Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

ної плати),а також рівнем податків,особистими потребами пра-

цеємця та членів його сім'ї,звичками і традиціями,рівнем куль-

тури і релігією,силою профспілок тощо. Попит на працю регулю-

ється потребами виробництва в трудових ресурсах,технічним рів-

нем підприємства,вартістю робочого місця тощо. Стан рівноваги

ринку праці визначається рівноважною ставкою заробітної плати

(ціною робочої сили),яка збалансовує попит і пропозицію праці.

4.3.3. Структура ринку інвестиційних ресурсів(ринку капіталів)

відображена на схемі.

РИНОК КАПІТАЛІВ


Кредитний ринок Ринок цінних

паперів


Грошовий Ринок Ринок

ринок облігацій акцій


Кредитний ринок пов'язаний із функціонуванням позич-

корого капіталу,тобто капіталу,що надається в позику.

Позичковий капітал виникає в процесі круогообігу грошо-

вого капіталу. Позичковий капітал - це такий грошовий кап-

італ, який надається його власником у позику з метою одер-

жання доходу у формі проценту.Капітал,який приносить процент,

- це капітал-власність,тобто це гроші,які продаються на особ-

дивому ринку - ринку капіталів./Капітал - це вартість,що при-

носить доход тобто сомозростаюча вартість.Капітал може існу-

вати в різних формах:продуктивний капітал(застосовується у

промисловості,будівництві,сільскому господарстві,на тран-

спорті тощо)приймає форму грошового(як пердумова вироб-

ництва,виробничого(як засоби виробництва) і товарного(як ре-

зультат виробництва)капіталу;торговельний капітал,що діє у

сфері обміну;позичковийкапітал,що діє у сфері кредитних

відносин і надається в позику.Продуктивний капітал у своєму

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

I. Вступ Оскільки Україна вибрала шлях ринкових відносин, то мимоволі значення грошей суттєво змінилося у порівнянні з минулими роками. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють виробіток правильної грошової політики. Як ...

Національний доход. Закон обігу грошей

Розподіл і перерозподіл національного доходу. На стадії виробництва розподіл національного доходу проявляється в тому, що створюється необхідний і додатковий продукт. На стадії розподілу необхідний і додатковий продукт розпадається на первинні доходи – це доходи які підкреслюють, що суб’єкти, які їх одержують беруть безпосередню участь у створенні національного доходу. На стадії обліку відбувається утворення вторинних доходів – це пенсії, стипендії, допомоги різного виду. На стадії споживання розподіл національного доходу ...

Споживання, заощадження та інвестиції

Кейнсіанська теорія споживання та заощадження. Сучасні теорії споживання. Інвестиції в макроекономіці. Кейнсіанська теорія споживання та заощадження. Споживання – це частина доходу в розпорядженні (Д1), яка надходить для купівлі товарів та послуг у поточному періоді. Заощадження–частина доходу в розпорядженні, яка залишається після задоволення споживчих потреб і спрямовується на споживання у майбутньому. Розподіл доходу в розпорядженні стосується домашніх господарств: Д1 = Y; С=Y-S; S=Y-С. Середня схильність до споживання ...