Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

русі приносить доход у формі прибутку,торговельний - у формі

торговельного прибутку,позичковий капітал - у формі процен-

ту.Капітал може існувати і у формі власності - на зем-

лю,нерухоме майно,цінні папери тощо.Він приносить доход у

формі земельної ренти,дивідентів,процентів тощо.Отже,коли йде

мова про ринок капіталів,йдеться про позичковий капітал,тобто

капітал,що надається в позику./

Конкретною формою руху позичкового капіталу є кредит.Фор-

ми його різноманітні - комерційний кредит(кредит товарами),

банківський кредит(кредит грошима),споживчий кредит(кредит

населенню) тощо.З виникненням і розвитком кредитних відносин

пов'язано виникнення кредитного ринку.

Кредитний ринок концентрує попит і пропозицію на позич-

ковий капітал,він зосереджує і надає підприємствам засоби для

інвестування,здійснює переміщення тимчасово вільних грошових

засобів з одних секторів ринкової економіки в інші.

Суб'єктами кредитного ринку виступають кредитори і пози-

чальники.Кредиторами є банки,підприємства і населення(у ви-

падку,коли вони мають вкладення в банку,тобто надають

останнім кредит),держава;вони ж є і позичальниками капіталу

(банк - у підприємств і населення,підприємства у банків тощо).

До складу кредитної системи в ринковій економіці входить і

ряд інших кредитних установ(страхові,фінаннсові,інвестиційні

компанії,пенсійні фонди,довірчі товариства тощо).

Поділ кредитного ринку на грошовий ринок і ринок

облігацій зумовлений відмінністю конкретних форм крдиту./Облі-

гація - цінний папір з фіксованим доходом у формі проценту.Об-

лігація засвідчує,що її власник,купивши цей цінний пап-

ір,надав кредит суб'єкту,який випустив іпродав облігацію/.

Слід відзначити важливу функцію проценту,яку він виконує

на кредитному ринку.Процент,як плата за кредит заохочує влас-

ників заощаджень надавати свої грошові засоби банкам,які пе-

ретворюють їх в капітал,надаючи кредит під відповідний про-

цент(Процент по кредиту вищий за процент по вкладах,різниця

становить доход банку).

Рівень проценту залежить від попиту і пропозиції на гро-

шовому ринку,а також від строку на який наданий кредит(є кре-

дити короткострокові,середньострокові і довгострокові;останні

забезпечують інвестиційні ресурси).Співвідношення попиту і про-

позіції утворює рівноважну процентну ставку,яка виконує роль

ціни рівноваги даного ринку.

Кредитний ринок є основним джерелом нових інвестицій у

виробництво.Поряд з цим велике значення у формуванні інвести-

ційних ресурсів має ринок цінних паперів,насамперед ринок

акцій і облігацій.

Цінні папери представляють фіктивний капітал,який є

відображенням реального капіталу(засобів вироб-

ництва,власності) у цінних паперах.Доход створюється реальним

капіталом,але фіктивний капітал,який не виконує ніяких

функцій і не бере участі в обороті реального капіталу і зрос-

танні вартості,дає право його власникам одержувати частину цьо-

го доходу у формі дивідентів на акції,чи проценту на

облігації./Акція - цінний папір,що свідчить про участь в акці-

онерному капіталі і дає право на одержання дивіденту - частки

прибутку на реальний капітал акціонерного товариства/.Ре-

альний капітал змінює свої форми,перетворюючись згрошового у

виробничий, з виробничого - в товарний, а з товарного - знову

у грошовий, тоді як фіктивний капітал свої форми не змінює.

Розрізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів.

На первинному ринку здійснюється продаж щойно випущених

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Національний ринок та його агрегати

План Товарний ринок як важливий елемент національного ринку. Моделі кругообігу ресурсів, продуктів та доходів в економічній системі. Сукупний попит: суть, структура та фактори впливу. Сукупна пропозиція та модифікація кривої AS. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD–AS. Ефект Храповика. 1. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку. Моделі кругообігу ресурсів, продуктів та доходів в економічній системі. Національний ринок – це сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за ...

Проблеми стабілізації економіки України

ЗМІСТ І. ВСТУП 3 ІІ. “Проблеми стабілізації економіки України” П л а н : Стабілізація бюджетної системи України. 4 Роль податку як регулятора економіки 13 ІІІ. ВИСНОВОК 21 ІV. Використана література 22 ВСТУП. В умовах переходу України до ринкової системи дуже важливо налагодити в першу чергу економічну систему країни. Загальновідомо, що кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій зобов’язана мати відповідні кошти, які концентруються в бюджеті. Через прибутки та видатки Центрального уряду і місцевої влади, тобто ...

Модель економічної рівноваги

План. 1. Модель “витрати-випуск”. 2. Модель “вилучення-інєкції”. Відзначимо, що об’єктом макроекономічного аналізу в даній темі є приватний сектор економіки, тобто економіка без участі держави, а сукупні витрати без державних закупок. Крім того, приватний сектор розглядатиметься в межах економіки закритого типу, тобто виходячи із тимчасового припущення, що чистий експорт дорівнює нулю. За цих умов ВВП = СВ+ВІ, в той час коли нам відомо, що сукупні витрати (СуВ) включають чотири компоненти: споживчі витрати (СВ), валові ...