Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

-забеспечення правової основи і надання послуг для ефективного

функціонування економіки (захист права власності,регулювання

відносин між виробниками і споживачами,створення грошової сис-

теми);

-вплив на динаміку і структуру національного продукту, рівень

зайнятості та інфляції через податкові ставки,гарантування цін

на сільськогосподарську рподукцію,законодавче визначення міні-

муму заробітної плати,субсидії виробникам і споживачам, здійс-

нення державних закупівель і державне підприємництво;

-перерозподіл доходів з метою зменшення майнової нерівності в

суспільстві (виплата допомоги по безробіттю і малозабеспеченим

сім'ям, стипендії студентам, соціальне страхування, індексація

доходів).

Ці функції держава виконує,використовуючи ресурси,що утво-

рюються із податкових надходжень від фірм і домашніх господарств.

Роль держави як суб'єкта економічної системи в умовах еко-

номіки вільної конкуренції була незначною,але вона значно по-

силюється в змішаній економіці, коли через державу проходять

значні потоки продуктів, ресурсів,витрат і доходів,що дозволяє

державі виконувати регулюючу роль.В умовах планової тоталітар-

ної економіки роль держави як регулятора стає абсолютною,

економіка повністю "поглинається"державою,що кардинально змі-

нює роль і природу усіх суб'єктів економічної системи.

4.4.2. Рух ресурсів і товарів обслуговується грошовими потока-

ми витрат і доходів.Ці потоки в ринковій економіці "прот-

ікають"між її суб'єктами - домашніми господарствами і

фірмами.Вони спрямовуються ринками ресурсів і продуктів і

проходять від сфери виробництва,у якій функціонують фірми,-

через сферу реалізації(розподілу і обміну),репрезентовану

ринком,до сфери споживання,у якій знаходяться домашні гос-

подарства.Економічний кругообіг в системі вільного ринку

представлено на схемі.

Витрати Грошовий доход

РИНОК РЕСУРСІВ

Ресурси Ресурси

1 2 2 1


ФІРМИ ДОМАШНІ

ГОСПОДАРСТВА

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

1.Предмет макроекономіки. 2.Методи макроекономічного аналізу. 3.Функції макроекономіки. 4.Об'єкт макроекономічного аналізу - економічна система. 4.1.Поняття економічної системи та її типів. 4.2.Функціювання економічної системи. 4.2.1.Суспільне виробництво та його чинники. 4.2.2.Технологічний спосіб поєднання виробничих ресурсів. 4.2.3.Процес реалізації в економічній системі. 4.2.4.Процес споживання, відтворення економічної системи. 4.2.5.Регулювання макроекономічної системи. 4.3.Ринок як елемент економічної системи. ...

Природа макроекономічної рівноваги

1. Класична модель макрорівноваги : взаємодія ринків ресурсів, товарів,грошей та інвестицій. 2. Кейнсіанська макроекономічна модель. 2.1. Сукупний попит і сукупна пропозиція. 2.2. Ефект зміни сукупного попиту і сукупної пропозиції. 2.3. Базова модель Кейнса:роль споживання і заощадження. 2.4. Мультиплікатор випуску за витратами. Базова модель Кейнса:інвестиції. 2.5. Ускладнена модель Кейнса.Мультиплікатор державних податків. 1. Досягнення макроекономічної рівноваги - центральна проб- лема як макроекономічної теорії,так і ...

Методика формування цін

Існують різні способи ціноутворення. В маленьких фірмах (як, доречі, і в умовах диктату централізованої влади) ціни встановлюються часто керуючими вказівками через голови спеціалістів по маркетингу. У великих—навпаки, регіональними керівниками, а також відповідаючими за окремі групи промислових товарів, але також без залучення маркетингової служби; при цьому центральне керівництво фірми визначає лише найбільш загальні задачі та стратегію ціноутворення. У галузях, де ціна є визначаючим фактором ( аерокосмічної, ...