виділяються ринки окремих то-

варів і послуг,культурних цінностей,інформації,ринки сировини

і енергоносіїв,науково-технічних розробок,дитячий,молодіжний,

жіночий ринок тощо,а також місцевий,регіональний,національний

і світовий ринки,легальний і нелегальний ринки.Об'єктом макро-

економічного дослідження є ринок національний як єдина сис-

тема,а також його структурні елементи - ринок виробничих ре-

сурсів і ринок продуктів.

Конкретне співвідношення попиту і пропозиції на галузе-

вих ринках обумовлює існування таких рикових форм:"ринок про-

давця"(коли попит перевищує пропозицію) і "ринок покупця"(як-

що пропозиція на товар перевищує попит на нього).

Антиподом ринкової е.с. є планова(етатична),в якої сут-

тєвою ознакою є відсутність саморегулювання.

4.3.2. Ринокпраці(ринок трудових ресурсів) - це саморегульо-

вана система розподілу трудових ресурсів в ринковій економіці

із специфічними факторами конкуренції між працеємцями(носіями

і власниками робочої сили) за найбільш вигідні умови та опати

праці,а також між прцедавцями(підриємствами - покупцями робо-

чої сили) - за залучення найбільш кваліфікованої робочої

сили.Працеємці і працедавці є суб'єктами ринку праці.

Пропозиція праці визначаєтья рівнем її ціни - (заробіт

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Проблеми стабілізації економіки України

ЗМІСТ І. ВСТУП 3 ІІ. “Проблеми стабілізації економіки України” П л а н : Стабілізація бюджетної системи України. 4 Роль податку як регулятора економіки 13 ІІІ. ВИСНОВОК 21 ІV. Використана література 22 ВСТУП. В умовах переходу України до ринкової системи дуже важливо налагодити в першу чергу економічну систему країни. Загальновідомо, що кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій зобов’язана мати відповідні кошти, які концентруються в бюджеті. Через прибутки та видатки Центрального уряду і місцевої влади, тобто ...

Банки та їх роль в економіці

План 1. Походження і функції банків 2. Роль комерційних банків в економіці 3. Використана література 1. Походження і функції банків Банки як основа кредитної системи виступають головними посередниками у всьому комплексі взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Виникнення і розвиток банків був об’єктивно зумовлений еволюцією кредитних відносин та став важливим етапом на шляху економічного прогресу суспільства. Зародження банківської справи припадає ще на рабовласницький період, коли виникають лихварство та ...

Інфляційні процеси в Україні

Вступ. Інфляція як специфічна якість паперових грошей відома вже багато століть. Ще у 18 ст. з’явилася велика кількість наукових робіт, в яких розглядалась залежність між кількістю золота, срібла в Європі, ростом цін та розвитком виробництва. Більшість авторів стверджували, що ціни не обов’язково зростають, коли для забезпечення більших обсягів виробництва використовуються додаткові обсяги срібла та золота. І хоч сама по собі кількість грошей не має абсолютно ніякого економічного значення, процес збільшення кількості ...