Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

русі приносить доход у формі прибутку,торговельний - у формі

торговельного прибутку,позичковий капітал - у формі процен-

ту.Капітал може існувати і у формі власності - на зем-

лю,нерухоме майно,цінні папери тощо.Він приносить доход у

формі земельної ренти,дивідентів,процентів тощо.Отже,коли йде

мова про ринок капіталів,йдеться про позичковий капітал,тобто

капітал,що надається в позику./

Конкретною формою руху позичкового капіталу є кредит.Фор-

ми його різноманітні - комерційний кредит(кредит товарами),

банківський кредит(кредит грошима),споживчий кредит(кредит

населенню) тощо.З виникненням і розвитком кредитних відносин

пов'язано виникнення кредитного ринку.

Кредитний ринок концентрує попит і пропозицію на позич-

ковий капітал,він зосереджує і надає підприємствам засоби для

інвестування,здійснює переміщення тимчасово вільних грошових

засобів з одних секторів ринкової економіки в інші.

Суб'єктами кредитного ринку виступають кредитори і пози-

чальники.Кредиторами є банки,підприємства і населення(у ви-

падку,коли вони мають вкладення в банку,тобто надають

останнім кредит),держава;вони ж є і позичальниками капіталу

(банк - у підприємств і населення,підприємства у банків тощо).

До складу кредитної системи в ринковій економіці входить і

ряд інших кредитних установ(страхові,фінаннсові,інвестиційні

компанії,пенсійні фонди,довірчі товариства тощо).

Поділ кредитного ринку на грошовий ринок і ринок

облігацій зумовлений відмінністю конкретних форм крдиту./Облі-

гація - цінний папір з фіксованим доходом у формі проценту.Об-

лігація засвідчує,що її власник,купивши цей цінний пап-

ір,надав кредит суб'єкту,який випустив іпродав облігацію/.

Слід відзначити важливу функцію проценту,яку він виконує

на кредитному ринку.Процент,як плата за кредит заохочує влас-

ників заощаджень надавати свої грошові засоби банкам,які пе-

ретворюють їх в капітал,надаючи кредит під відповідний про-

цент(Процент по кредиту вищий за процент по вкладах,різниця

становить доход банку).

Рівень проценту залежить від попиту і пропозиції на гро-

шовому ринку,а також від строку на який наданий кредит(є кре-

дити короткострокові,середньострокові і довгострокові;останні

забезпечують інвестиційні ресурси).Співвідношення попиту і про-

позіції утворює рівноважну процентну ставку,яка виконує роль

ціни рівноваги даного ринку.

Кредитний ринок є основним джерелом нових інвестицій у

виробництво.Поряд з цим велике значення у формуванні інвести-

ційних ресурсів має ринок цінних паперів,насамперед ринок

акцій і облігацій.

Цінні папери представляють фіктивний капітал,який є

відображенням реального капіталу(засобів вироб-

ництва,власності) у цінних паперах.Доход створюється реальним

капіталом,але фіктивний капітал,який не виконує ніяких

функцій і не бере участі в обороті реального капіталу і зрос-

танні вартості,дає право його власникам одержувати частину цьо-

го доходу у формі дивідентів на акції,чи проценту на

облігації./Акція - цінний папір,що свідчить про участь в акці-

онерному капіталі і дає право на одержання дивіденту - частки

прибутку на реальний капітал акціонерного товариства/.Ре-

альний капітал змінює свої форми,перетворюючись згрошового у

виробничий, з виробничого - в товарний, а з товарного - знову

у грошовий, тоді як фіктивний капітал свої форми не змінює.

Розрізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів.

На первинному ринку здійснюється продаж щойно випущених

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Методика формування цін

Існують різні способи ціноутворення. В маленьких фірмах (як, доречі, і в умовах диктату централізованої влади) ціни встановлюються часто керуючими вказівками через голови спеціалістів по маркетингу. У великих—навпаки, регіональними керівниками, а також відповідаючими за окремі групи промислових товарів, але також без залучення маркетингової служби; при цьому центральне керівництво фірми визначає лише найбільш загальні задачі та стратегію ціноутворення. У галузях, де ціна є визначаючим фактором ( аерокосмічної, ...

Держава в системі макроекономічного регулювання

План. Класична теорія як теоретична база державного невтручання в економіку. Кейнсіанська теорія як теоретичні база державного регулювання економіки. Альтернативні макроекономічні теорії. 1. Макроекономіка як наука є теоретичною базою економічної політики держави. Але її практичне застосування ускладнюється тим, що вона представлена великою сукупністю конкуруючих між собою теоретичних доктрин. Кожна з них по-різному уявляє механізм функціонування економіки з ринковими відносинами і, в першу чергу, по-різному вбачає ...

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

1.Предмет макроекономіки. 2.Методи макроекономічного аналізу. 3.Функції макроекономіки. 4.Об'єкт макроекономічного аналізу - економічна система. 4.1.Поняття економічної системи та її типів. 4.2.Функціювання економічної системи. 4.2.1.Суспільне виробництво та його чинники. 4.2.2.Технологічний спосіб поєднання виробничих ресурсів. 4.2.3.Процес реалізації в економічній системі. 4.2.4.Процес споживання, відтворення економічної системи. 4.2.5.Регулювання макроекономічної системи. 4.3.Ринок як елемент економічної системи. ...