Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

4.4. Економічний кругообіг - це поняття макроекономіки,яке ре-

презентує рух суспільного продукту,виробничих ресур-

сів,сукупних витрат і доходів по стадіях суспільного відтво-

рення(виробництво,розподіл,обмін і споживання)в економічній

системі.Економічний кругообіг здійснюється через ринки ресур-

сів і продукту між суб'єктами економічної системи.

4.4.1. Серед суб'єктів е.с. виділяються підприємства(фірми),

домашні господарства,держава.

Фірма як суб'єкт економічної системи формується на базі

підприємства.Підприємство - це елемент,первинна ланка еко-

номіки,в рамках якої безпосередньо здійснюєтьться тех-

нологічне поєднання засобів виробництва і праці.Фірми ведуть

на підприємствах господарську діяльність.Деякі з них волод-

іють лише одним підприємством,іншим належить ряд виробничих

одиниць.Під підприємством розуміється структурна основа

підприємницької діяльності,а фірма - це юридична особа,яка

веде справи даного підприємства.Тобто, фірма - це основна

господарська одиниця сучасної економіки ринкового типу,яка

зареєстрована у відповідній юридичній формі.

Серед фірм,які представлені кількома підприє-

мствами,можна виділити об'єднання,що засновані на вер-

тикальному і горизонтальному комінуванні,а також конгломерати.

Вертикальне комбінування виникає тоді,коли фірми володіють під-

приємствами,що складають єдиний технологічний процес і знахо-

дяться на різних стадіях перетворення вихідної сировини в го-

товий продукт.При горизонтальному комбінуванні підприє-

мства,що належать фірмі,знаходяться на одній із цих стадій.

Конгломерат охоплює підприємства,що технологічно ніяк не по-

в'язані. Групи фірм,що виробляють однорідні товари,утворюють

галузь.Галузь є структуроутворюючим елементом(первинною лан-

кою) макроекономіки.Поникнення фірм-конгломератів в інші га-

лузі характеризується як диверсифікація виробництва.

Домашні господарства - другий основний суб'єкт е.с..Во-

ни займають в економіці ринкового типу двоїсте становище,-

виступаючи в якості,по-перше,власника виробничих ресурсів,і

по-друге,спожівача товарів і послуг.

Як власники домашні господарства є отримувачами доходів.

При цьому слід розрізняти функціональний і особистий розпо

діл доходу.

фунціональний розподіл пов'язаний з роллю отримувача доходу у

виробничому процесі.Зокрема,заробітна плата виплачується без-

посереднім виробникам за виконану роботу,рента і процент за

використані ресурси,що знаходяться у чиїсь власності,а при-

буток залишається власникам засобів виробництва.

Особистий розподіл доходу знаходиться в залежності від

функціонального.Він пов'язаний із способом розподілу сукупно-

го доходу по окремих домашніх господарствах. Основні критерії

і фактори особистого розподілу доходу-відмінності в здібнос-

тях, освіті, професійних якостях,географічний і демографічний

фактор,зрештою,просто фактор удачі,щастя.

Як споживачі товарів і послуг,домашні господарства є роз-

порядниками своїх доходів.Частина з них поступає у вигляді по-

датків державі, а інша частина використовується на особисте

споживання і заощадження. Заощадження домашніх господарств пе-

реводяться на банківські рахунки, у вкладаються у страхові по-

ліси, акції і облігації,а потім використовуються для придбання

житла і дорогих предметів довготривалого користування.

Останнім суб'єктом економічної системи є держава.Вона в еко-

номічній системі виконує такі функції:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Світовий досвід антимонопольного законодавства

ЗМІСТ Вступ 1 I. Монополія як крайня полюсна структура ринків 4 §1. Монополії та їх види 4 §2. Умови і особливості виникнення монополій 4 §3. Особливості існування і діяльності монополій 6 §4. Монопольна влада та її наслідки 9 II. Антимонопольне законодавство в ринк. економіці зарубіжних країн 12 §1. Необхідність існування антимонопольного законодавства 12 §2. Антитрестівське законодавство США 15 §3. Антимонопольне законодавство європейських країн 21 §4. Антимонопольне законодавство Японії 25 §5. Антимонопольне ...

Економічна суть ринку праці

Зміст Вступ 1. Ринок праці і зайнятість: теоретичний аспект 2. Структура і механізм функціонування ринку праці 3. Робоча сила і безробіття Державна політика зайнятості в Україні 4.1. Стан ринку праці в Україні 4.2. Молодіжна політика зайнятості: розробка спеціальних програм Державне регулювання зайнятості Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку праці України Висновки Список літератури Вступ Глибоке і справді дивне збагнення суті поведінки особистості і взаємовідносин в суспільстві досягається за допомогою ...

Монополія, сутність та причини виникнення

Монополія - це окремі крупні підприємства, обєднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і займають монопольне становище на ринку тобто: 1) посідають провідне становище на ринку; 2) впливають на процес ціноутворення; 3) отримують більш високі прибутки. Є 3 види монополій: 1) природна монополія - виникає внаслідок причин. Існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовільняється однією або кількома фірмами. 2) адміністративна - виникає внаслідок дії ...