Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

4.4. Економічний кругообіг - це поняття макроекономіки,яке ре-

презентує рух суспільного продукту,виробничих ресур-

сів,сукупних витрат і доходів по стадіях суспільного відтво-

рення(виробництво,розподіл,обмін і споживання)в економічній

системі.Економічний кругообіг здійснюється через ринки ресур-

сів і продукту між суб'єктами економічної системи.

4.4.1. Серед суб'єктів е.с. виділяються підприємства(фірми),

домашні господарства,держава.

Фірма як суб'єкт економічної системи формується на базі

підприємства.Підприємство - це елемент,первинна ланка еко-

номіки,в рамках якої безпосередньо здійснюєтьться тех-

нологічне поєднання засобів виробництва і праці.Фірми ведуть

на підприємствах господарську діяльність.Деякі з них волод-

іють лише одним підприємством,іншим належить ряд виробничих

одиниць.Під підприємством розуміється структурна основа

підприємницької діяльності,а фірма - це юридична особа,яка

веде справи даного підприємства.Тобто, фірма - це основна

господарська одиниця сучасної економіки ринкового типу,яка

зареєстрована у відповідній юридичній формі.

Серед фірм,які представлені кількома підприє-

мствами,можна виділити об'єднання,що засновані на вер-

тикальному і горизонтальному комінуванні,а також конгломерати.

Вертикальне комбінування виникає тоді,коли фірми володіють під-

приємствами,що складають єдиний технологічний процес і знахо-

дяться на різних стадіях перетворення вихідної сировини в го-

товий продукт.При горизонтальному комбінуванні підприє-

мства,що належать фірмі,знаходяться на одній із цих стадій.

Конгломерат охоплює підприємства,що технологічно ніяк не по-

в'язані. Групи фірм,що виробляють однорідні товари,утворюють

галузь.Галузь є структуроутворюючим елементом(первинною лан-

кою) макроекономіки.Поникнення фірм-конгломератів в інші га-

лузі характеризується як диверсифікація виробництва.

Домашні господарства - другий основний суб'єкт е.с..Во-

ни займають в економіці ринкового типу двоїсте становище,-

виступаючи в якості,по-перше,власника виробничих ресурсів,і

по-друге,спожівача товарів і послуг.

Як власники домашні господарства є отримувачами доходів.

При цьому слід розрізняти функціональний і особистий розпо

діл доходу.

фунціональний розподіл пов'язаний з роллю отримувача доходу у

виробничому процесі.Зокрема,заробітна плата виплачується без-

посереднім виробникам за виконану роботу,рента і процент за

використані ресурси,що знаходяться у чиїсь власності,а при-

буток залишається власникам засобів виробництва.

Особистий розподіл доходу знаходиться в залежності від

функціонального.Він пов'язаний із способом розподілу сукупно-

го доходу по окремих домашніх господарствах. Основні критерії

і фактори особистого розподілу доходу-відмінності в здібнос-

тях, освіті, професійних якостях,географічний і демографічний

фактор,зрештою,просто фактор удачі,щастя.

Як споживачі товарів і послуг,домашні господарства є роз-

порядниками своїх доходів.Частина з них поступає у вигляді по-

датків державі, а інша частина використовується на особисте

споживання і заощадження. Заощадження домашніх господарств пе-

реводяться на банківські рахунки, у вкладаються у страхові по-

ліси, акції і облігації,а потім використовуються для придбання

житла і дорогих предметів довготривалого користування.

Останнім суб'єктом економічної системи є держава.Вона в еко-

номічній системі виконує такі функції:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Механізми захисту та підтримки конкуренції

Функціонування ринкових відносин, в основі яких лежить багатоукладна економіка, передбачає створення рівних можливостей для суб'єктів господарської діяльності, а також їх конкуренцію, під якою розуміється змагальність суб'єктів господарювання, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач. З конкуренції, що існує в умовах розвинених товарно-грошових відносин, виростає класична монополія. ...

Державний борг. Обслуговування та управління

ЗМІСТ Вступ 2 I. Державний борг та його види 3 1.1. Державний борг України 4 II. Вивчення міжнародного досвіду врегулювання боргових проблем 9 III. Розв’язання боргової проблеми в Україні 12 3.1. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень 16 IV. Динаміка державного боргу України 19 Висновок 23 Список використаної літератури: 25 Вступ Борг є важливим елементом кругообігу “доходи-витрати”. Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та ...

Банки та їх роль в економіці

План 1. Походження і функції банків 2. Роль комерційних банків в економіці 3. Використана література 1. Походження і функції банків Банки як основа кредитної системи виступають головними посередниками у всьому комплексі взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Виникнення і розвиток банків був об’єктивно зумовлений еволюцією кредитних відносин та став важливим етапом на шляху економічного прогресу суспільства. Зародження банківської справи припадає ще на рабовласницький період, коли виникають лихварство та ...